Nieuwsbericht

87% Gemeenten heeft wijkteams

10 maart 2016 | 2 minuten lezen

Gemeenten blijken tevreden te zijn met hun keuze om sociale (wijk)teams te ontwikkelen. Dat laat de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ van Movisie zien. De peiling is gedaan in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans.

Van de 234 ondervraagde gemeenten werkt 87% met sociale (wijk)teams. De basis staat maar door de hoge werkdruk en caseload komt 92% van de teams nog onvoldoende toe aan taken zoals het outreachend werken (om onder meer zorgmijders te bereiken) en het betrekken van nuldelijnszorg (o.a. mantelzorgers en vrijwilligers).

De belangrijkste resultaten van de peiling

 • Aantal: Van de G32-gemeenten werkt 96% met sociale (wijk)teams. Bij de overige (middel­grote tot kleine) gemeenten is dat 86%.
   
 • Geen: 12%, vooral kleinere gemeenten, heeft geen sociaal (wijk)team. Deze continueren, in het algemeen de aanpak van voor de transities.
   
 • Dekking: G32-gemeenten tellen gemiddeld acht teams. Middelgrote tot kleinere gemeenten gemiddeld twee teams. Het aantal teams lijkt gebaseerd op het aantal inwoners.
   
 • Uitbreiding: 90% van de gemeenten heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal teams in de nabije toekomst.
   
 • Doel: De belangrijkste doelstellingen van de teams, volgens de gemeenten, zijn het voorkomen van zwaardere zorg (46%), een integrale aanpak van multiproblematiek (46%), preventie van problematiek (45%), betere zorg en ondersteuning én vergroten zelfredzaam­heid van burgers (beide 43%).
   
 • Vorm: 46% van de wijkteams kiest voor een breed integraal team voor alle hulpvragen.
   
 • Jeugd en Gezin: 63% van de gemeenten heeft teams met medewerkers die gespecialiseerd zijn in jeugd en gezin. 35% heeft een of meerdere teams die specifiek gericht zijn op jeugd en gezin.
   
 • Capaciteit: 8% geeft aan dat de teams voldoende tijd en capaciteit hebben. 92% erkent dat de teams nog niet aan alle taken toekomen. Outreachend werken (46%), organiseren van nuldelijnszorg; informele netwerken, buurthulp (43%), preventief werken/vroeg signalering (38%) en het ondersteunen en faciliteren van collectieve voorzieningen in de wijk (38%) zijn taken die onvoldoende worden uitgevoerd.
   
 • Resultaat: 68% van de gemeenten maakt afspraken met het team over de inzet (input), 22% over de werkzaamheden (output) en 53% over de doelstellingen en maatschappelijke veranderingen (outcome).

Weinig burgerbetrokkenheid
Uit de peiling blijkt dat nog veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale (wijk)teams, zoals bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt met het sociaal (wijk)team of de inzet van wijkbewoners voor het organiseren van welzijnsactiviteiten.

Op die manier blijft er veel kennis, kunde en inzet in buurten onbenut. Mogelijk weten gemeenten niet goed hoe zij bewoners/cliënten bij de sociale (wijk)teams kunnen betrekken (onder de gemeenten die aangeven extra ondersteuning te willen, kiest 37% voor dit thema). De resultaten van de peiling worden door de samenwerkende kennisinstituten van het programma Integraal werken in de wijk (Movisie, NJi, NCJ, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein) gebruikt in de ondersteuning van professionals en beleidsmakers.

De MOgroep ziet hierin bevestigd dat de eerste periode van de transities gebruikt is om zorg veilig te stellen, inkoop en de 'techniek' op poten te zetten. Nu komt de fase van het echte samenwerken en verbinden door sociaal werk in de wijk. Outreachend, vroegsignalerend dichtbij de burger, om de doelstellingen van de transformatie: preventie, ondersteuning dichtbij, waar te maken. 

DOWNLOAD hier HET RAPPORT.  En zie hier het hele bericht op de website van Movisie. Hier vindt u het bericht Sociale wijkteams in beeld.

Lid worden