Nieuwsbericht

Kamerbrief Asscher aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

6 januari 2015 | 2 minuten lezen

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken. Ook komt er een social mediacampagne met verhalen van mensen die opstaan om een mentaliteitsverandering op gang te brengen rondom deze thema's.    Zie voor de Kamerbrief hier. Voor sociaal werk biedt met name actielijn 2 mogelijkheden:

Actielijn 2: Competenties professionals vergroten
• Tijdig signaleren door professionals is cruciaal om gedwongen huwelijken tegen te gaan. De competenties van professionals zijn op dit vlak versterkt. Hiervoor wordt zo veel mogelijk aangesloten bij beleid en maatregelen voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties. Onderstaand de acties:
• Voor een hulpverlener, arts of docent die vaak met jongeren werkt en een vermoeden heeft van huwelijksdwang is er de e-module huwelijksdwang die in onze opdracht is ontwikkeld. Deze cursus geeft informatie over de context waarin huwelijksdwang kan voorkomen en geeft praktische handvatten. De cursus is gratis en duurt 3 uur. Het doel van de cursus is de kennis over huwelijksdwang breed verspreiden. De module bestaat sinds juni 2013 en wordt steeds opnieuw onder de aandacht gebracht. Er zijn tot nu toe 1.649 licenties uitgegeven. (www.huwelijksdwang.info)
• Er is in december 2013 een speciale editie van het Tijdschrift Kindermishandeling verschenen dat volledig in het teken van huwelijksdwang stond. Dit vakblad heeft een bereik van meer dan 45.000 professionals die met kinderen, jongeren en volwassenen werken, als docenten in het voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs, artsen, verpleegkundigen en verloskundigen, GGZ-medewerkers en hulpverleners van het AMK, SHG en de jeugdzorg.
• Alle 300 trainers van de meldcode Huiselijk Geweld zijn tussen juni en december 2014 geïnformeerd over eergerelateerd geweld. Ze kunnen een gratis bijscholing volgen, zodat zij de professionals die zij trainen goed kunnen informeren over eergerelateerd geweld in relatie tot de meldcode.
• In 2013 is een les- en trainingspakket ontwikkeld voor scholen om tijdens de lessen burgerschap aandacht te besteden aan huwelijksdwang. Dit is voor scholen gratis beschikbaar.
• Voor docenten en medewerkers van de zorgstructuur is daarnaast een gratis training ‘signaleren en handelen bij huwelijksdwang’ beschikbaar. In totaal zijn al 154 docenten getraind en dit heeft tot 19 meldingen bij de politie in die regio geleid.
• Voor de Steunpunten Huiselijk geweld en meldpunten kindermishandeling wordt een trainingsmodule speciale doelgroepen ingericht waar huwelijksdwang en eergerelateerd geweld onderdeel van uitmaken. VWS heeft hiervoor subsidie gegeven aan de brancheorganisaties Federatie Opvang, MO-groep en GGD-Nederland. De trainingsmodule moet op 1 januari 2105 gereed zijn; de trainingen starten hierna.
• VWS is met branche- en beroepsverenigingen en vertegenwoordigers vanuit de diverse onderwijskoepels in gesprek om onderwijs over geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) structureel verankerd te krijgen binnen zorg, agogische en pedagogische beroepsopleidingen. Huwelijksdwang en eer wordt hierin meegenomen.
• Alle gemeenten moeten voor 1 januari 2015 een RegioAanpak Veilig Thuis hebben waarin zij hun aanpak van geweld in huiselijke kring - waaronder eergerelateerd geweld en huwelijksdwang - formuleren inclusief de te bereiken resultaten. Gezamenlijk hebben zij afspraken gemaakt over de opvang van specifieke groepen. Slachtoffers van eergerelateerd geweld vallen onder deze categorie.  

Lid wordenContact