Nieuwsbericht

Nieuwe Jeugdwet knipt hulp doormidden

8 juli 2013 | 2 minuten lezen

Volgens de concept-jeugdwet, mag jeugdhulp straks alleen nog worden uitgevoerd door geregistreerde jeugdhulpprofessionals. Lichte jeugdhulp komt nu van maatschappelijk werkers, jeugd- & jongerenwerkers en opvoedingsondersteuners die vaak niet beschikken over een dergelijke registratie. Zij zullen dus straks een deel van hun werk (jeugdhulp) niet meer mogen doen. Er wordt een onwerkbare knip gemaakt tussen dat wat valt onder ‘preventie’ (Wmo) en dat wat valt onder ‘lichte jeugdhulp’ (jeugdwet).

De MOgroep waarschuwt voor hoge kosten, onnodige drempels voor snelle simpele hulp, wegvallen van vroegsignalering in het wijknetwerk en vernietiging van expertise van sociaal professionals als straks alleen geregistreerde jeugdhulprofessionals die hulp mogen geven.

Marijke Vos, voorzitter MOgroep: “Deze eis voor geregistreerde jeugdhulp is een ouderwetse poging om kwaliteit te garanderen, die afkomstig is uit de manier waarop de zorg is georganiseerd. Het is niet geïnspireerd op een moderne integrale visie op het sociaal domein, die nu nodig is, met alle transities en bezuinigingen. De MOgroep vindt dat wat betreft jeugd, het Kabinet moet komen met een visie op een brede en integrale benadering van het sociaal domein. Inclusief de Wmo (en gedecentraliseerde AWBZ, jeugdzorg en arbeidsparticipatie). Inclusief de borging van kwaliteit in dat ontkokerde sociaal domein.”

Het conceptwetsvoorstel bevordert in deze vorm een invasie van zorgprofessionals, terwijl preventief aanbod en lichte jeugdhulp rondom gezinnen stokt. Uitvoering van preventieactiviteiten wordt uitgesloten van deze wet.  ‘Risico op problemen’ wordt losgeknipt van ‘echte’ problemen. Kinderen en jongeren die nu in hun wijk te maken hebben met welzijnswerk, raken hun maatschappelijk werker, jongerenwerkers, coach, vrijwilligers kwijt zodra hun situatie verandert richting ‘echte opvoedings- en opgroeiproblemen’. Maar waar zit de grens?

Vos: “Welzijnswerk werkt met Mbo-ers én Hbo-ers. Deze goed opgeleide sociaal professionals zijn niet geregistreerd volgens een apart bureaucratisch zorgsysteem. Welzijnswerk is van ‘aanpakken, niet indiceren, snel helpen’. Maar voert weldegelijk erkende preventieve én ondersteuningsactiviteiten uit in de wijken, bij kinderen en hun ouders. Volgens de nieuwe jeugdwet worden dit soort preventieve activiteiten losgeknipt van jeugdhulpactiviteiten zodra er sprake is van ‘problemen.’ Eén jongerenwerker coacht die ex-gedetineerde jongere bij het oppakken van zijn leven op alle levensterreinen van woonruimte, inkomen, werk of school en hulp bij schulden. Dat is ook helpen met echte problemen, met ouders, gedrag enzovoort.”

Lokale welzijnsorganisaties werken op het terrein van sociale preventie en participatie. Problemen in gezinnen, met opvoeding, echtscheiding, jongeren, schulden worden in de praktijk integraal aangepakt. Daarbij wordt het onderscheid tussen preventie en lichte jeugdhulp bewust niet wordt gemaakt. Dat valt in de praktijk ook nauwelijks te maken.

Vos: “Volgens de nieuwe jeugdwet mogen ze straks ‘preventieactiviteiten’ blijven uitvoeren, maar als dat ‘lichte jeugdhulp’ wordt moeten ze het stokje overdragen. Of erger: zij raken helemaal uit beeld. Dan gaan de geregistreerde professionals uit het zorgdomein die preventie en lichte jeugdhulp ‘er wel even bij doen’. Want meerdere hulpverleners over de vloer is natuurlijk niet de bedoeling. Jeugdzorgprofessionals zijn onvoldoende ingebed in het wijkwerk.”

De concept jeugdwet biedt wel een ontsnappingsclausule, maar die is zo ingewikkeld dat dit zal leiden tot veel discussie tussen geregistreerde en niet-geregistreerde professionals over wie wat wel en niet mag doen. Dat zijn hele oude domeindiscussies.

Hier vindt u de concept-Jeugdwet.
Het persbericht: zie bijlage.

Ook Actal, het Adviescollege Toetsing Regeldruk, signaleert dreigende toename bureaucratie.

Bijlagen

Lid worden