Nieuwsbericht

Hoge taaleisen peuterleidsters op korte termijn niet realistisch

Monique Kaasjager
28 november 2011 | 2 minuten lezen

Hoge taaleisen peuterleidsters op korte termijn niet realistisch

De MOgroep en BOinK waarschuwen minister van OCW van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterleidsters. Dat zal gebeuren als ze de motie over hoge taaleisen voor peuterspeelzaalleidsters uitvoert. De minister moet eerst goed onderzoeken wat goede leidsters moeten kunnen, en er moet een overgangsfase komen. Dat schrijven de MOgroep en BOinK in een brief aan de minister en aan kamerleden. Deze week wordt de onderwijsbegroting behandeld.

Aanleiding is de door de Kamer aangenomen motie van de PVV en VVD, die stelt dat alleen peuterleidsters die geslaagd zijn voor de toets taalniveau 3F, Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) mogen geven. De meeste leidsters spreken en schrijven echter Nederlands op 2F-niveau of lager. Recent onderzoek naar het taalniveau van zowel allochtone als autochtone leidsters in Amsterdam en Rotterdam, leert dat het taalniveau 2F al een flinke toetsdrempel is.

Brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening MOgroep, waar de peuterspeelzalen onder vallen en oudervereniging BOinK, juichen van harte toe dat leidsters werkzaam met jonge kinderen een goed taalniveau hebben. Maar dan moet het wel realistisch uitgevoerd kunnen worden. Ze roepen de minister op, om in overleg met de branche zorgvuldig  het vereiste niveau en een realistisch invoeringstraject vast te stellen. Als taalniveau 3F de norm wordt, en het veld zou daar de bijbehorende conclusies aan moeten verbinden, zou dat betekenen dat heel veel leidsters ontslagen zouden moeten worden. Dat klinkt stoer vanuit de Kamerbankjes, maar dat zou ten nadele zijn van de kinderen die VVE hard nodig hebben. Want waar haal je dan die hooggeschoolde leidsters ineens vandaan?

Het is bovendien erg beperkt om VVE te verengen tot een taaltoets. Vroeg en Voorschoolse Educatie biedt een veel breder pedagogisch pakket: emotionele en psychosociale ontwikkeling, gedragregels leren, leren spelen met andere kinderen enz. Het taalniveau moet onderdeel zijn van het geheel aan competenties die nodig zijn voor kwalitatief goede uitvoering van VVE

Gezien de vergrijzing van het arbeidsbestand in de branche, en de tijd die aanpassing van de opleidingen en goede scholing vereist, zou dat een flink tekort aan leidsters opleveren. Hbo-ers inschakelen is bovendien te duur en kan niet volgens de cao.

De Nederlandse taal heeft op de ROC’s de afgelopen jaren amper aandacht gehad. Terwijl het al jaren bekend is dat juist deze groep instroomt op de ROC’s, met een te laag niveau op deze vakken.

De MOgroep heeft daar twee jaar geleden actie op ondernomen. De wettelijke eindexameneisen zijn bijgesteld en er worden meer HBO-ers op de groepen ingezet. Veel welzijnsorganisatie en gemeenten investeren fors in bij- en nascholing. Maar wat nu wordt gevraagd, is door het werkveld niet op korte termijn te realiseren. Daar is een paar jaar tijd voor nodig.  Het vraagt een gezamenlijke investering om op z’n minst alvast het huidige 2F-te halen.

Perscontacten:

  • Jennifer Elich, MOgroep 06 15060736
  • Gjalt Jellesma, BOinK 06 24680642
Lid wordenContact