Nieuwsbericht

Ruime meerderheid stemt in met mandaat voor cao-onderhandelingen

9 maart 2021 | 1 minuut lezen

De ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 maart stond in het teken van het mandaat voor de onderhandelaars die binnenkort met de vakbonden in gesprek gaan over de nieuwe Cao Sociaal Werk. De huidige cao loopt immers af op 1 juli 2021.
Jorrit Berenschot neemt als adviseur werkgeverszaken van Sociaal Werk Nederland deel aan deze onderhandelingen. ‘Het mandaat is kort gezegd de ruimte die de onderhandelingsdelegatie mee krijgt om afspraken te maken voor de nieuwe cao. Denk aan zaken als looptijd, loon en het functiegebouw.’

Regiobijeenkomsten
Tijdens de ALV zijn de leden eerst meegenomen in het traject dat is doorlopen om tot het voorgestelde mandaat te komen. Jorrit Berenschot: ‘We hebben de afgelopen maanden onze leden diverse mogelijkheden geboden om input te leveren; daar is gelukkig ook volop gebruik van gemaakt, bijvoorbeeld op de online regiobijeenkomsten in december en januari. Alle suggesties en kanttekeningen hebben we binnen de WAW onder voorzitterschap van het betrokken bestuurslid gewogen en zoveel als mogelijk meegenomen in het voorgelegde mandaat.’

Druk op budgetten
Op de ALV is vervolgens stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen in de sector die anno 2021 van invloed zijn op het vormgeven van arbeidsvoorwaarden. Jorrit Berenschot: ‘Je ziet bijvoorbeeld dat sinds corona het sociaal werk als cruciaal beroep is aangemerkt. Ook de overheid lijkt in te zien dat het sociaal werk van belang is. Desondanks hebben veel sociaalwerkorganisaties te maken met bezuinigingen vanuit de gemeenten, minder subsidie, financiële tekorten, druk op de budgetten, lage tarieven en toenemende (loon)kosten. Het gaat erom dat we tot een arbeidsvoorwaardenpakket kunnen komen die rekening houdt met de diversiteit van onze leden en met de verschillen tussen gemeenten.’

Inzetbrief
Jasper Ragetlie, die binnen het bestuur van Sociaal Werk Nederland “arbeidszaken” als aandachtsgebied heeft, lichtte tot slot de inhoud van het mandaat toe. Dat mandaat werd vervolgens in stemming gebracht en met een overtuigende meerderheid aangenomen. Jorrit Berenschot: ‘Maar de feitelijke inhoud ervan blijft natuurlijk nog even binnenskamers. Voor ons is in ieder geval heel belangrijk dat de werkgeversdelegatie met een stevig draagvlak de komende onderhandelingen in kan gaan. We gaan nu een inzetbrief opstellen die we deze maand zullen aanbieden aan de bonden.’

Lid wordenContact