Visie en opdracht

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in Nederland. De vereniging werkt samen met de sociaalwerkorganisaties aan sterk sociaal werk. De branche ziet voor het sociaal werk een belangrijke opdracht:

• bouwen aan een sterke sociale basis in buurten, wijken, steden. Sociaal werk is een cruciaal onderdeel van de sociale basis. Sociaal werkers zijn present in de volle breedte van het dagelijks leven in de wijk. Ze zoeken de interactie op: met scholen, op straat, speelplekken en ontmoetingsplaatsen, in wijkteams, en in contact met instellingen voor alle mogelijke kwetsbare groepen;

• sociaal werkers zijn opgeleid om te signaleren, te acteren en te verbinden. Ze zien welke mensen onvoldoende doenvermogen hebben en helpen hen ‘in het leven van alledag’ oplossingen te vinden voor die problemen. Laagdrempelig, zonder indicatie, op maat, en vanuit het uitgangspunt ‘iedereen kan wát’. Collectief waar het kan en individueel waar het moet;

• integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van de omgeving;

• stimuleren van actief burgerschap en verbindingen leggen tussen vrijwilligers en burgers, tussen informele en formele netwerken, tussen professionals in eerste en tweede lijn;

• hulp bieden of inschakelen als zelfredzaamheid ontbreekt.

Sociaal Werk Nederland draagt de noodzaak van een daadwerkelijke transformatie in het sociaal domein krachtdadig uit: het gaat om echte veranderingen, een inclusieve samenleving met nieuwe oplossingen en een sterke sociale infrastructuur. Dat vonden we al toen we nog 'MOgroep' heetten. Niet repareren, maar transformeren.

Daarbij breekt Sociaal Werk Nederland een lans voor een groeiende groep mensen voor wie ‘eigen kracht en participatie’ een brug te ver is. Ze moeten kunnen blijven rekenen op noodzakelijke zorg en ondersteuning. Ze hebben behoefte aan goede sociaal werkers, die de competentie hebben om sociale netwerken te bouwen, vrijwilligers te coachen, mensen te activeren. En die daarbij kunnen samenwerken met andere professionals (wijkverpleegkundigen, jeugdhulpverleners, huisartsen, et cetera). Sterke sociaalwerkorganisaties staan voor sterk sociaal werk.

Kwalitatief goed sociaal werk voldoet aan de standaard van het Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Wat Sociaal Werk Nederland en het sociaal werk doen en betekenen lees je hier in de uitgebreide versie.

Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten