Ondernemerschap

Financiering & Bedrijfsvoering

Een sterke branche vraagt om gezonde bedrijven met een goede bedrijfsvoering. Als Sociaal Werk Nederland dragen we daaraan bij door onze leden te informeren over bijvoorbeeld financieringsbronnen en fiscaliteit. Speciale aandacht is er voor aanbesteden en de relatie met gemeenten (inkoopmodellen), want die relatie is cruciaal voor effectief sociaalwerk. We pleiten voor goede en heldere afspraken en werken samen met relevante partijen aan instrumenten om dit te bevorderen. Om organisaties financieel gezond te houden laten we financiële kengetallen ontwikkelen. Daarnaast stellen we adviezen op over hoe om te gaan met financiële uitdagingen, ontwikkelingen en tegenslagen.

Meer in het thema

Markt, Strategie en Innovatie

Sociaal Werk Nederland is constant gespitst op veranderingen in de markt. Marktontwikkelingen signaleren, inzichtelijk maken en de strategische implicaties of mogelijke scenario’s benoemen: zo ondersteunen we onze leden bij het maken van hun (lokale) strategische keuzes. Ook ontwikkelen we doe-het-zelfinstrumenten die leden helpen bij het maken van marktanalyses. Innovatie, positionering en profilering zijn andere belangrijke thema’s. Samen met onze leden zetten we innovatietrajecten op en ontwikkelen we positionpapers die bijdragen aan versterking en profilering van de branche.

Meer in het thema

Benchmark

Sinds 2011 vergelijken de leden van Sociaal Werk Nederland zich met elkaar op het terrein van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Deze Basisbenchmark richt zich vooral op de bedrijfsvoering. Het doel ervan is drieledig: leren van elkaar, verbeteren door vergelijken en het bieden van een instrument voor verantwoording.

Door middel van ‘benchlearning’ wil Sociaal Werk Nederland nu een stap verder zetten. Het verhaal achter de cijfers geeft aanleiding om te leren en te verbeteren. Daarnaast kunnen we als Sociaal Werk Nederland dankzij de Basisbenchmark essentiële informatie over onze leden gebruiken bij de lobby en belangenbehartiging.

Meer in het thema

Kwaliteit

W&MD wil een sterke positie in het nieuwe sociaal domein. Daarvoor moet de sociaal werker zichtbaar zijn, net als de kwaliteit en de meerwaarde van het sociaal werk. Voor de individuele burger, de financier en de maatschappij. We herijken de manier waarop we kwaliteit en professionalisering vormgeven. We zoeken kernelementen die écht iets zeggen over de kwaliteit. We vertellen een eigen verhaal, met oog voor de context van sociaal werk: nieuwe wetgeving, decentralisaties, bezuinigingen en marktwerking vragen nadrukkelijk om samenwerking, concurrentie en verantwoording.

We gaan terug naar de bedoeling: steeds nagaan of je de juiste dingen doet, op de juiste manier en met de juiste resultaten. 

Meer in het thema 

Effectiviteit

De kwaliteit van sociaal werk hangt nauw samen met de effectiviteit ervan. Zijn de beoogde resultaten behaald? Ervaren klanten meerwaarde? Heeft het (financieel) rendement opgeleverd? Opdrachtgevers, samenwerkingspartners én de organisaties W&MD zelf zoeken antwoorden op deze vragen. Voor verantwoording maar vooral omdat inzicht in effectiviteit en meerwaarde noodzakelijk is om de ondersteuning van doelgroepen te verbeteren. Er bestaan inmiddels allerlei instrumenten die effectiviteit inzichtelijk maken: wat betreft financieel rendement (bijvoorbeeld SROI en MKBA), tevredenheid, of het door de klant beleefde effect van een activiteit of dienstverlening (Effectmeter).

Meer in het thema

Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten