Beroepsontwikkeling

Burgers en opdrachtgevers verwachten kwaliteit van het sociaal werk. Sociaal werkers zijn het kapitaal van organisaties en cruciaal voor die kwaliteit. Hoewel uiteraard de lokale invulling van sociaal werk verschilt, moet er – juist na de transities – dan ook sprake zijn van een helder en eenduidig fundament voor het vak van de sociaal werker. Zodat burgers en opdrachtgevers, ongeacht gemeente en de manier waarop het cliënt- en buurtgericht werken vorm krijgt, kunnen rekenen op (actuele) vakbekwaamheid van de sociaal werker. En kunnen werken met sociaal werkers die over dezelfde kerncompetenties beschikken, dezelfde beroepscode onderschrijven en hanteren en continu werken aan de vereiste ontwikkeling van hun vakmanschap.

Actieprogramma Professionalisering
Daarom lanceerde Sociaal Werk Nederland samen met haar partners in het Actieprogramma Professionalisering (vakbonden (FNV en CNV), beroepsverenigingen (BPSW en BVjong) , LOC, Movisie, beroepsonderwijs, FCB en Registerplein) en het Huis van de Sociaal werker. En daarom maakten we een professionaliseringsprogramma voor het sociaal werk (zie bijlage) dat we vanaf 2017 met steun en subsidie van VWS gaan uitvoeren. Met dit programma gaan we in diverse gemeenten ‘naar boven halen’ wat burgers nodig hebben en wanneer zij zich echt geholpen voelen. Dat beeld spiegelen we aan de opvattingen en werkwijze van professionals, sociaalwerkorganisaties en gemeenten.

Huis van de Sociaal werker
Het huis brengt Sociaal werkers onder één noemer en roept hen op om te staan voor hun vak, een sterke beroepsorganisatie te vormen en de kwaliteit van het vak te verbeteren en te borgen. Het Huis van de Sociaal werker beschrijft helder het sociaal werk als essentieel beroep in het veranderende sociaal domein. Het is de basis voor het nieuwe Beroepsregister Sociaal Werk en betere afstemming tussen de beroepspraktijk en het onderwijs. Zie de bijlage voor de brochure. Ook kunt u een hardcopy bestellen.

De 10 Competenties Maatschappelijke Ondersteuning
Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn kernbegrippen in de uitvoering van de Wmo. Sociale professionals staan daarom voor een pittige opgave; van hen worden andere vaardigheden gevraagd. Een veldonderzoek in acht gemeenten en 87 initiatieven om sociaal werkers opnieuw te profileren, hebben geleid tot de totstandkoming van deze 10 competenties. In de bijlage vindt u een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk. Deze competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs. U kunt de brochure ook bestellen

Beroepsregister
In dit programma ondersteunen we uiteraard ook sociaal werkers om (nog) beter te worden. We stimuleren hen zich verder te ontwikkelen als lerende professionals, zodat ze nu en in de toekomst hun continue veranderende en complexe werk goed kunnen uitvoeren. En daarmee de praktijk beter kunnen maken. Dat doen we onder meer door het inrichten van een betekenisvol beroepsregister voor sociaal werkers bij het Registerplein. Meer over dit register in deze brochure. Het beroepsregister ontwikkelen we in nauwe samenwerking met professionals en werkgevers uit het veld in de 1e helft van 2017. Sociaal werkers kunnen zich al aanmelden voor dit Register bij het Registerplein.
 

Samenhang met beroepsregistratie SKJ
Ruim 4000 sociaal werkers hebben zich vooraangemeld voor beroepsregistratie jeugdhulp bij het SKJ. Vooraanmelding en beroepsregistratie maken onderdeel uit van een professionaliseringsprogramma voor de jeugdhulp en jeugdbescherming. In dit programma werken betrokken partijen in de brede jeugdhulp aan een competentieprofiel, een beroepscode en (op basis daarvan) (her)registratie-eisen voor de jeugdhulp. De registratie-eisen moeten uiterlijk 1 januari 2018 beschikbaar zijn. Verder werken we in dit programma aan een ontwikkelagenda waarin de cultuuromslag en de samenwerking tussen professionals en cliënten centraal staat.

Het programma brengt regelmatig een nieuwsbrief uit, die u kunt lezen op de website van Sociaal Werk Nederland. Sociaal Werk Nederland is op meerdere niveaus betrokken bij de vormgeving en uitvoering van dit programma. Vanuit die betrokkenheid kijken wij goed naar de verbinding en samenhang tussen beide kwaliteitstrajecten en zoeken de samenwerking waar nodig en efficiënt. Uitgangspunt is een duidelijk en betekenisvol verhaal voor organisaties en professionals in onze branche.  


 

ContactLid worden