Handige websites

Onderwerpen

 

­­Arbeidsmarkt

 

www.fcb.nl/

FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken stelt werkgever en werknemer in staat om met praktische handleidingen, adviezen en instrumenten vorm te geven aan het arbeidsmarktbeleid.

www.azwinfo.nl/

Website van Prismant, met informatie gebaseerd op de arbeidsmarktrapportage Zorg en Welzijn (voorzieningen en beroepsbeoefenaren).

www.uvt.nl/osa

Website van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek die arbeidsmarktgegevens onderzoekt in opdracht van Sociaal Werk Nederland, de vakbonden en VWS.

­Arbeidsomstandigheden

 

www.fcb.nl/

Hoe stimuleer je gezond werken? Wat kun je doen aan preventie? Waarmee dring je verzuim terug? Hoe blijf je met plezier aan het werk? FCB helpt bij het oplossen van deze vragen en reikt instrumenten aan.

 

 

www.arbeidsinspectie.nl/

Website van de Arbeidsinspectie, ministerie van SZW. Over: taakstelling, werkterrein, resultaten en over de wettelijke rechten en plichten op het vlak van arbeidsbescherming.

 

 

­Beleid

 

 

 

 

 

­Beroepenstructuur en competenties

 

www.competentieweb.nl/

Instrument voor competentiemanagement, personeelsbeleid en loopbaanbeleid dat alle taken, keuzes en dilemma's en competenties geeft van beroepskrachten in zorg en welzijn.

­Brede School

 

www.bredeschool.nl

Website van de brede school, een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden met kinderen van 0 tot 18. Voor leerkrachten en schoolleiders, jeugdwerkers, zorgverleners, ambtenaren, en ouders.

­Financiering

 

www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies

Overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemers. De regelingen zijn afkomstig van het Rijk, provincies en de Europese Unie.

­Landelijke overheid

 

www.eerstekamer.nl

Website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal met agenda en wetsvoorstellen.

www.tweedekamer.nl/

Website van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met agenda en verslagen van plenaire en commissievergaderingen.

www.rijksoverheid.nl/

Met verwijzing naar alle ministeries

www.overheid.nl

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

http://www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

Een website met info over actuele projecten in de uitvoering van het lokale jeugdbeleid.

­Lokale overheid

 

www.vng.nl

Website van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie voor de gemeenten.

­Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

www.mvonederland.nl

De nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); startpunt voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

 

 

­Maatschappelijke opvang

 

www.opvang.nl

Website van de Federatie Opvang. Over belangenbehartiging en dienstverlening voor maatschappelijke opvang en cliënten uit het souterrain van de samenleving die zich door (seksueel) geweld in een bedreigde positie bevinden.

­Maatschappelijk werk

 

www.nvmw.nl

Beroepsvereniging maatschappelijk werkers.

www.maatschappelijkwerk.com

Maatschappelijkwerk.com is een site voor alles wat met het maatschappelijk werk te maken heeft. Er is een forum waarin gediscussieerd kan worden, er zijn talrijke links naar andere sites die voor de maatschappelijk werker, docenten, studenten of voor cliënten van belang kunnen zijn.

www.korrelatie.nl

Stichting Korrelatie

www.psychowijzer.nl

Psychowijzer

www.depressiecentrum.nl

Depressiecentrum zet zich in voor mensen met depressie en hun naasten.

www.casusconsult.nl

CasusConsult biedt hulpverleners de mogelijkheid om digitaal kennis te delen:
- in kennisgroepen praktisch kennis delen; casussen, consultaties, artikelen, thema's, nieuws etc. - gevallen of vragen voorleggen aan collega's of experts en discussiëren over casussen en thema's. - automatische suggesties bekijken met vergelijkbare casussen, artikelelen of weblinks.

 

www.stressplein.eu

Burnout site

www.creditcard.nl/schulderwijzer

Hulp voorkomen en aflossen schulden

www.internethulpverlening.nl

Online hulpverlening

www.hulpmix.nl

Online hulpverlening voor allochtone jongeren

www.questionzone.nl

Online hulpverlening voor jongeren

www.kindertelefoon.nl

Online hulpverlening voor kinderen en jongeren

www.slachtofferhulp.nl

Slachtofferhulp Nederland

www.officewebshop.nl

 

De AMW-agenda 2012, de agenda speciaal voor maatschappelijk werkers €11,95

 

www.klikvoorhulp.nl/

Online hulpverlening

www.mentaalvitaal.nl/

Voor iedereen die weerbaar wil worden of blijven voor psychische problemen.

www.pratenonline.nl/

Voor hulp aan jongeren 12-22 jaar met depressieve klachten

www.sensoor.nl/

online aandacht door vrijwilligers

https://welzijnoprecept.nl/

Welzijn op Recept (WOR) is een alternatief voor het'raditionele pilletje' voor mensen met psychosociale klachten. De huisarts kan al in 90 gemeenten doorverwijzen naar de welzijnscoach. Veel klachten worden veroorzaakt door onderliggende stressfactoren: eenzaamheid, schulden, vechtsscheiding, opvoedproblemen enz.  

       

­Onderzoek, branche-informatie en cijfers

 
 www.cbs.nl Website van het Centraal Bureau voor de Statistiek met o.a. cijfers over de branches en de arbeidsmarkt, informatie voor starters, etc.
 
statline.cbs.nl/Statweb/  Online databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor een schat aan (ook regionale) cijfers.
 
waarstaatjegemeente.nl Website van CBS en KING/VNG waarin per gemeente een groot aantal indicatoren getoond worden. Ook de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein wordt hier gepubliceerd.
 
 www.cpb.nl Website van het Centraal Planbureau. Maakt onafhankelijke, wetenschappelijke prognoses en analyses voor regering, parlement, politieke partijen, werkgeversorganisaties en vakbonden.
 
 www.nei.nl Website van het Nederlands Economisch Instituut. Onafhankelijke organisatie voor onderzoek en beleidsadvies, met klanten in de publieke en private sector (o.a. brancheverenigingen).
 
 www.nidi.nl Website van het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, onafhankelijk wetenschappelijk instituut gespecialiseerd in bevolkingsstudies.
 
 www.scp.nl Website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Doet zelfstandig onderzoek en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer en de leiding van de departementen.
 
 www.verspillingindezorg.nl     Meldpunt verspilling in de zorg. Website over aanpak van de meldingen. Met praktijkvoorbeelden.  
 
 

www.zorggegevens.nl

Website van VWS. Wegwijzer naar gegevensbronnen over volksgezondheid en zorg.
 
 www.kinderenintel.nl Databoek brengt de leefsituatie an kinderen en jongeren per gemeente , provincie en wijk in kaart
 www.hoeverandertmijnzorg.nl      Alle actuele informatie bij elkaar. Met stappen uitgelegd voor jeugd, volwassenen enz. wat er verandert, waar je moet zijn.
   
­Opleidingen, beroepen en vacatures  
 www.youchooz.nl YouChooz is dé landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen in zorg en welzijn.
   
­Ouderen  
 www.movisie.nl Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling. Rond de thema's: Leefbaarheid, kwetsbare groepen, huiselijk en seksueel geweld, diversiteit en participatie, vrijwillige inzet en mantelzorg en mens en organisatie.
 
www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen verzamelt kennis en ervaring en maakt deze landelijk beschikbaar. Daarnaast ondersteunt en stimuleert het innovatieve projecten gericht op geestelijke ondersteuning van thuiswonende ouderen. Het netwerk is bedoeld voor zowel managers en stafmedewerkers als beroepskrachten en vrijwilligers. Doel is dat levensvragen bij ouderen worden geïntegreerd in zorg, welzijnswerk en overige begeleiding. De informatie is opgenomen in het kennisplein van de website Zorg voor beter.
 

 www.projectenzorgenwelzijn.nl/
eenzaamheid_ouderen

Website van de Projectenbank Zorg en Welzijn met projectenbank Eenzaamheid Ouderen.
 www.seniorweb.nl Interactieve (portaal)site voor, door en over ouderen.
 www.vilans.nl De resultaten van de pluspakketten Welzijn Ouderen van de afgelopen jaren.
 www.beteroud.nl BeterOud geeft goede voorbeelden van innovatieve projecten in de ouderenzorg, met instrumenten, tips, ervaringen en onderbouwing.
 www.kcwz.nl Kenniscentrum wonden en zorg, waarbij ook welzijn wordt betrokken bij nieuw aanbod, productomschrijvingen.
Alleszelf.nl    

wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen. Met onafhankelijke, deskundige berichten, overzichten en vergelijkingen.

   
­Overheidsadvies  
 www.overheid.nl Portaalsite met toegang tot alle websites van de Nederlandse overheid voor burgers / ondernemers en organisaties / ambtenaren en politici met onder andere wet- en regelgeving en overheidsstructuur.
 www.adviesorgaan-rmo.nl


Website van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

 www.rijksoverheid.nl

Was: Postbus 51, Het informatieloket van de rijksoverheid.

 www.rvz.net

Website van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, het adviesorgaan dat de regering adviseert over het beleid voor de volksgezondheid en zorg.

 

http://www.ser.nl  

Website van de Sociaal Economische Raad. De SER adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid.

 

 http://www.ser.nl

Website van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De WRR rapporteert ontwikkelingen op lange termijn van maatschappelijke vraagstukken aan de regering.

 

 www.scp.nl Website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Doet zelfstandig onderzoek en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan regering, Eerste en Tweede Kamer en leiding van departementen.
    
­Praktijkinformatie  
 http://www.scp.nl    

Website van het Nederlands Jeugd Instituut. Biedt ondersteuning aan beroepskrachten bij de vernieuwing van de zorg- en welzijnspraktijk. Door het verzamelen, ontwikkelen, overdragen en implementeren van praktisch toepasbare kennis

 

 http://www.wmowerkplaatsen.nl    

Nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn. De Wmo werkplaatsen zijn in 2009 in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn te zoeken, ontwikkelen en evalueren. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. De Wmo werkplaatsen kennen een looptijd tot en met 2015.

 

­Schuldhulpverlening      
 www.nibud.nl      

Website van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting voor consumenten, jongeren en financieel adviseurs.

  www.effectieveschuldhulp.nl    

 

Website met beleidsinformatie rond schuldhulp voor gemeenten.

 

­Sociaal Raadsliedenwerk      
 www.sociaalraadslieden.nl     Website van de Landelijke Vereniging van instituten voor Sociaal Raadsliedenwerk (LVSR).

 

     
­Sociale partners / ondersteuning      
 www.caop.nl     De site van het Centrum Arbeidsverhoudingen. Deze organisatie ondersteunt de gezamenlijke activiteiten van werkgevers en vakbonden.
       
­Sociale partners / vakbond      
 www.abvakabofnv.nl    

Website van ABVAKABO FNV.

 www.cnv.nl    

Website van CNV.

 www.fnv.nl    

Website van de Federatie Nederlandse Vakbeweging.

 www.deunie.nl     Website van vakbond De Unie.
       
 

­Sociale partners / werkgeversorganisaties

     
 

www.mkb.nl

    Website van MKB Nederland.
 www.vno-ncw.nl    

Website van ondernemersorganisatie VNO-NCW.

 

www.verus.nl     Website van werkgeversorganisatie voor christelijk onderwijs.
       
­Steunfunctie organisaties      
 www.cmonet.nl    

CMOnet is het landelijk netwerk van Provinciale Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

 

 www.nji.nl     Website van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Biedt ondersteuning aan beroepskrachten bij de vernieuwing van de zorg- en welzijnspraktijk. Door het verzamelen, ontwikkelen, overdragen en implementeren van praktisch toepasbare kennis.
       
­Vacatures      
loopbaanplein.fcb.nl     Het FCB Loopbaanplein in een initiatief van FCB in samenwerking met Sociale Partners in W&MD. Het helpt je bij het ontwikkelen van je loopbaan. Of dat nu bij je huidige werkgever is, in je huidige branche of daarbuiten.
       
­Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening      
 

www.kenniscentrumwonenzorg.nl

   

Website van het Aedes - Arcares Kenniscentrum Wonen - Zorg rond de thema's woonzorgzones en -complexen, kleinschalig wonen, wijkzorgcentrum, tweedelijns zorgcentrum, levensloopbestendige woningen, extramurale zorg en diensten, trends en wet- en regelgeving.

 www.madimonitor.nl     Website in opdracht van Sociaal Werk Nederland. De site verzamelt branche-informatie van en voor de AMW-branche.
       
­Wet- en regelgeving      
wetten.overheid.nl     

Vanaf deze site kunnen volledige wetteksten gedownload worden.

 www.sdu.nl      Website van de StaatsDrukkerij en Uitgeverij. Overheidsinformatie en juridische informatie voor professionals.
 
 www.cbpweb.nl      Website van het College Bescherming persoonsgegevens over het verwerken van persoonsgegevens. Relevante wetgeving en handleidingen zijn te downloaden.
 
 www.cgb.nl      Website van de Commissie Gelijke behandeling met dossiers, oordelen, publicaties, FAQ's, nieuws en wetgeving.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten