Themaoverzicht

Sociale Basis & Preventie

Hoofdthema's

Sociaal werk in de wijken en buurten wordt steeds belangrijker. Door de decentralisaties in het sociaal domein (AWBZ, jeugd en participatie) zijn verantwoordelijkheden en financiën van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Dat betekent: grote veranderingen! Transformatie!

80% van de demente ouderen woont nu nog zelfstandig thuis. Ggz-cliënten komen in de wijken wonen. Maar ook licht verstandelijk gehandicapten. In de buurt moeten zij dus goede, laagdrempelige ondersteuning kunnen vinden om hun welzijn op peil te houden.

Voor een Sterke Sociale Basis is samenwerking cruciaal: tussen sociaal werkers, andere sociale en medische professionals, vrijwilligers, gemeente en bewoners. Want ondertusen gaan ook de gewone problemen door: armoede en schulden, huiselijk geweld, opvoedingsproblemen, echtsheidingen, vereenzaming. Veel statushouders moeten integreren.

Sociaal werkers werken nu meer samen met bewoners, in wijkteams, met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. De sociale basis maken we samen. Professionals, gemeente, bewoners.

Het stelsel is al in 2007 veranderd (transitie) met de introductie van de Wmo. De inhoudelijke veranderingen in werkprocessen zijn nog in volle gang (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl). Het is belangrijk om na de transitie onverminderd door te gaan met die transformatie.

Blog

Een super de luxe sociale basis

Wat de woorden epibreren, super de luxe en regelneef met elkaar gemeen hebben? Het zijn neologismen, die worden toegeschreven aan respectievelijk Simon Carmiggelt, Wim T. Schippers en Kees van Kooten. Die wijsheid heb ik niet van mezelf maar van de Onze-Taalscheurkalender. Drie woorden die iemand ooit heeft laten vallen en die sindsdien een eigen leven zijn gaan leiden. Een mooi succes voor de bedenkers ervan.
En leerzaam bovendien. Want soms is het inderdaad nodig om een nieuwe term te introduceren om aandacht te genereren voor een bepaald fenomeen. Of in hedenHaags jargon: framen.
Die les hebben we ter harte genomen toen we anderhalf jaar geleden midden in de transities zaten, maar sociaal werk een beetje buiten beeld dreigde te raken. De zorg moest transformeren, de jeugdzorg moest transformeren, alle tweedelijnsvoorzieningen moesten transformeren. En die stonden dus voortdurend in de schijnwerpers. Maar het beoogde eindresultaat van al dat getransformeer - meer preventie -werd zelden genoemd. Wat te doen?
We moeten het omkeren, dachten we. We moeten zelf een aansprekende kapstok verzinnen voor dat einddoel. Een woord of een uitdrukking waarmee we de boer op kunnen.
We kozen voor de sterke sociale basis.
En wat blijkt? Die tactiek is verrassend goed gelukt. Neem de vijftien verbetertrajecten, die het Rijk vanuit het programma Sociaal Domein is gang heeft gezet. Het versterken van de sociale basis is een van die vijftien trajecten. In veel gemeenten zie je immers dat er veel vrijwilligers, mantelzorgers en sociaal werkers zijn die kwetsbare buurtgenoten terzijde staan, maar dat bijvoorbeeld wijkteams en huisartsen hen nog lang niet altijd kunnen vinden. Met als gevolg dat nog altijd te veel mensen met hun problemen in de eerste en tweede lijn terecht komen.
Dat kan en dat moet anders. Vandaar het verbetertraject “Versterken sociale basis” binnen het eerdergenoemde Rijksprogramma. De gemeente Amersfoort neemt daarin het voortouw, samen met het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS. En dan gaat het er niet om één panklare methode te vinden die altijd en overal werkt, maar juist om met andere gemeenten en partners praktijkuitvoeringen uit te wisselen; samen ontdekken wat succes- en faalfactoren zijn, al naar gelang de lokale omstandigheden. Sociaal Werk Nederland heeft een stevige positie in de begeleiding van dit traject.
En dat is niet toevallig. Van meet af aan zijn we als primaire partner betrokken bij dit project; we hebben steeds kunnen aangeven wat volgens ons de bedoeling zou moeten zijn. Dat hebben we onderbouwd met ervaringen en oplossingen van onze leden.
Dat viel in goede aarde. Sterker nog: het ministerie was er zo over te spreken dat het verbetertraject al in september opgenomen in de Rijksbegroting, om te voorkomen dat het nieuwe kabinet - dat toen nog in wording was – roet in het eten kon gooien.
En ja: overbodig om te zeggen dat het versterken van de sociale basis gebaat is bij professionals die daarvoor opgeleid en in de wieg gelegd zijn: sociaal werkers. Super de luxe regelneven die zo nodig ook best een aardig stukje kunnen epibreren.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten