Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen Rijk en gemeenten op

16 mei 2019 | 2 minuten lezen

Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen gemeenten op om kwetsbare bewoners beter te ondersteunen. Rijk en gemeenten moeten hierin hun wettelijke en financiële verantwoordelijkheid nemen. Sociaalwerkorganisaties hebben nu onvoldoende middelen voor de noodzakelijke begeleiding van bewoners met psychische of lichamelijke problemen en ouderen die langer thuis moeten wonen. Woningcorporaties ervaren de gevolgen: meer overlast, onveilige situaties en ongelukkige bewoners.

Regie vanuit gemeenten moet beter
Aedes-voorzitter Marnix Norder: ‘Het is helaas geen uitzondering meer dat in bepaalde portieken alleen nog mensen met psychische problemen, verslaafden of hulpbehoevende ouderen wonen.  Daardoor hollen wijken en buurten achteruit. Om de leefbaarheid in deze nieuwe achterstandswijken echt te verbeteren hebben we hulp- en zorgverleners keihard nodig. Daarom moeten gemeenten zorgen voor betere begeleiding van kwetsbare bewoners. Ook deze inwoners hebben recht op een menswaardig, zelfstandig bestaan. En als gemeenten hiervoor onvoldoende geld hebben moet het kabinet bijspringen’.

Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland: ‘De ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners is nog lang niet op orde, en dreigt verder onder druk te komen door nieuwe bezuinigen in de sociale basis. Kleine problemen worden dan snel zware zorg(en). 80% van de ouderen woont nu langer zelfstandig thuis, tienduizenden inwoners met psychische problemen wonen in sociale huurwoningen; bijna honderdduizend statushouders moeten integreren; sociale verbindingen en contact tussen mensen in de wijk gebeurt niet vanzelf. Het ontbreekt aan voldoende handen en ogen in de wijk om te ondersteunen, organiseren en faciliteren, en het negatieve effect daarvan zien we nu. Samenlevingsopbouw vraagt visie en daadkracht.’

Oren en ogen in de wijk
Woningcorporaties en sociaalwerkorganisaties zetten zich samen met bewoners en partners in de wijk al van oudsher in voor leefbare wijken. Zij richten zich hierbij specifiek op mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Sociaal werkers (ook wel “welzijnswerkers”) kennen die bewoners. Ze zijn present in de volle breedte van het dagelijks leven in de wijk. Ze koppelen bewoners aan elkaar, maken met vrijwilligers betrokken buurten, bieden hulp bij schulden, sociale contacten, relaties en levensvragen, en bemiddelen bij buurtoverlast. Ze nemen deel in wijkteams en werken samen met bijvoorbeeld ggz-professionals, wijkverpleegkundigen en huisartsen. Corporaties zorgen met goede en betaalbare huizen in een leefbare buurt voor een stabiele basis.

Corporaties en sociaalwerkorganisaties werken steeds vaker samen. Dit is ook nodig, want de maatschappelijke opgaven van deze organisaties raken elkaar. Corporaties signaleren problemen; en schakelen partijen in die een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing.

Rijk en gemeenten moeten hun wettelijke taak uitvoeren
Corporaties en sociaalwerkorganisaties willen in de toekomst nog intensiever samenwerken, zodat huurders de hoognodige begeleiding krijgen en nieuwe sociale relaties in de wijk tot stand worden gebracht. Dit vraagt echter van gemeenten dat zij hun regierol pakken. En dat investeren in een sterke sociale basis geen sluitpost maar eerste prioriteit is op de gemeentelijke en rijksbegroting.

Onderzoek en onderliggende informatie
Sociaal Werk Nederland wijst sinds 2015 op de gestaag verdergaande achteruitgang van de leefbaarheid in wijken met sociale huurwoningen
Aedes vroeg het RIGO de achteruitgang te onderzoeken in november 2018. Dat rapport vindt u op de websete van Aedes. 
UPDATE 27 mei: Veel concrete verontrustende cijfers over de ontwikkelingen rond sociale huurwoningen tijdens het Woonbondsymposium ‘ De woningmarkt weer op de rit’ .