Nieuwsbericht

Vijf partijen verklaren samen te werken aan preventie en ontwikkelrecht alle jonge kinderen

3 april 2017 | 2 minuten lezen

Akkoord: ‘Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind’
Met het belang van kinderen en ouders voorop, zetten vandaag na uitgebreid overleg, de PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG hun handtekening onder een gezamenlijke tekst.

Zij overhandigden hun statement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen. Jolanda Rikers, onder meer voorzitter van het Landelijke Platform Peuterspeelzaalorganisaties LOP, vertegenwoordigde Sociaal Werk Nederland.

Rikers benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van deze samenwerking met name voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen met ouders die analfabeet, laagopgeleid of anderszins een achterstand hebben. Juist deze kinderen zijn gebaat bij de laagdrempelige, toegankelijke voorziening. Vroegsignalering, ouders betrekken, èn een doorgaande leerlijn door afstemming met basisonderwijs zoals is in veel peuterspeelzalen gewoon. Die kennis zou als basis moeten dienen.

De vertegenwoordigers van de organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, het onderwijs en de gemeenten vragen een nieuw kabinet om voor alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren. Hiermee volgen zij adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad (SER). Ook de politieke partijen die onderhandelen over een regeerakkoord kondigden in hun verkiezingsprogramma’s bijna allemaal een vorm van toegangsrecht tot zo’n basisvoorziening aan. POraad en VNG gaven ook ana zeer content te zijn met deze stap. Preventie en vroegsignalering zijn de komende jaren sleutelbegrippen voor een goede start voor alle kinderen. Zie ook de berichtgeving van de VNG.

Op lokaal niveau werken het onderwijs, de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk en gemeenten vaak al intensief samen. Zo wordt op veel plekken een goede aansluiting tussen opvang en onderwijs georganiseerd, waardoor het kind centraal komt te staan. Helaas zijn deze voorzieningen niet voor alle ouders (financieel) bereikbaar en leggen wet- en regelgeving deze samenwerking allerlei praktische en organisatorische beperkingen op.  

STATEMENT Ontwikkelrecht voor ieder kind

We investeren in een ontspannen samenleving en een mooie toekomst voor ons land. Door een ontwikkelrecht van 16 uur per week te introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan, stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders. Extra opvang, bovenop het ontwikkelrecht van 16 uur kan door ouders zelf ingekocht worden.

Het is tevens van belang dat rijke dagarrangementen kunnen worden aangeboden. Om dat te bevorderen krijgt ieder kind op termijn het recht om een minimum aantal uren naar de BSO te gaan. Het advies van de Taskforce onderwijs en kinderopvang wordt gevolgd.

Om dit ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs.

De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp.

Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.

De uitwerking van dit statement vindt u als bijlage.
Zie interview met Adviseur Jeugd Ernst Radius in Zorg en Welzijn.
Sociaal Werk Nederland gaf ook de boodschap aan informateur en nieuww kabinet mee: 'Versterk de sociale basisvoorzieningen, investeer in de wijken.'

Foto: Dirk Hol

Lid wordenContact