Nieuwsbericht

Nieuwe wetgeving. regels en andere veranderingen per 01-01-2020

7 januari 2020 | 3 minuten lezen

Wraakporno wordt strafbaar, extra tijd voor WAB en abonnementstarief, meer AOW’ers recht op huurtoeslag en fiets van de zaak in opmars. Sociaal Werk Nederland zet voor u nieuwe wetten, regels en andere veranderingen per 01-01-2020 op een rijtje.

Wvggz en Wzd
Nu meer mensen met psychiatrische problematiek zelfstandig in wijken wonen krijgt ook het sociaal werk te maken met vraagstukken rond ggz.

Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking, als vervangers van de huidige Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). In de Wvggz zijn alle rechten vastgesteld van mensen die verplichte ggz-zorg krijgen.

Kenmerkend voor de Wvggz is dat het meer een “behandelwet” is dan een “opnamewet” zoals we dat kennen onder de BOPZ. Naast de Wvggz regelt de Wzd de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen.
Meer informatie op de website van de VNG.

Aanlevering gegevens invoering abonnementstarief uitgesteld
De geplande aanlevering van gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief per 2020 wordt uitgesteld. Het CAK is op basis van uitgevoerde testen tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is.

De afgelopen tijd hebben het CAK en gemeenten zich voorbereid op de implementatie en zijn er tal van (keten)testen uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de uitgevoerde testen is het CAK echter tot de conclusie gekomen dat volledige overgang per 1 januari 2020 niet verantwoord is. Dat betekent dat gemeenten de gegevens (de initiële bestanden met de startberichten) voor de invoering van het abonnementstarief niet kunnen aanleveren in de eerder geplande periode van 2 tot en met 15 januari 2020.
Gemeenten zijn op de hoogte van de gevolgen van dit uitstel.
Het ministerie van VWS heeft een kamerbrief gestuurd over de ontwikkelingen.
Meer informatie op de website van de VNG

Sinds 1 januari 2019 geldt voor Wmo-maatwerkvoorzieningen het inkomensonafhankelijke Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen is afgeschaft. Vanaf 2020 wordt het abonnementstarief ook voor algemene voorzieningen ingevoerd. Gemeenten waren fel gekant tegen de invoering ervan omdat ze vreesden dat vooral mensen met een midden- en hoog inkomen voor met name de huishoudelijke hulp bij de gemeenten zouden aankloppen. De jongste CBS-cijfers lijken deze vrees te bevestigen.

WAB
Update Wab: Minister Koolmees geeft werkgevers drie maanden extra de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), waaronder WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Werkgeversorganisaties hebben de minister aangegeven dat niet alle werkgevers op tijd zullen kunnen voldoen aan de administratieve vereisten die onderdeel zijn van WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.
Meer informatie zie website Sociaal Werk Nederland.

Meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag
Door het verhogen van de maximale inkomensgrens met circa 5000 euro komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. De ANBO rekent voor dat een alleenstaande AOW’er met een inkomen van 23.000 euro en een huursom van 600 euro per maand (inclusief 12 euro servicekosten) vorig jaar geen recht had op een toeslag, maar nu wél. De AOW’er kan nu 171 euro huurtoeslag per maand kan ontvangen.

Ouderenbond ANBO helpt mensen na te gaan of ze volgens de nieuwe regels per 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag. Volgens de organisatie dreigen duizenden ouderen een toeslag mis te lopen, omdat ze niet op de hoogte zijn van de wijzigingen.
Meer informatie zie website ANBO.

De Rijksoverheid heeft een speciale website met alle veranderingen per 1 januari 2020. U vindt per onderwerp een overzicht over Werk en Inkomen; Zorg en Gezondheid; Familie en Gezin; Verkeer en Vervoer; Wonen; Aow en Pensioen; Overheid en Veiligheid; Ondernemen.

Hr-kiosk heeft een rond arbeid en wetgeving op alfabetische volgorde gesorteerd handig overzicht van allerlei veranderingen in regelgeving.

Mr-online zette eea op een rij mbt wetten en regels

Lid wordenContact