Themaoverzicht

Peuterwerk & Kinderopvang

Werkvelden sociaal werk

Door de decentralisatie Jeugd worden preventie en vroegsignalering van problemen steeds belangrijker. Het is belangrijk dat kinderen met een achterstand zo vroeg mogelijk worden geholpen, en ook hun ouders. Zo kunnen de kinderen een goede start maken op de basisschool en kan in een vroeg stadium duurdere specialistische zorg worden voorkomen. De peuterspeelzalen spelen hierbij een belangrijke rol. Peuterspeelzalen werken samen met het CJG, welzijn en de basisscholen. Dankzij nieuwe kwaliteitseisen en financiering van het kabinet gaan peuterspeelzalen nog doelgerichter werken. Gemeenten krijgen dan voldoende armslag voor het financieren van VVE voor kinderen van wie de ouders buiten de toeslagregelingen vallen.
Een belangrijke basis voor al het werk met kinderen zijn de universele Rechten van het Kind.

Nieuwsbericht

Kamerbrief VWS en JenV rond jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Op 23 maart 2020 geplaatst door

Op 20 maart 2020 hebben de ministers van VWS en Rechtsbescherming de kamerbrief Perspectief voor de Jeugd aan de Tweede Kamer gestuurd over hun plannen rond jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook de gemeenten deelden vanuit verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp hun insteek met de Tweede Kamer.

Voor sociaal werk (waaronder jeugd- en jongerenwerk, opvoedondersteuning, buurtteams, Veilig Thuis) is met name de regionale agenda van belang omdat daarin de afstemming tussen regionaal en lokaal aanbod/beleid plaatsvindt! Hieronder vindt u een aantal relevante passages, de Kamerbrief en de reactie van de VNG.

Regionale agenda
Gemeenten in een jeugdhulpregio stellen (aanvullend op hun lokale beleid) een regionale agenda op waarin zij heel concreet aangeven wat de gezamenlijke opgave is, welk hulpaanbod er nodig is in de regio, welke stappen ze gaan zetten voor de (verdere) transformatie van de jeugdhulp en hoe ze de inkoop hiervan organiseren. Ook als individuele gemeenten daar (vooralsnog) geen of weinig gebruik van maken, hebben ze een verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze functies.

Daarnaast bevat de regionale agenda een aansluiting met het lokale niveau, afspraken over het borgen van de vijf basisfuncties van de lokale teams, een aanpak wachtlijstbeheer, de sociale kaart en hoe de aansluiting met de veiligheidsketen en het onderwijs plaatsvindt. Ook nemen gemeenten de bovenregionale afstemming op in de regionale agenda.

De agenda wordt vastgesteld door de individuele gemeenteraden en is gekoppeld aan de inkoopcyclus van de jeugdhulp, zodat de visie vertaald wordt naar inkoopstrategie. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de samenhang van zorg, onderzoek, innovatie en opleiding. Bij het opstellen van de agenda maken gemeenten expliciet gebruik van de ervaringsdeskundigheid van cliënten en de deskundigheid van professionals. In de regionale agenda en bij de inkoop worden de leerervaringen verwerkt die worden opgedaan in de regionale expertteams en de expertisecentra.

Enkele andere highligts uit VWS-brief Perspectief voor de jeugd dd. 20 maart 2020:

Kaders voor reële tarieven en zorgvuldigheidseisen bij de inkoop
Op grond van artikel 2.12 Jeugdwet geldt dat gemeenten en aanbieders reële tarieven afspreken voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Omdat er in de praktijk veel discussie is over de uitleg van dit wetsartikel gaan we in een algemene maatregel van bestuur (AMvB) elementen van een redelijk tarief vastleggen, zoals dat eerder voor de Wmo 2015 is gebeurd. Dit schept zowel voor gemeenten als aanbieders helderheid.

VNG en versterken samenwerking
Gemeenten werken samen om schaarse en specialistische taken in de Jeugdwet uit te voeren. De gemeenten onderkennen dat deze samenwerking moet worden versterkt en stellen daarom een gezamenlijke Norm voor Opdrachtgeverschap op, waarin gemeenten zich collectief uitspreken hoe ze de onderliggende samenwerking vormgeven.

Randvoorwaarden
Gemeenten roepen in hun reactie het Rijk op om zich te richten op wat de gemeenten moeten regelen, maar het hoe aan de gemeenten over te laten. Dat doet recht aan ieders rol en biedt de ruimte aan gemeenten en instellingen om te innoveren, zo meldt de VNG. In de VNG-brief staan ook de randvoorwaarden die wat betreft de VNG noodzakelijk zijn.

Corona
Tot slot benadrukt de VNG dat ze op de bres staat voor de kwetsbare kinderen en hun gezinnen die de ondersteuning nodig hebben. Op dit moment volgen de ontwikkelingen rond corona zich snel op. Samen met professionals, instellingen en Rijksoverheid zetten ze zich juist in deze tijd in voor de gezondheid van kinderen en ouders en de continuïteit van Jeugdhulp, zo schrijft de VNG.

De komende maanden vertaalt het ministerie van VWS de regionale samenwerking in wetgeving, in overleg met gemeenten en andere betrokkenen. Omdat VWS de gesignaleerde knelpunten zo snel mogelijk wil aanpakken gaat VWS samen met gemeenten en de jeugdsector vooruitlopend op wetgeving alvast aan de slag om de praktijk te verbeteren.

Bron: VWS, Rijksoverheid, VNG
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten