Nieuwsbericht

Voorschools aanbod vluchtelingenpeuters hard nodig

14 april 2017 | 2 minuten lezen

Er is behoefte aan concrete handvatten voor de educatieve opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders. Voor deze kinderen en ouders is het belangrijk zo snel mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Maar uit landelijke peilingen blijkt dat zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties worstelen met het geven van de nodige ondersteuning.

De partners Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos hebben de handen ineengeslagen om voor én met gemeenten en kinderopvangorganisaties te werken aan een voorschools aanbod voor die kinderen die het zo hard nodig hebben.

Er is in het afgelopen jaar zeer terecht aandacht gevraagd voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Voor vluchtelingenkinderen en -jongeren in de leerplichtige leeftijd zijn inmiddels maatregelen genomen. De voorschoolse periode is echter minder onder de aandacht geweest, maar minstens zo belangrijk. Naast aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling is aandacht voor de thuisomgeving nodig.

Om de veiligheid en stabiliteit te bevorderen, is het betrekken en ondersteunen van ouders een belangrijk aandachtspunt. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan activiteiten van de kinderopvang, dat zij informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind of dat zij worden doorverwezen naar opvoedondersteuning.

Vragen over ondersteuning vluchtelingenpeuters en ouders
Zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties hebben vragen over adequate educatieve opvang voor vluchtelingenpeuters met en zonder status. Het gaat dan zowel om vragen van financiële en organisatorische aard als om inhoudelijke vragen over deze groep peuters en hun ouders. Daarom zijn de vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, gaan samenwerken. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders, (zowel met als zonder status).

Zo is een ondersteuningstraject opgezet om gemeenten, kinderopvang, politiek en landelijke maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor een goede start van vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland.

Aanbod voor gemeenten en kinderopvang
Met de geplande activiteiten voor de komende twee jaar willen we voor én samen met gemeenten en kinderopvangorganisaties werken aan een voorschools aanbod. De komende twee jaar voeren we de volgende activiteiten uit:

  • Kennisplatform met relevante partners om uit wisselen, af te stemmen en te delen
  • Samenstellen informatiebrochures en handreikingen
  • Inventariseren aanpakken en methodieken
  • Regionale kenniskringen gemeenten
  • Bijeenkomsten en trainingen kinderopvang
  • Pilots ouderbetrokkenheid in de kinderopvang
  • Helpdesk

Sociaal Werk Nederland publiceerde eerder samen met Sardes twee handreikingen Vluchelingenpeuters. 

Lid wordenContact