Nieuwsbericht

Verdeling 60 miljoen is bekend

Eline Kolijn
1 juni 2016 | 2 minuten lezen

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend 60 miljoen euro uit te trekken voor de toegang van peuters tot voorschoolse voorzieningen. Het gaat om kinderen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat ze niet allebei werken. Ze kunnen ook geen aanspraak maken op VVE-middelen van de gemeente omdat ze niet onder de doelgroepdefinitie vallen.

Eerder werd al bekend dat de uitkering van 60 miljoen euro via een decentralisatie-uitkering zou verlopen. Dit jaar wordt er 10 miljoen euro uitgekeerd en volgend jaar 20 miljoen, oplopend tot 60 miljoen structureel in 2021. De verdeling over de gemeenten was tot nu toe onbekend. Vanuit de eerder gemaakte bestuurlijke afspraken tussen het RIjk en gemeenten moeten gemeenten zich actiefgaan inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat.

Er is overigens geen sprake van een plicht: ouders kunnen nog steeds zelf kiezen of ze gebruik willen maken van een voorschoolse voorziening. We spreken van een ontwikkelrecht voor alle peuters, iets waar Sociaal Werk Nederland samen met andere partijen al langer voor pleit. Deze 60 miljoen euro betekent ook niet dat er gratis opvang komt: organisaties kunnen nog steeds een (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage blijven vragen. De maatregel is bedoeld om voldoende aanbod en een goede toegankelijkheid voor alle peuters te regelen.

Meicirculaire: Verdeling 60 miljoen
Vandaag heeft minister Plasterk (BZK) de Tweede Kamer de meicirculaires 2016 gemeentefonds en provinciefonds aangeboden. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. De brief en de meicirculaire vindt u hier en in de bijlage bij dit bericht.

Over de verdeling meldt de meicriculaire: "In de bestuurlijke afspraken is opgenomen dat de verdeelsleutel zoveel mogelijk recht doet aan het doel van deze middelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de problematiek in grote en kleine gemeenten. Voor 2016 en 2017 vindt verdeling plaats via de maatstaven jongeren (65%), bijstandsontvangers (driejarig gemiddelde; 25%) en kernen (10%). Het streven is om vanaf 2018 over te gaan op een nieuwe verdeelsleutel die zo goed mogelijk aansluit op het doel door te kijken naar het aantal peuters per gemeente dat binnen de doelgroep van deze decentralisatie-uitkering valt. Tot die tijd worden de bedragen voor 2018 en verder voorlopig verdeeld overeenkomstig bovengenoemde verdeelsleutel."

Vanaf 2018 is de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk een feit: alle voorzieningen moeten dan voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang en ouders kunnen ook bij de nieuwe peuteropvang (voorheen peuterspeelzalen) kinderopvangtoeslag aanvragen. Op dat moment is beter te bepalen hoe groot de totale groep peuters is die buiten de toeslagregeling valt. Houd dus rekening met een herverdeling per 2018.

Gemeenten moeten er verder rekening mee houden dat de decentralisatie-uitkering in het kader van de wet OKE van 35 miljoen euro per 2018 vervalt. Deze middelen worden gebruikt als dekking voor de extra toeslaglasten van het Rijk voor de peuterspeelzalen. Deze korting was al langer bekend en wordt bevestigd in de meicirculaire.

De bedragen per gemeente zijn opgenomen in bijlage 4.2-3 van de meicirculaire.

Lid wordenContact