Nieuwsbericht

Subsidieregeling stimulering cultuurdeelname. Programma Cultuurparticipatie.

8 januari 2020 | 2 minuten lezen

Maandag 6 januari 2020 is de aanloopregeling Samen cultuurmaken verbreden - stimuleren van verbindingen tussen cultuur en sociaal domein gepubliceerd. Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is deze regeling wellicht geschikt hiervoor. De regeling heeft als doel om toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur in de samenleving te vergroten.

Het is onderdeel van het programma Cultuurparticipatie. Met dit vierjarig programma dat start in 2021 willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Sociaal Werk Nederland werkt nauwer samen met het LKCA, en gaat dit vooral koppelen aan Welzijn op Recept.

In de aanloop naar het landelijke meerjarige programma Cultuurparticipatie dat in 2021 zal starten zoekt het Fonds voor Cultuurparticipatie naar initiatieven die nu al de verschillen in cultuurdeelname verkleinen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, eenzaamheid, sociale integratie en preventie. Of naar instellingen en organisaties die hiervoor ambities en ideeën hebben. De opgedane kennis, ervaring en opbrengsten bieden dan een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarige programma Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024.

Wie kan aanvragen?
Je kunt een beroep doen op deze regeling als culturele instelling met rechtsperoonslijkheid zonder winstoogmerk of als cultuurprofesional, mits je voor de gevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling werkzaam in het sociale domein met rechtspersoonlijkheid, of vice versa.

Waarvoor kun je aanvragen?
Je kunt aanvragen voor artistiek inhoudelijke activiteiten, projecten, experimenten, onderzoek of ander initiatief dat bijdraagt aan de doelstelling van de regeling: de toegankelijkheid, zichtbaarheid en erkenning van cultuur te vergroten en zo de actieve cultuurdeelname van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen (beter) mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om vernieuwende activiteiten of samenwerkingen tussen het cultureel- en het sociaal domein die drempels voor het zelf actief cultuurmaken wegnemen.

Looptijd 
De regeling opent 31 januari 2020 en sluit 14 september 2020.

Feiten en cijfers
Het subsidieplafond is € 3.600.000, waarvan € 600.000 is bestemd voor aanvragen die zich specifiek richten op het verlagen van drempels voor cultuurmaken voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Praktische voorwaarden

  • het betreft een gezamenlijke/samenwerkingsaanvraag
  • de aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst
  • een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen
  • behandelingstermijn is 13 weken, streeftermijn 8 weken
  • maximale looptijd van de activiteiten is 18 maanden en starten uiterlijk binnen 3 maanden na subsidieverlening
  • regeling loopt van 31 januari 2020 t/m 14 september 2020
  • aanvrager is verplicht tot het delen, ontwikkelen en monitoren van kennis met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt. De aanvrager werkt samen met het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) door deelname aan (ten minste) de projectenmonitor en ontmoetingen van het landelijke kennisdelingstraject;
  • aanvrager werkt overeenkomstig de principes van geldende sectorcodes voor goed en integer bestuur en toezicht.

 In de bijlage vind je het volledig op de Staatscourant gepubliceerde document.

Vragen? Vanaf 31 januari 2020 zullen er verzorgt het Fonds voor cultuurparticipatie een aantal informatiebijeenkomsten in het land. Hier wordt de regeling gepresenteerd en toegelicht en kun je in gesprek met onze adviseurs. Ook zijn er diverse spreekuren en kun je op het kantoor van het Fonds langskomen.

Heb je  interesse in een bijeenkomst, of heb je vragen? Bel naar 030 233 60 30 en vraag naar een van de adviseurs van de regeling: Gino van Zolingen of Noud van de Rhee.

Bijlage
2020-01-06 Staatscourant nr. 1149 Regeling Samen cultuurmaken verbreden-Aanloopregeling.pdf

Lid wordenContact