Themaoverzicht

Inclusieve Samenleving & Participatie

Hoofdthema's

Een solide sociale basis is in een welvarend land als Nederland even onmisbaar als een fijnmazig wegennet, betaalbare woningen of toegankelijke gezondheidszorg. Deze buurtbasis bestaat uit drie onderling nauw verbonden pijlers: de inwoners zelf, hun netwerken en de meer formele, georganiseerde sociale basisvoorzieningen. Samen vormen ze een inclusieve, betrokken en vitale samenleving. Die sociale basis zorgt er namelijk voor dat mensen mee kunnen doen, zich als burger gewaardeerd voelen en van daaruit ook willen omkijken naar anderen. Met oog voor diens persoon, talenten én  zwakkere momenten.
 

 

Nieuwsbericht

OndersteuningsTeam VLOT helpt bij vragen over persoonsgerichte aanpak kwetsbare mensen

Op 30 januari 2020 geplaatst door

Het leveren van de goede zorg en begeleiding van kwetsbare mensen in onze samenleving. Dat is waar gemeenten, samen met hun partners zoals het sociaal werk in de regio voor staan. Sinds kort kunnen ze daarbij de hulp inroepen van het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT). VLOT is een vervolg op het Schakelteam personen met verward gedrag.

Persoonsgerichte aanpak kwetsbaren nodig
Er is een groep kwetsbare mensen die door verschillende oorzaken onvoldoende levensbrede hulp ontvangt en daardoor onvoldoende kan deelnemen aan de samenleving. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met verward gedrag, mensen die zorg uit de weg gaan, mensen die moeite hebben hun leven op orde te krijgen of te houden na verblijf in een gevangenis of instelling of mensen met geestelijke problemen.

Een aantal landelijke programma’s richt zich op deze doelgroep. Deze programma’s zijn onvoldoende aan elkaar verbonden of werken naast elkaar. In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak voor deze kwetsbare groep. Hier spelen vele vragen. Ook moeten de regionale aanpak en de landelijke ontwikkelingen beter op elkaar aansluiten. 

Daarom: VLOT
Lokaal en regionaal leven vragen als: ‘Wat komt er op ons af?’, ‘Wanneer moeten we dingen geregeld hebben?’ en ‘Waar zijn al goede ervaringen opgedaan?’ Om deze vragen te beantwoorden, mee te denken met een overkoepelende en onafhankelijke blik,  en zo nodig landelijk op te schalen, is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) in het leven geroepen. Dit team bestaat uit:

  • Een regionaal ondersteuningsteam met 10 Regioadviseurs. Zij ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. Ook vertalen zij signalen en vragen uit de regio naar de landelijke programma’s.
  • Een kernteam vanuit de ministeries van VWS, JenV, BZK en de VNG die zich richt op verbinden van de landelijke programma’s, het agenderen van signalen, monitoring en kennisdeling.

Wat wil VLOT bereiken?
VLOT wil ervoor zorgen dat in alle regio’s een stabiele keten van zorg, veiligheid en het sociale domein ontstaat zodat gemeenten, politie, OM, zorgaanbieders, GGD, woningcorporaties, sociaal werk, verzekeraars en andere ketenpartners elkaar snel weten te vinden en ze effectief de bouwstenen van een sluitende aanpak voor deze kwetsbare inwoners in kunnen zetten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over VLOT? Neem dan gerust contact op met de adviseur uit uw regio.

Bijlagen:

  • Kamerbrief Stand van zaken persoonsgerichte aanpak kwetsbare personen, 2019
  • Stand van het land Aanpak voor personen met verward gedrag 2019
  • Onderzoeksrapport ‘Verward in Flevoland’ 2019
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten