Publicatie

Tussenrapportage Samen Doorpakken voor mensen met verward gedrag aan Tweede Kamer

22 februari 2016 | 1 minuut lezen
 
Het aanjaagteam ziet een brede steun voor de ingezette beweging om mensen met verward gedrag zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving een gezond, veilig en sociaal leven te laten leiden en daarmee ook de maatschappelijke overlast te verminderen. In de tussenrapportage staan echter ook belangrijke zorgen en signalen dat het nog niet goed gaat, dat er ernstige knelpunten zijn.

Er is onvoldoende dagbesteding voor verwarde personen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met als gevolg eenzaamheid en gebrek aan structuur voor mensen die juist baat hebben bij sociale contacten, een gevoel van zinvol te zijn en goede structuur. De aandacht gaat veel uit naar 'de achterkant': regelen van gedwongen zorg, crcrisisbedden, acute opvang etc. De problemen ontstaan echter aan de voorkant. Door te weinig aandacht voor de hele levenssituatie, het algehele welzijn en een goede levensstructuur, te weinig outreachende aanpakken, het  niet direct oppakken van signalen , belemmeringen in de vrijwillige toegang tot voorzieningen, afname van laagdrempelige voorzieningen als huiskamers, sociale en maatschappelijk werkers en inloopfuncties, ontbreken van passende woningen en mogelijkheden voor werk of zinvolle dagbesteding en onvoldoende deskundigheid in de wijk. Meer aandacht naar de voorkant dient volgens het aanjaagteam zowel het belang van de samenleving als van het individu. Voorts signaleert het aanjaagteam een verkokerde ggz.
In de bijlagen treft u de tussenrapportage aan de  Tweede Kamer aan. Deze tussenrapportage is te lezen als een afronding van de eerste, oriënterende fase. Een fase waarin de MOgroep als lid van het buro overleg Verwarde Personen, knelpunten en oplossingsrichtingen heeft aangedragen. De volgende fase van het aanjaagteam staat in het teken van verdiepen en samendoen.

2 documenten toegevoegd
Lid wordenContact