Publicatie

Evaluatie effectiviteit landelijk beleid huiselijk geweld 2002-2011

8 november 2011 | 1 minuut lezen

In hoeverre en op welke wijze is het aannemelijk dat het beleid ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld in de periode 2002-2011 effectief is geweest? Die vraag stond centraal in deze evaluatie die in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS werd uitgevoerd.

Het blijkt dat door gebrek aan onderzoek en monitoring het op dit moment niet eenduidig is vast te stellen of het landelijk beleid voor de aanpak van huiselijk geweld effectief is geweest. De onderzoekers pleiten hierin tevens voor meer preventieactiviteiten.

Professionaliseringsslag
Tijdens de startsituatie van het beleidsprogramma in 2002, waren er regionaal al veel initiatieven en ontwikkelingen, maar van een gecoördineerde landelijke aanpak was nog geen sprake. Wat dat betreft stellen de onderzoekers dat er in de afgelopen jaren wel veel bereikt is. Uit het onderzoek komt naar voren dat huiselijk geweld anno 2011 wordt gezien als reden voor (strafrechtelijk) ingrijpen door de overheid. Ook bestaat er tegenwoordig in alle gemeenten een lokale infrastructuur om een integrale aanpak van het probleem mogelijk te maken. Er wordt daadwerkelijk samengewerkt door organisaties die voorheen niet van elkaars bestaan wisten. De vrouwenopvang heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt die de effectiviteit naar alle waarschijnlijkheid ten goede komt.

Preventie
De onderzoekers stellen daar tegenover dat er weinig maatregelen zijn getroffen gericht op preventie en het voorkomen van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Zij pleiten voor verdere ontwikkeling van maatregelen voor preventie van huiselijk geweld. De preventieactiviteiten moeten gericht worden op kinderen en jongeren, zodat huiselijk geweld bij hen minder zal voorkomen dan bij de generaties voor hen. Ook is nu meer aandacht nodig voor het sluitstuk van het beleid: het ontwikkelen, toepassen en evalueren van interventies en behandelmethoden, om recidive en intergenerationele overdracht te verminderen.

zie www.huiselijkgeweld.nl en www.wodc.nl

1 document toegevoegd
Lid worden