Publicaties

Verhalen over transformatie

Een goed verhaal blijft hangen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om storytelling te gebruiken als instrument om de effecten en toegevoegde waarde van welzijn zichtbaar te maken.

Werkwijzer tegenprestatie verschenen

De werkwijzer biedt gemeenten praktische handvatten om lokaal de tegenprestatie te kunnen invoeren. Daarbij wordt aandacht besteed aan zowel de beleidsontwikkeling als de uitvoering en handhaving.

Brochure zelfregie bij huiselijk geweld

De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Bekend is dat de kans op duurzame oplossingen groter wordt als van cliënten een actieve bijdrage wordt gevraagd.

Moedwil en Misverstand: over evidence based werken

Dit is een essay van Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen over kennis en evidence based werken in de sociale sector.

MKBA’s Integrale Aanpak (Achter de Voordeur en Sociale (wijk)teams)

Zie hier diverse documenten over het rendement van Integrale Aanpak (Achter de Voordeur en Sociale Wijkteams) in opdracht van min BZK

Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt’

Sociaal werk en ggz: samen sterker De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In deze omslag verandert er veel in de AWBZ, het sociaal domein en de zorgverzekeringswet....

Rapport onderzoek Hemelse Modder gemeente Zaanstad

In tien uiteenlopende huishoudens is op de bank en aan de keukentafel casusonderzoek gedaan. Bij al deze huishoudens is bekend dat zij meerdere sociale, financiële en/ of gezondheidsproblemen...

Position paper MOgroep: reactie nieuwe Jeugdwet

Voor de voorbereiding van de wetsbehandeling door de Tweede Kamer via een hoorzitting op 5 sept, heeft de MOgroep een position paper gemaakt.

E-boek Achter-de-voordeur-aanpak

De Achter-de-Voordeur-aanpak voor multiproblem huishoudens ontwikkelt zich razendsnel. In veel steden worden sociale wijkteams opgericht, waarin professionals de ruimte en de...

Meer sociale cohesie leidt niet perse tot veilige wijk

Een wetenschappelijke beoordeling van sociale interventies op het terrein van buurtleefbaarheid.
ContactLid worden