Nieuwsbericht

Kabinet komt met extra geld voor onder meer dorps- en buurthuizen en de aanpak van jeugdwerkloosheid

Op 1 september 2020 geplaatst door

“De medeoverheden hebben vanwege het coronavirus extra kosten en lopen geraamde inkomsten mis, zowel op korte als op langere termijn, hetgeen gevolgen heeft voor de financiële positie van de medeoverheden.” Aldus minister Kajsa Ollongren in haar Kamerbrief van 31 augustus 2020. En even later: “Het is bij het kabinet bekend dat gemeenten, niet alleen door de coronacrisis, financiële druk ervaren. De voorlopige gegevens van de gemeenten over 2019 baren het kabinet zorgen. Deze gegevens laten namelijk zien dat de financiële positie van gemeenten in 2019 verder verslechterd is. Het exploitatietekort is opgelopen van - € 197 miljoen in 2018 naar - € 768 miljoen in 2019. Over 2019 heeft circa 60 procent van de gemeenten een tekort, waarvan circa 25 procent voor het derde jaar op rij.”

Die cijfers sluiten aan bij de uitkomsten van uit een quickscan onder leden van Sociaal Werk Nederland in juli. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat als gevolg van deze bezuinigingen de organisatie moet krimpen of reorganiseren en rekent op gedwongen ontslagen. Een derde van de organisaties verwacht generieke kortingen op de Wmo. De overige respondenten verwachten specifieke bezuinigingen op algemene voorzieningen zoals breed welzijnswerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, ouderenwerk.
Vandaar ook de dringende oproep van Eric van der Burg aan het kabinet om juist nu te investeren in een duurzame sociale wijkaanpak.

In haar Kamerbrief kondigt minister Ollongren nu een aantal maatregelen aan waardoor gemeenten en provincies samen € 777 miljoen te besteden hebben. Zeker drie van de maatregelen uit dat pakket zijn interessant voor sociaalwerkorganisaties:

Buurt- en dorpshuizen
Het kabinet stelt €17 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Vrijwilligersorganisaties Jeugd
Het kabinet stelt € 7,3 miljoen beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren. Hiermee wordt opvolging gegeven aan de motie van het lid Peters c.s.. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de algemene uitkering.

Sociaal domein flankerend beleid
Er worden aanvullende maatregelen genomen om mensen die hun baan verliezen een beter perspectief te bieden opnieuw werk en inkomen. Hierbij heeft het kabinet aandacht voor goede begeleiding werk(loosheid) naar werk, (om)scholing, het tegengaan van armoede en problematische schulden, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Veel van dit flankerend beleid zal worden uitgevoerd door gemeenten, waarvoor ze middelen zullen ontvangen. Verdere informatie hierover volgt met Prinsjesdag.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten