Themaoverzicht

CAO & Juridische Zaken

Arbeidszaken & Ondernemerschap

Sociaal Werk Nederland onderhandelt namens de leden met de vakbonden over de CAO Sociaal Werk. Doel daarbij is een cao af te sluiten die een aantrekkelijk en betaalbaar instrument is voor het arbeidsvoorwaardenbeleid binnen organisaties zelf. De cao moet een weerspiegeling zijn van de stevige en duidelijke positie die de branche op de arbeidsmarkt inneemt. Leden met een abonnement op Juridische Zaken Online kunnen vragen stellen over de CAO Sociaal Werk en arbeidswetgeving. Alle actuele informatie over de Cao Sociaal Werk vind je hier op het Arbeidsmarktplatform Sociaal werk werkt.

Nieuwsbericht

Internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein'

Op 23 maart 2020 geplaatst door

Graag wil ik u wijzen op onderstaande. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij mailen via avg@sociaalwerk.nl

Geachte lezer,
U ontvangt deze mail omdat u eerder betrokken bent geweest bij het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy (UPP) of omdat dit traject van belang kan zijn voor u. Hierbij informeren wij u over een belangrijke mijlpaal: de start van de internet consultatie van het concept wetsvoorstel ‘aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’.

Met deze e-mail wordt u, en vele andere betrokken partijen in verschillende domeinen, uitgenodigd tot het geven van een reactie op dit concept wetsvoorstel. U kunt op het voorstel reageren direct via deze website of via uw branche of koepelorganisatie. Sluitingsdatum is 14 mei 2020.

Ter informatie wijzen we u graag op de drie handreikingen die in dit kader, ter voorbereiding op het wetsvoorstel, eerder al zijn gepubliceerd. Deze kunt u hier terug vinden.

Samenvatting wetsvoorstel
Doel van het wetsvoorstel is het creëren van een duidelijke juridische grondslag voor de gegevensverwerking die gemeenten nodig hebben voor de in het voorstel geëxpliciteerde (maar niet nieuwe) taken betreffende ondersteuning en dienstverlening aan hun ingezetenen. Het gaat om taken die voortvloeien uit de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet: de kernwetten binnen het zgn. ‘sociaal domein’.

Het kabinet streefde al in de aanloop naar de decentralisatie van genoemde wetten per 2015 naar een integrale aanpak door gemeenten. Vooral burgers die zich geconfronteerd zien met meerdere problemen, over meerdere domeinen heen, zijn gebaat bij een integrale en gecoördineerde aanpak daarvan. Het vragen van toestemming aan cliënten tot het gebruiken en verwerken van hun persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, wordt met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna: AVG) niet als een voldoende titel beschouwd. Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens heeft kritiek geuit op het bestaande juridisch kader voor gegevensverwerking ten behoeve van een integrale aanpak en samenwerking bij meervoudige problematiek in het sociaal domein.[1]

In dit licht bevat het bijgevoegde wetsvoorstel een regeling die de taak voor onderzoek en coördinatie voor het college van burgemeester en wethouders én de daarmee gepaard gaande regeling voor de verwerking van persoonsgegevens, vastlegt. Het wetsvoorstel beoogt eveneens om zowel de burger als de uitvoeringspraktijk meer duidelijkheid en waarborgen te bieden met betrekking tot de toegestane verwerking van persoonsgegevens.

De regering heeft de Kamer laten weten dat zij het verwezenlijken van een integrale aanpak in het sociaal domein van groot belang acht en dat zij voornemens is om de benodigde wetgeving daartoe aan te passen[2]. In september 2019 is de Kamer laatstelijk geïnformeerd over de hierbij gehanteerde uitgangspunten.[3]

Naast bepalingen die taken ten behoeve van onderzoek en coördinatie vastleggen, bevat het wetsvoorstel eveneens de explicitering van de taken van gemeenten om zorg te dragen voor een meldpunt waar zorgen van burgers en professionals over het welzijn, de participatie en gezondheid van mensen kunnen worden gemeld. Het college dient in ieder geval te voorzien in een hiertoe opengesteld telefoonnummer en in de mogelijkheid te onderzoeken (triage) of en hoe de melding kan worden opgevolgd. In dit verband krijgt het college de bevoegdheid om persoonsgegevens van de melder en van de persoon ten aanzien van wie een melding is gedaan, te verwerken.  

Tot slot
Wij zijn ons ervan bewust dat de gevolgen en maatregelen van het coronavirus ook u treffen in uw dagelijks leven en werk. Vele sectoren worden immers geraakt, waaronder gemeenten, hulpverleners in zorg en ondersteuning, onderwijs en politie. Tegelijkertijd willen - en moeten - we doorgaan met de aanpak van maatschappelijke opgaven, zoals de zorg om mensen met meervoudige problemen die zich vaak in een kwetsbare positie bevinden. Praktisch gezien betekent dit dat de termijn van deze internet consultatie langer is dan gebruikelijk: dat betekent dat u kunt reageren tot uiterlijk 14 mei 2020. Tussentijds evalueren we of het nodig is om deze periode verder te verlengen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Team UPP

 

 

[1] Met name in de Brief van toenmalig college van Bescherming Persoonsgegevens naar aanleiding van rapport over de rol van toestemming in het sociaal domein aan de minister van BZK van 18 april 2016, z2015- 00280; Zie ook Kamerstukken II 2015/16, 32 761, nr. 98.

[2] Kamerstukken II 2018-1029, 34 477, 46.

[3] Regeerakkoord 2017 ‘Vertrouwen in de Toekomst’.

 

Trefwoorden: avg, gegevensuitwisseling, upp
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Ik wil delen
Home
Corona
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten