Nieuwsbericht

Voortgang actualisatie functieboek Cao Sociaal Werk

26 september 2022 | 1 minuut lezen

Sociale partners zetten zich in voor een herkenbaar functieboek voor werkgevers en werknemers. Het project om diverse functies uit het huidige functieboek te actualiseren is in april van start gegaan. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.   

Onderzoek en klankbordgroep
Cao-partijen Sociaal Werk Nederland, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn willen het functieboek beter aan laten sluiten bij de praktijk. Inmiddels heeft de Human Capital Group in opdracht van de, uit de cao-tafel gevormde, stuurgroep onderzoek gedaan naar de gewenste actualisatie van functies binnen de branche sociaal werk. Diverse professionals werkten hieraan mee, zoals sociaal werkers, staf- en beleidsmedewerkers en leidinggevenden. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit een afvaardiging uit de sector en is het gehele traject betrokken als adviesorgaan.

Actualisatie functies
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het advies van de klankbordgroep heeft de stuurgroep nu bekeken dat er in ieder geval actualisatie nodig is van de volgende functies: leidinggevende, sociaal werker, sociaal raadsman, bewindvoerder, maatschappelijk werker, ervaringsdeskundige, projectmanager, beleidsmedewerker en administratief/secretarieel medewerker. Voor een deel van deze functies zal ook gekeken worden naar het toevoegen van functieniveaus; aantal en opbouw daarvan wordt later bepaald.  

Planning
Voor de te actualiseren functies worden nu concept functiebeschrijvingen en reeksen gemaakt. Deze worden besproken met de klankbordgroep en daarna voorgelegd aan een aantal spiegelgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van functiehouders van betreffende functies. Dit traject zal lopen vanaf oktober. Resultaten hieruit worden verwerkt en zo kan de stuurgroep dit voorleggen voor een definitief akkoord aan de cao-tafel. Daarna volgt opname in het functieboek. Naar verwachting wordt het nieuwe functieboek in de loop van 2023 geïmplementeerd.

Vragen
Heb je een vraag over de actualisatie van het functieboek? Stuur een mail naar caosociaalwerk@fcb.nl.

Meer nieuws