Nieuwsbericht

Resultaat enquête vaccinatieplicht

22 november 2021 | 2 minuten lezen

Eind september verstuurden we een enquête naar de leden van de P&O-groep over de vaccinatieplicht en het vaccinatiebewijs op de werkvloer. In Nederland bestaat (tot op heden) geen vaccinatieplicht. Een werkgever kan een werknemer dus niet verplichten zich te vaccineren. Maar de werkgever heeft wel een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dit kan tot dilemma’s op de werkvloer leiden.

Van de leden die de enquête invulden geeft ongeveer eenderde aan dat ze van een werknemer willen weten of diegene gevaccineerd is. De voornaamste reden daarvoor is dat deze werkgevers met kwetsbare doelgroepen werken en zij een verantwoordelijkheid voelen om de veiligheid van hun werknemers en cliënten te waarborgen. Tweederde van de leden die de enquête hebben ingevuld, willen juist niet weten of hun werknemer is gevaccineerd, omdat dit een inbreuk op de privacy is. Daarnaast respecteren ze de keuzevrijheid van de werknemer om zich wel of niet te vaccineren. 80,5% gaf aan niet te willen registreren of een werknemer gevaccineerd is. 

Op grond van de AVG is het niet toegestaan medische gegevens van werknemers te registreren. Als werkgever mag je aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, echter, werknemers hoeven hier niet op te antwoorden. De Rijksoverheid meldt dat als de werkgever weet dat een werknemer niet is gevaccineerd, of als een werknemer dit niet wil zeggen ongeacht de reden daarvoor, dat aanpassing van werk een mogelijkheid is. Er worden ook voorbeelden genoemd zoals:

  • een aangepast werkrooster
  • het aanbieden van een andere werkplek
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • of als het werk het toelaat, thuiswerken. 

De bedrijfsarts mag vragen of een werknemer gevaccineerd is, mits daar een goede reden voor is, bijvoorbeeld omdat in de organisatie kwetsbare mensen werken. De gegevens mag de bedrijfsarts niet met de werkgever delen. Wel mag hij een beeld van de vaccinatiegraad binnen het bedrijf geven. 

Vaccinatiebewijs of sneltest als oplossing?
Een andere vraag in de enquête was of een vaccinatiebewijs of een sneltest een oplossing zou bieden. Ook hier geeft het overgrote deel aan dat dit niet het geval is. Als argument wordt aangegeven dat het voor een tweedeling op de werkvloer zou zorgen. Ook is het niet noodzakelijk om een vaccinatiebewijs op te vragen om het werk uit te voeren. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 november 2021 aangekondigd dat hij voor werkgevers het vaststellen van de vaccinatiestatus mogelijk wil maken. Daarnaast wil hij verkennen of en hoe het coronatoegangsbewijs gebruikt zou kunnen worden in de zorg, maar ook in andere werksituaties. Het is nu niet mogelijk om naar een vaccinatiebewijs te vragen.

Binnen de wettelijke kaders en op basis van de overheidsmaatregelen zijn dit de (on)mogelijkheden.

We hebben gebruik gemaakt van de gegevens van de poll. De enquête is uitgezet onder de leden van de P&O-groep, hiervan heeft 10% de enquête volledig ingevuld. Dit is niet geheel representatief, maar toch voelen we ons gesterkt dat de uitkomsten een reëel beeld weergeven en dus bruikbaar zijn. In de toekomst zullen we vaker vragen om input van leden over arbeidsrechtelijke- en cao-onderwerpen, zodat we nog adequater informatie met u kunnen delen.