Nieuwsbericht

Internetconsultatie over IKB en uitkeringsproblematiek

5 juni 2020 | 2 minuten lezen

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2016 hebben werknemers op grond van de cao Sociaal Werk een Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is een budget dat werknemers naar eigen inzicht en behoeften kunnen besteden in tijd of geld. Met het IKB hebben werknemers meer individuele keuzevrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid gekregen. Uiteindelijk gaat het erom dat het IKB voor iedere werknemer bijdraagt aan een goede balans tussen het werk en de persoonlijke situatie.

 

Problemen in de praktijk

Sociaal Werk Nederland heeft sinds de invoering van het IKB een discussie lopen met UWV en het ministerie SZW over in de praktijk gesignaleerde problemen voor (gedeeltelijk) uitkeringsgerechtigden. In de kern komt het erop neer dat UWV uitkeringsgerechtigden vanwege de inkomensverrekening kort op hun uitkering in de maand(en) dat het IKB tot uitbetaling komt. Dit komt met name omdat in de door UWV gebruikte gegevens van de Belastingdienst niet zichtbaar is welke bedragen werknemers opbouwen op grond van arbeidsvoorwaarden. De consequentie is dat uitkeringsgerechtigden in een maand dat het IKB wordt uitbetaald, te maken kunnen krijgen met forse kortingen dan wel helemaal geen uitkering ontvangen. UWV is hiervan op de hoogte en geeft aan hier rekening mee te houden. Bezwaar maken zou de oplossing moeten zijn maar dat is helaas niet altijd het geval.

 

Oplossing

Er komen steeds meer cao’s met een dergelijk keuzebudget als het IKB en middels een wetswijziging wil de overheid bovenstaande problemen voorkomen. De oplossing die wordt voorgedragen is een aanpassing van de loonaangifte door de invoering van twee nieuwe rubrieken (opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag en opname arbeidsvoorwaardenbedrag). Dit moet leiden tot gelijkmatige uitkeringen. Om dit te bereiken moet de wet worden aangepast als gevolg waarvan wijzigingen worden doorgevoerd in bepalingen in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en het Besluit Suwi.

 

Conclusie

Er lijkt een oplossing te komen voor kortingen op uitkeringen als gevolg van opname uit het IKB en dat lijkt goed nieuws voor werknemers die mogelijk in de toekomst in een soortgelijke situatie komen. Echter het voorstel geeft niet aan hoe er wordt omgegaan met mensen die zijn gekort op hun uitkering en mensen die voor de inwerkingtreding van deze wetgeving tegen deze problematiek aanlopen.

 

Internetconsultatie

Er is een conceptbesluit gepubliceerd voor internetconsultatie over de wijze waarop gegevens over keuzebudgetten in de loonaangifte worden verwerkt. Wij zullen als Sociaal Werk Nederland al dan niet gezamenlijk met de vakbonden reageren op de internetconsultatie. Indien de reactie beschikbaar is zullen wij deze met u delen. Zelf kunt u ook reageren op de internetconsultatie:  https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingalgemeeninkomensbesluit 

Daarnaast is het ook mogelijk om input te leveren aan Sociaal Werk Nederland (berenschot@sociaalwerk.nl) deze input zal worden meegenomen in een reactie op de internetconsultatie. Een eventuele reactie ontvangen wij uiterlijk 15 juni aanstaande.

Let op: reageren op de internetconsultatie kan tot 17 juni 2020.

8 juni 2020

UWV heeft in onze casus de maandelijkse IKB opbouw opgeteld bij het brutoloon per maand, op deze wijze is het IKB gelijkmatig over het jaar verdeeld.

Maar..... ditzelfde doet het UWV ook met het LBB! Mag dat? In principe bouwt werkgever het loopbaanbudget op voor werknemer en kan werknemer het alleen voor specifieke doelen inzetten? Volgens de Belastingdienst behoort LBB niet tot het structurele loon.

Is hierover ergens meer informatie te vinden??
reacties graag naar maureen.dijkman@meerwaarde.nl

Lid wordenContact