Nieuwsbericht

Q&A 1,13% verhoging middeninkomens

14 juni 2022 | 1 minuut lezen

De middeninkomens in het Sociaal Werk worden met 1,13% verhoogd. De reden hiervoor is dat de middeninkomens in de zorg achterlopen op die van de markt. Om het verschil tussen de middeninkomens te verkleinen heeft het kabinet structureel financiële middelen vrijgemaakt. Een deel van deze middelen is beschikbaar voor het Sociaal Werk. Deze middelen komen via de gemeente beschikbaar en worden verwerkt in de looncomponent van de Wmo en de Jeugdwet.

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt hoe deze structurele middelen worden vertaald naar de Cao Sociaal Werk. Deze vertaling ziet er als volgt uit:

  • De structurele middelen worden aangewend voor een arbeidsmarkttoeslag.
  • Deze arbeidsmarkttoeslag is voor functies en werkzaamheden in het primair proces in de schalen 4 tot en met 9.
  • De arbeidsmarkttoeslag bedraagt 1,13% en wordt in de Cao Sociaal Werk aangemerkt als salaris.
  • Als een organisatie (mede)gefinancierd wordt uit andere geldstromen en niet aan deze afspraak kan voldoen, is met instemming van de medezeggenschap en onder voorwaarde dan de organisatie dit aantoont, alsmede welk percentage wel haalbaar is, een ontheffingsverzoek mogelijk bij de cao-tafel (caosociaalwerk@fcb.nl). Een dergelijke ontheffing geldt voor alle functies in het primaire proces. De procedure hiertoe is opgenomen in artikel 6.6 van de Cao Sociaal Werk.

Dit document is een bundeling van veelgestelde vragen en antwoorden over bovengenoemde afspraak. Een afspraak die onderdeel uitmaakt van de Cao 2021-2023. Sociaal Werk Nederland zal de vragen en antwoorden voortdurend actualiseren.

Met de modelbrief kunt u de gemeente met klem verzoeken om de met uw organisatie gesubsidieerde en via aanbesteding gecontracteerde bedragen binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015, structureel te verhogen met 1,13% voor de loongebonden componenten. De verhoging kunt u aanvragen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.