Blog

De orde van de dag: lobby in Den Haag, zomerstages voor Kamerleden, VNG commissie

1 februari 2018 | 2 minuten lezen

De orde van de dag

De Kamer, gehoord de beraadslaging

(…) verzoekt de regering om een verkenning uit te voeren (…) op welke wijze het mogelijk is dat naast de verbeteringen in de verpleeghuiszorg ook de kwaliteit van de zorg thuis van goede kwaliteit blijft, waarbij alle facetten van zorg thuis worden meegenomen, zoals bijvoorbeeld woonzorgcombinaties, woningaanpassingen, wijkvoorzieningen, en zorg en begeleiding thuis en waarbij gekeken wordt over schotten en wetten heen en deze eind eerste kwartaal 2018 aan de Kamer te sturen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Zomaar een motie? Zeker niet. Deze motie van Vera Bergkamp (D66) sluit aan bij de brief die we samen met zes andere partijen stuurden aan de Tweede Kamerleden van de commissie VWS. Aanleiding was het kabinetsplan om 2,1 miljard extra voor verpleeghuiszorg uit te trekken. Prima natuurlijk, maar het Rijksbeleid is wel om steeds meer ouderen in staat te stellen thuis te blijven wonen. Zonder stevig financieel fundament voor aanvullende ondersteuning wordt plan dat een luchtkasteel.
Die motie is een van de successen van het afgelopen lobbyseizoen, dat al in de zomer begon met de tien stages voor Kamerleden. Zo ging een dozijn Kamerleden en fractiemedewerkers van GroenLinks op bezoek bij DOCK Rotterdam Feijenoord en sprak met sociaal werkers, vrijwilligers en Tegenpresteerders. Het toenmalige Kamerlid Ingrid van Engelshoven(D66) bezocht Minters in Vlaardingen en liet zich onder meer bijpraten over het nieuwe contracteren in het sociaal domein. Inmiddels is ze minister; weliswaar van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar toch…
Over Onderwijs gesproken: het nieuwe kabinet gaat al dit jaar extra geld investeren in voorschoolse educatie. ‘Elk kind verdient de kans om zijn of haar volledige potentieel te benutten, waar diegene ook vandaan komt,’ zo verklaarde minister Slob. En dat is ook precies de strekking van ons jarenlange pleidooi, dat onder andere is verwoord in ons boekje Daar doen we het voor.
En verder? Directeur Lex Staal zat aan tafel bij de VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn die zeer geïnteresseerd bleek in het wel en wee van onze Gouden sociale Gemeenten. Ernst Radius sprak de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid toe, over het belang van betaalbare rechtsbijstand.
En dat is nog maar een greep. Dat wil niet zeggen dat al onze acties effectief zijn. Soms lijkt het op water naar de Sahara dragen, druppels op een gloeiende plaat. Toch moet je blijven kloppen, “frappez, frappez toujours,” zoals de Fransen het zo treffend zeggen. En dat geldt niet alleen voor Haagse deuren, maar ook voor die van de pakweg 400 gemeentehuizen in Nederland. Zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan moet je als sociaalwerkorganisatie aan de bak. Veel leden doen dat gelukkig al jaren; voor degenen met minder ervaring hebben we tal van tips. Want de lokale lobby begint waar de landelijke ophoudt. Landelijk gaat het om voldoende sociaalwerkelementen in de wettelijke kaders, lokaal om de vertaling in de praktijk. Het een kan niet zonder het ander.
En gaat over tot de orde van de dag.
 

Lid wordenContact