Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland pleit met partners voor meer preventie en herstel mentale gezondheid

24 februari 2022 | 2 minuten lezen

Om de veel te lange wachttijden in de ggz te bekorten is een maatschappelijke omslag nodig. Dat schrijft Sociaal Werk Nederland samen met brancheorganisaties van huisartsen, cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten in een brief aan minister Helder. Ze pleiten voor een omslag naar een andere omgang met psychische kwetsbaarheden en naar het ontwikkelen van mentale veerkracht. Het aanpakken van de sociale problemen en het versterken van de sociale basis in wijken voorkomen onnodige instroom. In een overleg met de minister is de brief en de adviezen besproken. 

Met een gezamenlijke Ontwikkelagenda werken de bij de betrokken partners zelf aan dit hardnekkige probleem. Hun inzet is mensen met psychische aandoeningen zo goed en snel mogelijk te helpen en te zorgen dat ze op de juiste plek terecht kunnen.

Maar dat helpt niet genoeg, waarschuwen ze de minister in hun brief. Wachttijden zijn niet alleen een probleem van de ggz. Er is veel meer aandacht nodig voor mentale gezondheidszorg. Sociale problemen zoals armoede, eenzaamheid, slechte huisvesting en onveilige wijken leiden nu vaak tot mentale problemen en vervolgens behandeling in de ggz. Therapie is dan meestal geen oplossing maar symptoombestrijding. Het aanpakken van de sociale problemen en het versterken van de sociale basis in wijken voorkomen onnodige instroom.

Samenwerking in de regio
Vanuit de landelijke ontwikkelagenda vragen de partners ook aan samenwerkende partijen in elke regio om ieders bijdrage te concretiseren. In bijna alle regio’s is een regionale taskforce actief. Sociaal Werk Nederland roept lidorganisaties op hierbij aansluiting te zoeken.

Binnenkort volgt een gezamenlijke ledenbijeenkomst voor leden van Sociaal Werk Nederland, LHV, Ineen en de Nederlandse Ggz, waarin regio’s willen motiveren en inspireren om samenwerking naar een volgende fase te brengen en ervaringen op te halen. Nadere informatie volgt.

Afhaken
De partners wijzen in hun brief de minister op maatschappelijke risico’s die de kans op mentale problemen sterk vergroten, zoals de afnemende sociale cohesie, de snelheid en complexiteit van het leven, de sterke individualisering en de nadruk op zelfredzaamheid. Voor steeds meer mensen is dit niet meer bij te houden, de druk wordt hen gewoon te hoog, ze moeten afhaken.”

Van de minister vragen de partijen om breed beleid te ontwikkelen dat de mentale gezondheid versterkt.

Mentaal preventieakkoord
Er wordt op meerdere fronten gewerkt aan meer inzet op preventie en herstel in mentale gezondheid. Inmiddels ligt er een nieuw regeerakkoord, waarin is vastgelegd dat het thema ‘mentale weerbaarheid’ wordt toegevoegd aan het Nationaal Preventieakkoord.  Het ministerie van VWS is inmiddels de voorbereiding hiervoor gestart. Sociaal Werk Nederland heeft hierover contact met het RIVM en VWS en gepleit voor de aanpak van achterliggende sociale problematiek die mentaal ongezond maakt. Daarnaast hebben we benadrukt dat er naast individuele vooral ook collectieve oplossingen nodig zijn: denk aan bevorderen van sociale cohesie, samenlevingsopbouw, en groepswerk.