Blog

Nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein behandelt strubbelingen rond inkoop en aanbesteding.

De VNG meldde deze week in een persbericht dat de Geschillencommissie Sociaal Domein van start is gegaan.
27 februari 2019 | 2 minuten lezen

De komst ervan was vastgelegd in het actieprogramma Zorg voor de Jeugd dat Rijk, gemeenten, brancheverenigingen en cliëntenorganisaties in april 2018 hebben ondertekend.
De VNG heeft vervolgens in overleg met de partners binnen het recentelijk gestarte landelijke programma rond inkoop en aanbesteding verbreding gezocht met het Wmo-domein. Sociaal Werk Nederland heeft als een van die partners deze verbreding ondersteund.
De kersverse geschillencommissie is bedoeld om de relatie tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer te versterken, het lerend vermogen te vergroten, vertrouwen te herstellen én transparantie te creëren. Die doelen passen in het landelijke Actieplan programma inkoop en aanbesteding.

Waarom een Geschillencommissie?
Gezien de praktijk van drie jaar decentralisatie lijkt een geschillencommissie geen overbodige luxe. Regelmatig zie je wrevel of onbegrip tussen gemeenten en aanbieders, en ook tussen gemeenten onderling. (Te) vaak komen die partijen er samen niet of slechts heel moeizaam uit. En soms moet de rechter er zelfs aan te pas komen. Zonde van tijd en geld.
De nieuwe geschillencommissie kan uitkomst bieden en dat heeft duidelijk voordelen boven een juridische afwikkeling:

  • laagdrempelige voorziening
  • snelle afhandeling
  • deskundige en onafhankelijke behandeling
  • lage kosten

Welke geschillen behandelt de commissie?
Het gaat om geschillen op het gebied van ten eerste de inkoop en verkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en in de Wmo; en ten tweede om geschillen rond het woonplaatsbeginsel, zoals bedoeld in de Jeugdwet.
Daarbij vallen nog twee typen geschillen te onderscheiden:

  1. Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is voor de zorg (Jeugd). Aanbieders (waaronder sociaalwerkorganisaties) zijn hierbij vooral belanghebbende; in een beperkt aantal gevallen zijn ze partij.
  2. Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie, bijvoorbeeld rond indexering (Jeugd en Wmo).

De geschillencommissie stuurt in principe aan op een schikking tussen de partijen; als dat niet lukt komt de commissie met een bindend advies.

Hoe kom je als sociaalwerkorganisatie in contact met de commissie?
Simpel: ga naar de website van de geschillencommissie: https://www.geschillencommissiesociaaldomein.nl/. Daar vindt u ook de werkwijze en het reglement van de commissie. Dat reglement is zodanig geformuleerd dat ook aanpalende geschillen kunnen worden behandeld binnen de scope die in de komende periode nader wordt bepaald. De werkingssfeer en de reikwijdte kunnen in de toekomst worden verbreed (bijvoorbeeld naar andere geschillen in het sociaal domein). Uitzondering is de landelijke toegankelijkheid beschermd wonen, waar de VNG al een eigen commissie voor heeft opgezet, speciaal voor dit onderwerp.