Profiel

Gerda van der Veldt

Functie: Beleidsadviseur
Lid sinds: 17-11-2016

Visie op toezicht

Is er een organisatie die met zijn Raad van Toezicht (RvT) een 'visie op toezicht' heeft ontwikkeld?  Zo ja, wil je dit met mij delen?
Uitleg: Een toezichtvisie biedt, naast statuten, reglementen en de Governancecode, het kader van waaruit de RvT invulling geeft aan de toezichthoudende rollen. Rollen zoals: werkgeverschap, toezicht, klankbordfunctie, besluitvorming bij fundamentele beslissingen. De RvT beschrijft daarin hoe hij concreet toezicht houdt op de Raad van Bestuur, de besturing en het functioneren van de organisatie. De RvT zet uiteen waarvoor hij wil staan, waarop hij zich wil richten en hoe hij toezicht wil houden. Dat doet de RvT in samenspraak met de Raad van Bestuur – met behoud van zijn eigen verantwoordelijkheid. Op basis van deze visie maken RvT en RvB afspraken over de samenwerking en de omgang met elkaar. Hierdoor weten zij wat ze van elkaar kunnen verwachten. Een RvT kan zelf invulling geven aan een toezichtvisie. Wat vinden wij goed toezicht? En wat voor soort toezicht past het beste bij deze organisatie? Welke informatie hebben wij nodig? En wat verwachten we van elkaar als het gaat om houding en gedrag? De visie op toezicht bevat antwoorden op deze vragen. Daarbij moet de RvT zich niet beperken tot het goedkeuren van stukken over behaalde resultaten, maar vooral de blik op de toekomst gericht houden. In de ‘Atlas van het toezicht’ (NVTZ) wordt daarom gepleit voor het actueel houden van de toezichtvisie en het proactief inspelen op ontwikkelingen in de (nabije) toekomst.

Er is 1 reactie.
Organisatie: Punt Welzijn
Functie: bestuurder-directeur
Organisatie: MEE & de Wering
Functie: Beleidsadviseur
Ik wil delen
Home
Over ons
Sociaal werk in beeld
Thema's
Voor leden
Onze leden in kaartLid wordenContact Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten