Sociaal Werk Nederland op weg naar vereniging 3.0

Voortrekkersrol
‘Onze missie als brancheorganisatie is om de maatschappelijke waarde van sociaal werk thematisch uit te werken en uit te dragen,’ aldus directeur Lex Staal. ‘We willen een voortrekkersrol vervullen, in nauwe samenwerking met onze leden. Dat betekent onder meer dat je innovatieve ontwikkelingen versterkt dankzij co-creatie met uitvoerders, stakeholders en opinieleiders. Als je daar een brede groep bij betrekt en de resultaten deelt, ontstaat er een leereffect voor de sociale sector én versterk je de positie van het sociaal werk. Zo maak je van Sociaal Werk Nederland een vereniging 3.0.’

Bureaufuncties worden buitenfuncties
De nieuwe missie betekent nogal wat voor de medewerkers op de Utrechtse Koningin Wilhelminalaan. Lex Staal: ‘Hun rol verandert van “beleidsvoorbereiding en dienstverlening” naar “verbindingen leggen met leden en andere partijen”. Beleidsmedewerkers worden co-creatoren, bureaufuncties worden buitenfuncties.’
Dat vereist een andere houding en extra vaardigheden. ‘Er wordt een groter omgevingsbewustzijn en meer pro-activiteit van ze verwacht. En van daaruit een inspirerende benadering waarbij ze opereren als verbinder rond actuele ontwikkelingen. Inclusief een meer bedrijfsmatige manier van werken.’

Op naar een leercultuur
De beoogde vernieuwingen vragen om een ‘leercultuur’ in de organisatie, zodat medewerkers hun vaardigheden kunnen vergroten. Lex Staal: ‘Zo faciliteer je ook (interne) mobiliteit, de ambities en het groeipotentieel van iedereen die hier werkt. We hebben adviseur Sonja Huising ingeschakeld om die omslag te begeleiden.’
Het traject startte in september 2017 met een brainstorm- en workshopdag voor alle medewerkers. Met als hamvraag: wat vraagt het werken à la 3.0 van jou als individuele medewerker aan houding, kennis en gedrag?

Intern begeleidingstraject
Het daaropvolgende interne begeleidingstraject loopt door in 2018; met oog voor vijf thema’s:

• Regisseurs nemen de regie
De beleidsadviseurs die werken aan de hoofdthema’s van Sociaal Werk Nederland worden regisseurs. Ze gaan hun beleidsterrein verbinden met die van collega’s, met de rollen en verantwoordelijkheden van directie en bestuur, en met de know how binnen de rest van de organisatie (waaronder communicatie).

• Experts bieden hun expertise aan
Om hun integrale regierol goed te vervullen kunnen de beleidsadviseurs/regisseurs de expertise binnen de organisatie benutten, bijvoorbeeld wat betreft communicatie.

• Stay connected
De focus van het traject is tweeledig: enerzijds het verduidelijken van verwachte taken en rollen van medewerkers en het realiseren van noodzakelijke verbindingen tussen hen: anderzijds het inzichtelijk krijgen van ieders persoonlijke ontwikkelpotentieel en -plan. Daarbij moet élke medewerker aangehaakt zijn.

• Competenties versterken
De omslag vraagt van medewerkers dat ze meer bedrijfsmatig werken. Daarbij is ook de controller betrokken.

• Meer mobiliteit
De extra aandacht voor persoonlijke ambities en groeipotentieel heeft bij diverse medewerkers tot concrete plannen en stappen geleid, soms ook naar een nieuwe werkomgeving buiten de organisatie.

Inspireren en verbinden
Een vereniging 3.0 word je niet zomaar. Lex Staal: ‘De switch van een beleidsmatige brancheorganisatie naar een procesbegeleidende, innoverende vereniging vraagt veel van medewerkers. Maar er is hard gewerkt en veel gebeurd: we zoeken proactief naar samenwerkingsverbanden, niet zaken invullen vóór de leden maar sámen met hen; en we hebben een begin gemaakt met issue-management, met efficiënt en effectief werken, met een groter kostenbewustzijn, met inspireren en verbinden. Daar kunnen we echt mee verder.’

Dit begeleidingstraject is mede mogelijk gemaakt door een Europese ESF-subsidie, die bedoeld is om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Ik wil delen
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordOnze ESF-subsidiePrivacy Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten