Alle documenten op een rij

Hieronder vindt u een overzicht van relevante documenten over het Kwaliteitslabel. Alle documenten zijn versie 2019. 

Let op: met ingang van 1 januari 2020 wordt de herziene (nieuwe) versie van het normenkader van mei 2019 verplicht. De oude versie uit 2017 is dan niet meer geldig! 

1) Waarden en normen 

2) Informatie over Kwaliteitslabel en keuzemogelijkheden

 • Flyer Kwaliteitslabel Sociaal Werk (pdf)
  Algemene informatie over het Kwaliteitslabel
   
 • Stroomschema 
  Beslisboom: keuze van passende toetsingsvariant
   
 • Richtlijn toetsing en tijdsbesteding (pdf) 
  Overzichtinformatie over de verschillende toetsingsvarianten, mogelijkheden m.b.t. de omvang (scope) van toetsing, keuze certificerende instelling (CI), staffeltabel aantal toetsingsdagen (in verhouding tot aantal fte). 
   
 • Voorbeeldprogramma Toetsing (pdf
  Een voorbeeld van het programma voor een toetsingsdag bij een kleine welzijnsorganisatie met beperkte scope. Dit geeft een indruk van de programmaonderdelen die op een toetsingsdag aan bod komen, de verdeling van de audit-duo´s, gesprekspartners en de tijdsindeling. 
  Let op: dit voorbeeldprogramma is nog gebaseerd op de oude versie van het normenkader (2017). Binnenkort wordt deze vervangen door een voorbeeldprogramma o.b.v. de nieuwe versie uit 2019. 

3) Hulpmiddelen 

De volgende hulpmiddelen kunt u gebruiken in de voorbereidingsfase en tijdens het auditen. 

 • Zelfevaluatieformulier (invulversie) 
  De zelfevaluatie helpt bij het in kaart brengen van de uitgangssituatie van de organisatie. Het geeft inzicht wat uw organisatie nog te doen staat om aan de normen te voldoen en helpt om een reële planning te maken voor de toetsing.‚Äč
   
 • Voorbeelden om te voldoen aan normen (pdf) 
  Dit hulpmiddel geeft per norm voorbeelden van manieren waarop organisaties geregeld kunnen hebben dat zij voldoen aan de betreffende kwaliteitsnorm.
   
 • Handvat toetsing, met voorbeeldvragen per norm (pdf)
  Dit handvat geeft per norm voorbeeldvragen die toetsers kunnen stellen om inzicht te krijgen in de mate waarin een organisatie voldoet aan de betreffende norm. Met suggesties voor te bekijken documenten
   
 • Format toetsing met ruimte voor aantekeningen (invulversie)
  Dit formulier kunnen toetsers gebruiken tijdens het auditgesprek om per norm aantekeningen te maken. 

4) Toepassing normenkader op specifieke soorten sociaalwerkorganisaties 

5) Vastleggen toetsingsresultaten  

 • Format Resultaat toetsing  (invulversie) 
  Format om de resultaten van de toetsing vast te leggen. De Samenvatting uitkomst Toetsing (A.) is bestemd voor Sociaal Werk Nederland (t.b.v. registratie en indien van toepassing certificering), het onderdeel Bevindingen Toetsing Kwaliteitslabel Sociaal Werk (B.) is bestemd voor de getoetste organisaite. Gebruik van dit format is verplicht. 
   
 • Voorbeeld verslag resultaat toetsing (pdf)
  Dit geanonimiseerd verslag kan als voorbeeld worden gebruikt voor het invullen van het format resultaat toetsing. Het geeft een idee van de manier waarop u als toetser kunt rapporteren over de auditresulataten. 
   
 • Gedragscode en geheimhoudingsverklaring toetsing (pdf) 
  Gedragscode en geheimhoudingsverklaring die toetsers erkennen en die zij dienen te ondertekenen.

6) Aanvullende informatie bij Intercollegiale adviesmeting

Heeft u vragen?

Mail dan naar info@sociaalwerk.nl, of bel 030 721 0 721

Lid wordenContact