Robuuste rechtsbescherming

Robuuste rechtsbescherming

Het is voor inwoners niet altijd makkelijk om de juiste sociaaljuridische ondersteuning te vinden en hun recht te halen. In het project Robuuste rechtsbescherming slaan gemeenten en andere (sociaalwerk)organisaties de handen ineen voor passende en laagdrempelige sociaaljuridische informatie, advies en ondersteuning voor iedereen, waar in Nederland je ook woont.

Aanleiding
Afgelopen jaren verschenen vele rapporten waaruit blijkt dat overheidsdienstverlening onvoldoende aansluit op wat inwoners nodig hebben. Een bekend rapport is ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In reactie hierop heeft het kabinet Rutte III plannen gemaakt om de publieke dienstverlening fundamenteel te verbeteren en hiervoor geld uitgetrokken. Voor gemeenten is jaarlijks € 150 miljoen beschikbaar, waarvan € 23 - € 25 miljoen voor Robuuste rechtsbescherming.

De organisatie van en de toegang tot sociaaljuridische ondersteuning verschilt per gemeente. Om te voorkomen dat minder zelfredzame inwoners verdwalen tussen uitvoeringsinstanties, zijn er vaak al lokale initiatieven om de toegang tot sociaaljuridische hulp laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ te maken.Het project Robuuste rechtsbescherming gaat verder op deze ingeslagen weg en zal in gesprek met gemeenten en sociaalwerkorganisaties een gezamenlijke visie en een passend ondersteuningsaanbod voor de inzet van deze POK-middelen ontwikkelen. 

Doel van het programma
Het programma Robuuste rechtsbescherming heeft als doel om het basisrecht van alle inwoners op onafhankelijke sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp op lokaal niveau te garanderen. Vooral voor inwoners in kwetsbare situaties moet de toegang tot deze hulp laagdrempeliger en beter, oftewel ‘robuuster’ worden. Het perspectief van de inwoner staat hierbij centraal.

Alle inwoners met vragen over bijvoorbeeld een echtscheiding of met bezwaren tegen een besluit over een uitkering moeten weten waar zij terecht kunnen voor goede informatie of sociaaljuridische ondersteuning. Dit is in het bijzonder belangrijk voor mensen waarbij meerdere complexe problemen tegelijk spelen. Juist zij moeten bereikt worden en mogen niet verdwalen tussen verschillende uitvoeringsinstanties. 

Wat gaan we doen?
Sociaal Werk Nederland en Divosa hebben direct contact met de uitvoering van sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp door gemeenten. Voor het project Robuuste rechtsbescherming zullen zij:

  1. samen met (sociaalwerk-)organisaties en gemeenten een visie opstellen voor het versterken van sociaaljuridische ondersteuning en rechtsbescherming op lokaal niveau. De lerende praktijk is hierbij het uitgangspunt; 
  2. gemeenten ondersteunen met het structureel verbeteren van de dienstverlening in de lokale context, onder andere met behulp van praktische handreikingen, monitors, bijeenkomsten en een landelijk implementatieteam. Hierbij leren gemeenten en partners van elkaars aanpak;
  3. het Rijk adviseren over het landelijke actieprogramma en de financiering voor robuuste rechtsbescherming op de langere termijn.

Lerend netwerk
In het lerend netwerk gaat een groep van ruim 20 deelnemers van sociaalwerkorganisaties, gemeenten en landelijke organisaties, zoals het Juridisch Loket, Raad voor de Rechtspraak, Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp Nederland en de Nationale ombudsman, aan de slag met een gezamenlijke ambitie voor rechtsbescherming.

In het lerend netwerk delen we ervaringen, geleerde lessen en inspiratie die deelnemers kunnen toepassen in de praktijk. De korte lijntjes kunnen ook helpen om een lokaal een netwerk voor rechtsbescherming op te zetten. 

Heb je vragen of wil je op de hoogte gehouden worden over het lerend netwerk? Laat het ons weten via rechtsbescherming@divosa.nl


Divosa is penvoerder van het project.

Meer informatie
Betere toegang tot sociaaljuridische hulp: wat is er nodig?
Werkbezoek minister Franc Weerwind
Project Robuuste rechtsbescherming (website Divosa)

Contactpersonen 
Sociaal Werk Nederland
Lucas Wirtz, adviseur
Marieke Trentelman, adviseur

Teamleden
Sociaal Werk Nederland
Ernst Radius, programmamanager 
Lineke Lammen, communicatieadviseur

Divosa
Nikki Lübeck, programmamanager
Lieke Metzemakers, projectleider
Lenneke Coppens, projectmedewerker
Margit Timmen, communicatieadviseur


Beeld: Folco Masi via Unsplash