Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Door de vergrijzing gaan de komende jaren steeds meer mensen een beroep doen op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd hebben we te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een afname van het aantal mantelzorgers. Minister Conny Helder van VWS is daarom in de zomer van 2022 gestart met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Het programma bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten gericht op het anders organiseren van de ouderenzorg, met als uitgangspunt ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’. Op 22 december 2022 stuurde minister Helder een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang. Op 22 maart jl. is in de Kamer gedebatteerd over de woon- en zorgplannen voor ouderen, waaronder het WOZO-programma (zie verslag in deel 1 en deel 2).

De inzet van het WOZO-programma is dat ondersteuning en zorg zich aanpassen aan de voorkeur van ouderen om zo lang mogelijk regie op het eigen leven te houden en dat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. De samenwerking met het sociaal domein en sociaal werk is hierbij essentieel. Namens Sociaal Werk Nederland is senior adviseur Truus van Tiggelen betrokken bij het WOZO-programma, dat in een werkgroep met afgevaardigden van ministeries en ketenpartners concreet wordt uitgewerkt. De werkgroep komt wekelijks bijeen.

Voor de zomer van 2023 zal minister Helder de Kamer informeren over laatste stand van zaken van het WOZO-programma.

Benut bestaande interventies 
Doe je voordeel met sociale interventies die hun waarde in de praktijk aangetoond hebben. Movisie heeft een databank aangelegd met Effectieve sociale interventies, waarvan er diverse zijn gericht op het versterken van de sociale basis rondom ouderen. Denk bijvoorbeeld aan In je Uppie waarbij via themagesprekken het eenzaamheidsgevoel onder thuiswonende ouderen verminderd wordt. Of De Luisterlijn waar ouderen die in hun eigen omgeving hun verhaal niet goed kwijt kunnen, 24 uur per dag terecht kunnen voor een luisterend oor. Ook zijn er allerlei groepsinterventies gericht op het bevorderen van de fysieke, mentale en sociale veerkracht van ouderen, zoals Golden Sports, Sociaal Vitaal, Studio Bruis, Denken en Doen, Studiekringen 50plus of Resto Van Harte. Interventies om te voorkomen dat thuiswonende ouderen in een sociaal isolement terecht komen en die mensen uitnodigen om te zien naar elkaar. Verder zijn er interventies gericht op het versterken van vaardigheden zodat thuiswonende ouderen hun eigen welbevinden kunnen verhogen en zelfredzaam blijven, denk daarbij aan Grip en Glans of Thuisbegeleiding. In de Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers komen formele en informele zorg samen. Met de Mantelscan kan de kracht van het informele netwerk in kaart worden gebracht en het risico van overbelasting van mantelzorgers verminderd worden. Met de interventie Mantelzorgen in de praktijk worden naasten van ouderen ten slotte beter toegerust voor toenemende mantelzorgtaken.

Heb je vragen over WOZO of wil je aansluiten bij onze kernteams Vitaal ouder worden en/of Welzijn op Recept? Stuur een e-mail naar senior adviseur Truus van Tiggelen.

Lees ook: