Nieuwsbericht

Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering

17 februari 2021 | 1 minuut lezen

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Gemeenten zien mede daardoor extra uitdagingen op het gebied van asielopvang, huisvesting en inburgering. De huisvestingsopgave is fors en vraagt om een integrale benadering. De genoemde uitdagingen zijn er zowel op de korte, als op de middellange en lange termijn. Dit schrijven de ministeries van SZW, BZK en JenV, IPO en VNG in een gezamenlijke brief aan burgemeesters. Sinds 1 februari 2021 is mevrouw Jantine Kriens als bestuurlijk aanjager gestart. Haar opdracht is het stimuleren van de huisvesting van statushouders. In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering. Gemeenten gaan inburgeringstrajecten inkopen en inburgeraars een traject op maat aanbieden. Sociaal Werk Nederland werkt met lidorganisaties in de werkgroep inburgering aan dit traject. 

Handreiking
In de Integrale Handreiking voor opvang, huisvesting en inburgering zijn ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt. De handreiking:

  • brengt in beeld welke actuele opgaven er zijn bij opvang, huisvesting en inburgering
  • biedt verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en mogelijkheden voor financiering

Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021.

Het doel van deze Integrale Handreiking is het in beeld brengen van de actuele opgaven op de beleidsterreinen opvang, huisvesting en inburgering met concrete verwijzingen naar beschikbare ondersteuningsmaatregelen en financiering. Het biedt daarmee een zo compleet mogelijk overzicht van de beleidsmatige en financiële mogelijkheden waar gemeenten en provincies een beroep op kunnen doen, dit ter ondersteuning van de grote opgaven waar zij voor staan in 2021. Samengesteld door VNG, IPO, COA, ministeries van JenV, SZW en BZK
U vindt de handreiking hier. 
En op de website van de VNG staat het tijdpad van de Uitvoeringsagenda (IUA) ontwikkeld voor opvang, huisvesting en integratie voor de middellange en lange termijn. 
En zie hier het artikel uit het Dagblad van het Noorden nav de handreiking en plannen voor huisvesting van statushouders in een voormalig pand van vliegveld Eelde. 

Lid wordenContact