Nieuwsbericht

Benchmark Sociaal Werk stopt, dit gaat er veranderen

5 januari 2021 | 2 minuten lezen

Zoals ruim een jaar geleden tijdens de ALV van 27 november 2019 met u is besproken stopt per 1 januari 2021 de benchmark sociaal werk. Met het oog op de lange termijn, en gehoor gevend aan de toenemende vraag aan data over de effecten van sociaal werk, wil het bestuur de beschikbare middelen aanwenden voor een bredere aanpak van informatie, kennis en data. De beëindiging van de benchmark heeft een aantal gevolgen:

Benchmark website
De website www.benchmark-sociaalwerk.nl is nog online tot 1 maart 2021. Na die datum is de website offline en is het niet meer mogelijk analyses uit te voeren of rapporten te downloaden. Doe uw laatste analyses dus (ruim) voor die datum.

Dataprogramma sociaal werk
Het meest sprekende voorbeeld van een bredere aanpak van informatie, kennis en data is het dataprogramma van Sociaal Werk Nederland. Dit programma gaat antwoord geven op de vraag: hoe kunnen sociaalwerkorganisaties data inzetten om opdrachtgevers, beleidsmakers en gewone Nederlanders te laten zien wat sociaal werkers doen en wat dat de samenleving oplevert? Meer over het dataprogramma vindt u hier.

Essentiële data
Het dataprogramma kan  echter niet (volledig) de functie van de benchmark vervangen; in ieder geval nog niet voorlopig. Uit een QuickScan over de benchmark geeft 30% van de respondenten aan dat de data uit de benchmark essentieel is voor hun bedrijfsvoering. Een deel van deze respondenten weet niet hoe ze aan deze informatie komt zonder de benchmark. Sociaal Werk Nederland begrijpt deze zorgen en gaat u daarom helpen alle informatie te vinden die u nodig hebt voor uw bedrijfsvoering. Onder andere AZW, PFZW en het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk verzamelen, selecteren en duiden veel van de beschikbare informatie. Sociaal Werk Nederland gaat leden helpen hun weg te vinden in dit aanbod. Parallel start Sociaal Werk Nederland een kleine werkgroep van leden om te onderzoeken of deze oplossing voldoende antwoord biedt op de informatievragen waar u mee zit. Aanmelden voor deze ledenwerkgroep ‘beëindiging benchmark’ kan via info@sociaalwerk.nl

Wij gaan ervan uit dat het hier om een tijdelijke oplossing gaat. Het is ons doel om met de uitkomsten van het dataprogramma uiteindelijk ook in deze behoefte aan informatie te voorzien.

CBS - enquête
Vanaf verslagjaar 2020 wordt uw organisatie weer rechtstreeks door het CBS benaderd voor de invulling van de CBS-enquête ‘Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang’. Deze gegevens kunt u niet meer aanleveren via de benchmark, maar zult u rechtstreeks aan het CBS moeten aanleveren om aan uw CBS-verplichtingen te voldoen.

Lid wordenContact