Nieuwsbericht

Lees deze Kamerbrief goed door ivm lokale kansen voor bewoners en sociaal werk

20 oktober 2020 | 2 minuten lezen

Deze hele Kamerbrief is relevant: minister van BZK Ollongren beschrijft alle acties die ingezet zijn en komen nav de tijdelijke werkgroep ‘Sociale Impact van de Coronacrisis’ en het manifest van de 15 burgemeesters. Samen met het Rijk is het kabinet direct begonnen zijn met versnellingsacties om de sociale gevolgen van COVID-19 op te vangen. Het gaat om hele concrete acties waarvan veel lokaal interessant is voor sociaal werk in het land.

Enkele voorbeelden: 
* Opschalen zogenoemde ‘doorbraakmethode’ naar 10.000 professionals in 45 grote gemeenten: nog dit jaar worden de eerste 15 steden met een stedelijk vernieuwingsgebied aangesloten. Maatwerk volgens de door Eelke Blokker en het Instituut van Publieke Waarden ontwikkelde methode. Om de menselijke benadering terug te veroveren op het oorgeslagen systeem. 
De tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer doet onderzoek naar de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat daarbij. In zijn werk als actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden zie tAlbert Jan Kruiter van het IPW die menselijke maat dagelijks verloren gaan. Hij werd gehoord door de De tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer, die hier onderzoek naar doet. Lees hier zijn position paper. 

* Versnellingen in landelijk Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens: inzet Landelijk Escalatie Team (LET), uitrol Landelijk Maatwerkregister en inzet overbruggingsprocedure.

* Versnellingen in de Brede Schuldenaanpak: preventie en toeleiding, versnelling van de dienstverlening, versterken signalerings- en verwijsfunctie zorgverleners en sneller signaleren betaalachterstanden. Betaalsachterstanden mogen sneller gesignaleerd wordne om huisuitzetting te voorkomen: wetswijziging  per 1 januari 2021.

* “Challenge’: jongerenwerkers gaan jongeren thuis bezoeken als ze op de lijst wanbetalers zorgpremies staan; nu pilot 2 gemeenten: uitrol gewenst: capaciteit? De Maatschappelijke Diensttijd wordt nu als oplossing aangedragen.

* Versnellingen in huisvesting kwetsbare groepen: meer woonplekken op korte termijn, meer ruimte voor lokaal maatwerk en basis op orde bij jongeren die jeugdhulp verlaten.
Noot: corporaties mogen weer bijdragen aan leefbaarheid en meer doen om ontmoeting en contact bewoners te ondersteunen: kans voor lokaal sociaal werk?

* Voorkomen huisuitzettingen: verhuurders moeten volgens nieuwe wetswijzigingen van 1 januari signaal sturen aan gemeente; die moet dan actie ondernemen.Sociaal werk??

* Jongerenwerk en 18-/18+: als jongeren uit de jeugdzorg vallen, moet in het vervolg de basis voor hun bestaanszekerheid eerst wel op orde zijn. De 'Big 5' moeten op orde zijn. 

Extra inzet om onderwijsachterstanden in te halen: vanuit de Gelijke Kansen Alliantie worden circa 25 gemeenten ondersteund met onderwijsexperts die gemeenten en scholen helpen inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te realiseren.

* Maatregelen om (langdurige en jeugd)werkloosheid te voorkomen: van werk(loosheid) naar werk en omscholing binnen de arbeidsmarktregio’s. Regionale aanpak jeugdwerkloosheid: kwetsbare met werkloosheid bedreigde jongeren en jongeren die werkloos worden of zijn aan het werk helpen. Specifieke regionale inzet op kwetsbare schoolverlaters: door in te zetten op doorleren of begeleiding naar werk, zo nodig in combinatie met leren.

* Extra inzet op jeugd en veiligheid.

U vindt de hele brief hier. 

Lid wordenContact