Nieuwsbericht

Kamerbrief intensivering armoede- en schuldenaanpak met veel kansen voor sociaal werk

1 oktober 2020 | 3 minuten lezen

Met de Kamerbrief 'Intensivering armoede- en schuldenaanpak' informeert staatssecretaris Van 't Wout de Tweede Kamer onder andere over de besteding van de tijdelijke middelen die het kabinet voor 2020 en 2021 beschikbaar heeft gesteld voor (de versnelling van) de brede schulden- en armoedeaanpak. Sociaal Werk Nederland roept lidorganisaties op de brief goed te lezen en zich bij gemeente(n) te melden met (concrete) voorstellen. 

Jaren van deelnemen aan allerlei gesprekstafels over bestaanszekerheid, armoede en schulden krijgt z'n beslag in deze brief. Sociaal Werk Nederland ziet veel van wat we willen nu zwart op wit staan.
Maar nu volgt stap 2. Via allerlei wegen gaan we nu mede bespreken hoe het geld concreet, effectief en optimaal besteed moet worden zodat bewoners met schulden er echt wat aan hebben. Structureel. We zitten in de stuurgroep van het ministerie van SZW, zitten aan tafel met MKB Nederland, zijn kernpartner van Schouders eronder, maken deel uit van de Armoedecoalitie.
Kortom: wij praten aan alle mogelijke tafels mee. Evenzo moeten de lokale lidorganisaties zich nu profileren rond de aanpak schuldhulp, rond bestaanszekerheid en preventie. Als dat lukt: laat ons dat dan vooral weten! En trek aan de bel als er belemmeringen zijn.

Kamerbrief op punten
Er zijn extra middelen vrijgemaakt voor het tegengaan van armoede en problematische schulden. Die komen boven op de € 80 miljoen die het kabinet al voor armoede en schulden had vrijgemaakt in 2018 voor een periode van drie jaar. In totaal is hiervoor € 146 miljoen beschikbaar.
De middelen dragen ook bij aan preventie en maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. Het geld gaat voor een belangrijk deel naar gemeenten voor het gemeentelijk schuldenbeleid (efficiëntere en snellere dienstverlening) en de bijzondere bijstand. Van dit bedrag is dit jaar € 3 miljoen bestemd om de maatregelen uit de rondetafels uit te voeren en voor 2021 € 8 miljoen. Tevens is € 30 miljoen gereserveerd voor het oprichten van een Waarborgfonds om problematische schulden sneller te kunnen afwikkelen.

Het grootste deel van dit bedrag gaat naar gemeente. Dit betekent dat leden van Sociaal Werk Nederland zich bij gemeenten moeten melden als uitvoerder/partner.

Zoals hierboven gezegd: de recente rondetafelgesprekken hebben geleid tot veel concrete afspraken en acties. Dit zijn voor ons de belangrijkste:

1. Via de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) kunnen mensen op een laagdrempelige manier passende, lokale hulp vinden. De NSR wordt uitgebreid, zodat meer mensen op meer manieren hulp kunnen vragen als ze financiële problemen hebben.
Op 30 september is het landelijke telefoonummer 0800 - 8115 geopend, dat mensen met geldzorgen van advies voorziet en zoveel mogelijk ‘warm’ doorverbindt met lokale schuldhulpverlening binnen gemeenten en bij vrijwilligersorganisaties. Het gratis telefoonnummer is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) en helpt het bereik van de lokale schuldhulpverlening vergroten.
Het sociaal werk is via Moedige Dialoog in de NSR geplaatst als ‘afslag’ voor hulp. De vraag is wat ‘uitbreiding’ NSR inhoudt.

2. Het Nibud maakt een gesprekshandreiking voor professionals zonder achtergrond in schuldhulp. Dat stelt hen in staat om zelfstandigen, flexwerkers en werknemers die met inkomensterugval te maken krijgen efficiënt de weg te wijzen naar de juiste hulp. Dit kan behulpzaam zijn voor (brede) sociaal werkers ikv professionalisering en sluit aan bij ons issue: ‘maak armoede, bestaanszekerheid en schulden aandachtspunt voor alle professionals in sociaal domein’

3. Organisaties die burgers met armoede- en/of schuldenproblematiek ondersteunen gaan efficiënter en nauwer samenwerken. Dat leidt tot meer integrale dienstverlening, waardoor problemen sneller worden aangepakt en opgelost. Ook wordt meer maatwerk geboden.

Kanttekening: de maatregelen in de Kamerbrief zijn sterk gericht op de aanpak van schulden (Collectief Schuldenregelen, Schuldenknooppunt, uitstel betaling) en minder op preventie. Verder genoemd dat in het kader van aanpak kinderarmoede, scholen moeten doorverwijzen naar het sociaal domein.

4. De uitvoering van de maatregelen vergt veel van gemeenten en andere betrokken organisaties. Aan de rondetafels zijn ook afspraken gemaakt over extra ondersteuning van professionals en vrijwilligers. Zoals: een impuls voor het versterken van de professionalisering en kwaliteit van de schuldhulpverlening (in samenwerking met Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, de Landelijke Cliëntenraad en VNG);

Sociaal Werk Nederland is hier blij mee  en gaat met de partijen van Schouders Eronder aan de slag met professionalisering. 

5. Ondersteuning aan de Alliantie van Vrijwilligers om extra vrijwilligers te werven en op te leiden zodat meer mensen ondersteuning krijgen.
Onze leden Humanitas en LDH zijn aangesloten bij deze Alliantie.

Lid wordenContact