Nieuwsbericht

Sociaal Werk Nederland ondertekent manifesten met NOC*NSF en 20 andere partijen

22 september 2020 | 3 minuten lezen

Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Van wandelen, koersbal tot rugby of 'gewoon een potje stoepranden': sport en bewegen dragen bij aan ontmoeting, een gezonde leefstijl en vitaliteit. Dat heeft grote preventieve en curatieve waarde voor mens én maatschappij.

Via krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt ontmoeting via sport en bewegen bereikbaar voor iedereen. Bewegen en een sociaal netwerk opbouwen moet uiteindelijk “het nieuwe normaal” worden, ook voor mensen met (gezondheids)achterstand.

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland
Sport en bewegen, meedoen in je eigen buurt, anderen ontmoeten: concreet actie ondernemen om positieve gezondheid en een sociaal netwerk opbouwen: dat verdient een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen, mensen ontmoeten: dat is cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Dat 'beter in je vel zitten' is ook 'psychisch je beter voelen', ook als gevolg van een groter sociaal netwerk dat ontstaat als je beweegt met anderen. Voor al die mensen die nu niet vanzelf bewegen en sporten zijn blikkbaar drempels. Het buurtwerk en sociaal werkers zijn in staat om die drempels te slechten. 

Om deze gedachte kracht bij te zetten hebben op 22 september in Den Haag 24 organisaties uit sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Manifesten
Voorzitter Eric van der Burg tekende namens Sociaal Werk Nederland en onze lidorganisaties de manifesten ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘Inclusie en participatie’, die ook werden gesigneerd door NOC*NSF en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. “We willen hiermee benadrukken dat investeren in sport en bewegen de samenleving veel oplevert”, aldus Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF.

“Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking”, stelt Van Zanen-Nieberg. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt, en er ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen."

De preventieve kracht van bewegen in de buurt kan beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in verbinden van de welzijsnwerk, sport en onderwijs. Zo ontstaat verbinding, kortere lokale lijntjes met als opbrengst inclusie, vitaliteit en een gezondere leefstijl.

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek midden in de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Van Zanen: “We willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan hen vragen wij samen met onze alliantiepartners om oog te hebben voor sport en bewegen. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen. Daar geloven wij allemaal zeer in.”

Benodigde maatregelen

 1. Opzetten van robuuste samenwerkingsstructuren op lokaal niveau tussen sportclubs, eerstelijns zorg en andere maatschappelijke partners.
 2. Financieren van de inzet van lokale professionals die de warme introductie verzorgen bij sportclubs.
 3. Versterken van het landelijk netwerk van sport- en beweegaanbieders, zorgaanbieders (zoals fysiotherapeuten, GLI’s, diëtisten, GGD’s), sociaal werkers, onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars en werkgevers.
 4. Onderzoek naar belemmerende factoren, zoals regelgeving met betrekking tot de samenwerking tussen sport en zorg.
 5. Verkenning van financieringsmogelijkheden van sport en bewegen voor mensen die qua gezondheid en financiële situatie kwetsbaar zijn, met als doel het laten dalen van de totale aanspraak op de zorg en het zorgvergoedingensysteem.
 6. Opname van sport en bewegen in het kader van herstel in het vergoedingensysteem van het zorgstelsel.
 7. Bewustwordingscampagne ‘Vitaliteit en leefstijl en de rol van sport en bewegen’, gericht op burgers, werkgevers, zorgcentra en sportclubs.
 8. (Door)ontwikkelen passend, laagdrempelig sportaanbod voor mensen met gezondheidsachterstand.
 9. Verbeteren van de gezonde sportomgeving bij sportclubs (rookvrij, verantwoord alcoholgebruik en verantwoorde voeding).

Ondersteund door: Bas van de Goor Foundation, Federatie voor Gezondheid, GGD-GHOR, Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Pact voor Kindcentra, Partnerschap Overgewicht Nederland, Platform Ondersteunende Sportaanbieders, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Sociaal Werk Nederland, Sportkracht12, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Stichting JOGG, VNO-NCW en Wandelnet.

 • U vindt de manifesten als bijlagen bij dit artikel.
   
Lid wordenContact