Nieuwsbericht

Wet inburgering aangenomen; eerste kamer bereidt besluitvorming voor

22 september 2020 | 2 minuten lezen

De nieuwe Wet Inburgering is in juli jl. door de Tweede Kamer aangenomen met een grote meerderheid (5 tegenstemmen van Denk en FVD). De Eerste Kamer bereidt nu de eigen besluitvorming voor. Dat doen zij volgens het Integraal afwegingskader. Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving dient te voldoen. Na goedkeuring van de Eerste Kamer treedt de wet per 1-7-2021 in (bijlage 10).

Sociaal Werk Nederland heeft, met een actieve inbreng van Vluchtelingenwerk Nederland, in een eerder stadium haar visie op de nieuwe wet gegeven. Er is nu weer een nieuwe internetconsultatie. Sociaal Werk Nederland kiest ervoor hier niet aan deel te nemen. Wel willen wij onze leden informeren over de huidige stand van zaken. Daartoe hebben we een aantal bijlagen gemaakt door de regelingen en toelichtingen behapbaar aan te bieden:

1.           Besluit Inburgering en participatieverklaring

2.           Regeling Inburgering

3.           Eindtermen kennis Nederlandse Maatschappij

4.           Model inburgeringsdiploma en inburgeringscertificaat

5.           Boetebepalingen

6.           Gegevensuitwisseling

7.           Nota van Toelichting Besluit

8.           Nota van Toelichting Regeling

9.           Wet Inburgering die wordt voorgelegd aan de Eerste Kamer

10.         Integraal Afwegingskader

De begeleiding van vluchtelingen was de laatste jaren geen hoofdthema in de jaarplannen van Sociaal Werk Nederland. Maar het onderwerp staat wel degelijk op de agenda, aldus Jeroen Rovers, die door de Sociaal Werk Nederland is aangesteld als nieuwe voorzitter van de werkgroep Vluchtelingen & Integratie. Lees hier meer over wat voorafging aan de wet.

De commissie Vluchtelingen & Integratie zal dit agenderen in haar vergadering van 29 september aanstaande. Voor opmerkingen of vragen kunt u zich wenden tot Jeroen Rovers, voorzitter van deze ledencommissie: jeroenroversmena@gmail.com.

Lid wordenContact