Nieuwsbericht

Buurt- en dorpshuizen alsnog toegelaten tot coronaschaderegeling TOGS

18 juni 2020 | 3 minuten lezen

Drie SBI-codes
Na het nodige lobbywerk van vooral LSA en NVKK richting Tweede Kamer en van Sociaal Werk Nederland richting ministerie EZ en VNG is het gelukt de SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 toe te voegen aan de schaderegeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen een van deze drie SBI-codes.

Lacune
Een deel van de dorps- en buurthuizen wordt niet vanuit de Wmo bekostigd. Ook wordt hun ondernemersrisico niet gedekt door andere regelingen. Zij vallen buiten de compensatieregeling voor het sociaal domein die gemeenten en het Rijk afgesproken hebben voor onder meer het sociaalwerk (afspraken over continuïteit financiering sociaal domein). Ook konden zij tot voor kort geen beroep doen op de coronaschaderegeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). In het nieuwsbericht van 30 maart wees Sociaal Werk Nederland op deze lacune. 

Let op de deadline!
Dankzij de TOGS kunnen ondernemers eenmalig € 4.000 ontvangen. De TOGS gaat over de periode 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 (17.00 uur) aan te vragen. 

Daarna wordt de regeling vervangen door de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB), deze gaat over de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Om gebruik te kunnen maken van de TOGS moet een organisatie over een bepaalde SBI-code beschikken. Een SBI-code geeft aan wat de hoofd- en nevenactiviteiten zijn van een organisatie. De SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 zijn nu toegevoegd aan de schaderegeling TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen een van deze drie SBI-codes

Buurt- en dorpshuizen die de TOGS aanvragen moeten ook voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling waaronder:

  • De ondernemer verklaart ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten in de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. Personeelskosten vallen hier buiten want daarvoor is de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Tot slot nog dit 
Sociaal Werk Nederland blijft samen met de VNG bij de ministeries van VWS en BZK aandringen op extra geld voor de buurt-, wijk- en ontmoetingscentra. Behulpzaam daarbij is de quickscan onder onze leden over hun omzetverlies door verminderd gebruik van ontmoetingscentra door corona(maatregelen). Uit die quickscan blijkt duidelijk dat omzetverlies zich niet alleen heeft voorgedaan in de periode maart-juni, maar ook zal optreden in de periode daarna, als gevolg van het maximaal aantal toegestane bezoekers in ontmoetingscentra (zie de update op 28 mei van het ‘model noodverordening’ voor de veiligheidsregio’s). 

De afspraken van het Rijk en de gemeenten over continuïteit van de financiering in sociaal domein gelden tot 1 juli. Rijk en gemeenten hebben toegezegd dat ze nog vóór de zomer afspraken maken over de compensatiemogelijkheden van schade die ondernemers lijden ná de crisis. Omdat met aanbieders is afgesproken dat zij zich voor steun eerst melden bij hun gemeenten of hun verzekeraar alvorens gebruik te maken van de NOW-regeling, is het van belang dat gemeenten en Rijk snel tot afspraken komen over compensatiemogelijkheden na 1 juli.

Sociaal Werk Nederland houdt u op de hoogte over de voortgang. 

  • Aanvragen van de TOGS kan met eHerkenning 1 (of hoger) of DigiD. Zie veelgestelde vragen TOGS. Zie ook het persbericht van de LSA en LVKK.
  • Kijk hier voor de brief over de TOGS van staatssecretaris Mona Keizer aan de Tweede Kamer.
  • Overigens is Wmo-bekostiging van buurt- en dorpscentra geen uitsluitingscriterium voor de TOGS-regeling. 
  • Zie ook de webite van LSA, met FAQ aanvraag compensatie buurthuizen
Lid wordenContact