Nieuwsbericht

Let op, schuldhulpverleners en raadslieden! Op 23 april is het verzamelbesluit Toeslagen in de Staatscourant gepubliceerd.

28 april 2020 | 3 minuten lezen

Mede door acties van de Nationale Ombudsman en de LOSR (Landelijke Organisatie Sociaal Raadsklieden) kunnen we dit goede nieuws brengen over de verlenging van de aanvraagtermijn van de bijzondere situaties. Allemaal gefeliciteerd met dit succes!

De Nationale Ombudsman heeft deze zaak – na een eerste weigering van Blok/BZK in 2017 en een tweede weigering van Ollongren/BZK in april 2019 - in juni 2019 aan de orde gesteld bij de Vaste kamercommissie van BZK (bijlage 1).

Daarop heeft minister Ollongren (BZK) op 29 oktober 2019 gereageerd met de mededeling dat zij zou gaan overleggen met MinFin (bijlage 2). In die standpuntwijziging heeft (denk ik) een rol gespeeld dat een aantal ministeries (waaronder BZK en FIN) meer willen gaan doen aan maatwerk. Uiteindelijk is het verzoek toegekend en meegenomen in de lijst van maatregelen n.a.v. de Commissie Donner.

Mooi om te zien hoe dingen na jaren toch nog een mooie wending krijgen.

Er staan voor de burger belangrijk zaken in als het gaat om toeslagen. De meest in het oog springende wijziging is de verruiming van de termijn van de bijzondere situatie. Er is echter ook ander belangrijk beleid opgenomen. Gedeeltelijk voor alle toeslagen en gedeeltelijk voor de huurtoeslag of kinderopvangtoeslag. Ook zijn er uitzonderingen op de beperking van herziening met terugwerkende kracht.

Bijzondere situatie huurtoeslag
De huurtoeslag kent een aparte regeling die niet voor andere toeslagen geldt. Als er zich een bijzondere situatie zich voordoet dan kan je de Belastingdienst Toeslagen vragen om daar mee rekening te houden. Een veel voorkomende situatie is de nabetaling van inkomen of de afkoop van een pensioen. Het inkomen stijgt dan tijdelijk en daarmee verlies je een deel van je huurtoeslag. Voor alle situaties zie hier. 

Vroeger moest je het verzoek bijzondere situatie binnen zes weken na de definitieve beschikking indienen. Maar veel mensen wisten dit niet en dienden het verzoek te laat in. De termijn voor het indienen van dit verzoek is nu verlengd naar vijf jaar.

Normaal gesproken werkt dit beleid niet met terugwerkende kracht. Hiervoor is een uitzondering gemaakt. Er kan voor beschikkingen niet ouder dan vijf jaar ( vijf jaar na laatste dag van betreffende jaar) herziening gevraagd worden.

Matigen terugvordering
Voorheen vorderde de Belastingdienst Toeslagen altijd alles terug als er te veel toeslagen als voorschot waren uitbetaald. Ook als sprake is van fraude door een derde waardoor er te veel toeslagen waren uitbetaald.

Dat verandert als gevolg van de een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van oktober vorig jaar.

De belastingdienst Toeslagen kan nu ook in bijzondere gevallen besluiten om een deel terug te vorderen of helemaal niet terug te vorderen. Dit geldt voor alle toeslagen. De burger zal dan wel zelf moeten aantonen wat die bijzondere omstandigheden zijn. Financiële problematiek wordt niet aangemerkt als een bijzondere omstandigheid. In die gevallen kan er een beroep worden gedaan op de persoonlijke betalingsregeling.

Hoe zit dat met oude gevallen?
Als er geen bezwaar of (hoger) beroep mogelijk is dan is het volgens de regelgeving niet mogelijk om de oude beschikking op grond van nieuw beleid te herzien.
Het verzamelbesluit maakt voor kinderopvangtoeslag een uitzondering. Als er nog geen vijf jaar is verstreken sinds de laatste dag van het berekeningsjaar dan kan er toch herzien worden als de vordering hoger is dan € 1500,00 euro.

Proportioneel vaststellen Kinderopvangtoeslag
Tot oktober 2019 werd de gehele kinderopvangtoeslag teruggevorderd als een deel van de kosten voor kinderopvang over een jaar niet geheel betaald was. Dat is ook veranderd door een belangrijke uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nu krijgen ouders een deel van de kinderopvangtoeslag toch vergoed.

Ouders die in het verleden alles hebben terug moeten betalen als gevolg van het alles of niets beleid kunnen ook vragen om herziening van die oude beschikkingen. Ook hier geldt: niet ouder dan vijf jaar ( voorbeeld: beslissing kinderopvangtoeslag 2015 kan worden herzien tot 31 december 2020) en de toekenning kinderopvangtoeslag moet met minimaal € 1500,00 zijn verlaagd. Voor alle herzieningen geldt dat het initiatief bij de burger ligt.

Naast bovengenoemde drie zaken is er ook nog beleid tav tijdige betaling kinderopvang en betalingsregelingen met kinderopvanginstellingen
Tijdig betaald: alles binnen twee maanden na eind berekeningsjaar. Betalingsregeling ook tijdig mits gesloten voor 1 maart van het volgend jaar en niet langer duurt dan een jaar. Nabetalingen KOT zijn gebruikt om de KO te betalen.

In bijzondere gevallen kan hier ook van worden afgeweken. Financiele problemen zijn in ieder geval geen bijzondere gevallen.
U vindt de publicatie Staatscourant hier. 

Lid wordenContact