Nieuwsbericht

Beroepscompetenties van de schuldhulpverlening

1 oktober 2019 | 2 minuten lezen

De tweede fase van Schouders Eronder is ingegaan. Voor de zomer nam programmamanager Julia den Hartogh het stokje over. Schouders Eronder is in 2017 gestart als samenwerkingsverband tussen Divosa, andelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.

Een vak met kwaliteit
Burgers en opdrachtgevers verwachten kwaliteit van schuldhulpverleners. Hoewel de lokale invulling van het brede veld van schuldhulpverlening verschilt moet er in het sociaal domein sprake zijn van een helder en eenduidig fundament voor het vak van schuldhulpverlening. Zodat burgers en opdrachtgevers, in welke gemeente dan ook, kunnen rekenen op vakbekwame beroepskrachten die continu werken aan het ontwikkelen van hun vakbekwaamheid (een leven lang leren).

Beroepscompetentieprofiel in ontwikkeling
Sociaal Werk Nederland werkt binnen Schouders Eronder aan het ontwikkelen van een beroepscompetentieprofiel van de schuldhulpverlening. Beroepscompetenties beschrijven de benodigde kennis, houding en vaardigheden van een afgebakende groep professionals. Hiermee definiëren we het deskundigheidsdomein waarop professionals in de schuldhulpverlening aangesproken kunnen worden en leveren een bijdrage aan erkenning van deze deskundigheid. Met als doel burgers effectiever te helpen.

Gebruiksdoelen
Met het beschrijven van de beroepscompetenties wordt het beroep herkenbaar voor beroepskrachten, cliënten, werkgevers en opdrachtgevers. Ook kunnen schuldhulpverleners zo duidelijkheid geven over hun meerwaarde in samenwerking met andere professionals in het sociaal domein. Verder zijn de beschreven competenties voor de professional en de organisatie een handvat om scholing, leren op de werkplek en andere deskundigheidsbevorderingsactiviteiten vorm te geven.
Het beroepscompetentieprofiel kan ook gebruikt worden om een beroepsstandaard te maken voor EVC-procedures waarmee professionals hun competenties aantonen en zicht krijgen op hun ontwikkelpunten. En benut worden bij het opstellen van vacatures en beoordelen van potentiële kandidaten.
Tot slot versterkt een profiel de personele mobiliteit, biedt het een basis voor (door) ontwikkeling van beroepsonderwijs en post-initiële scholing en kan het als input gebruikt worden voor actualisering van het functiegebouw.

Doel Schouders Eronder
Het programma Schouders Eronder heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Zo ondersteunen we vanuit een gedeelde visie gemeenten, organisaties en professionals hoe zij zich blijvend kunnen (door)ontwikkelen binnen een continu veranderende werkelijkheid. De focus ligt daarbij op het faciliteren van lerende praktijken, het delen van kennis en ervaring, scholing en het verbinden van wetenschappelijke kennis aan de praktijk.


 

Lid wordenContact