Nieuwsbericht

LOSR start onderzoek naar invordering schulden - gezocht: praktijkvoorbeelden

23 juli 2019 | 2 minuten lezen

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen. Dit wordt ingezet rond de Kamerbrief advies commissie Herijking Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

Aanleiding
Schuldeisers hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren, maar zodra de vordering bij een incassobureau of deurwaarder ligt lijkt hier weinig van terecht te komen. De vordering is letterlijk uit handen gegeven en de bemoeienis van menig schuldeiser is tot een minimum beperkt. Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met mensen bij wie de schulden vanwege het in rekening brengen van kosten enorm zijn opgelopen. Neem als voorbeeld de volgende specificatie.


Dit soort kostenspecificaties roepen allerlei vragen op.
Ten aanzien van de schuldeiser:

  1. Welke stappen heeft de schuldeiser ondernomen, voordat de vordering uit handen werd gegeven aan de deurwaarder?
  2. Is de mogelijkheid van een betalingsregeling onderzocht?
  3. Is de schuldeiser er van op de hoogte dat de deurwaarder deze kosten bij de debiteur in rekening brengt? Wat vindt de schuldeiser van deze specificatie?
  4. Welke afspraken heeft de schuldeiser met de deurwaarder gemaakt over de handelingen die de deurwaarder mag/moet verrichten? Vindt er sturing plaats en zo ja op welke wijze?
  5. Welke kosten worden bij de schuldeiser in rekening gebracht wanneer de debiteur geen verhaal biedt?
  6. Zou de schuldeiser aan de deurwaarder de opdracht voor de verschillende ambtshandelingen hebben gegeven, wanneer het risico op het niet verhalen van de kosten volledig bij de opdrachtgever zou komen te liggen?

Ten aanzien van de deurwaarder:

  1. Is de mogelijkheid van een betalingsregeling onderzocht?
  2. Waarom zijn al deze ambtshandelingen verricht?

Wie draagt deze kosten wanneer de debiteur geen verhaal biedt? Hoe worden deze kosten gedekt?

In een net verschenen rapport “Tussen ambt en markt” van de adviescommissie Herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Volgens de adviescommissie moeten de deurwaarderstarieven met ruim 16% worden verhoogd, terwijl geadviseerd wordt dat de marktwerking op zeer kleine aanpassingen na, in stand moet blijven.

Oproep
De LOSR wil aan de hand van concrete kostenspecificaties schuldeisers en deurwaarders bevragen om zo inzicht te krijgen in onderliggende mechanismes en van daaruit aanbevelingen te doen.

Heb je een voorbeeld van het in rekening brengen van hoge kosten geef dit aan ons door. Wanneer we het voorbeeld kunnen gebruiken is het wel van belang dat de klant een toestemmingsformulier (zie bijlage) ondertekent zodat we contact kunnen leggen met de betreffende schuldeiser en deurwaarder.

Stuur de voorbeelden naar: info@sociaalwerk.nl onder vermelding van ‘voorbeeld LOSR’.
Dank voor uw medewerking, namens de LOSR signaleringscommissie
André Moerman
Bart Houkes
Saskia van Muiswinkel

Lid wordenContact