Nieuwsbericht

Kamerbrief Langer Thuis: eerste voortgangsrapportage

2 juli 2019 | 3 minuten lezen

Minister Hugo de Jonge van VWS stuurde op 2 juni de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis, één van de drie programma’s onder het Pact voor de Ouderenzorg naar de Tweede Kamer. Sociaal Werk Nederland is betrokken bij de voortgang van het programma.
De Jonge schrijft aan de Kamer: "In verschillende Kamerbrieven bent u al over de voortgang van een aantal specifieke acties geïnformeerd. In deze brief wordt verdere voortgang toegelicht, mede op basis van de monitor (en tevens nulmeting) die het RIVM heeft uitgevoerd. U treft deze aan in de bijlage."

Aanleiding en doel van het programma Langer Thuis
We staan met zijn allen voor een enorme uitdaging. Onze samenleving vergrijst. 
Het aantal 75-plussers ligt nu rond de 1,3 miljoen. In 2040 zal dit aantal bijna verdubbeld zijn. Steeds meer ouderen wonen zelfstandig: 92% van de 75-plussers. Ongeveer een kwart van de 75-plussers maakt gebruik van (complexe) ondersteuning en zorg uit meerdere domeinen. Er zijn 4,4 miljoen mantelzorgers. 1 op de tien voelt zich onder druk staan. In de toekomst neemt het aantal potentiële mantelzorgers verder af. 19% van de ouderen geeft aan dat hun woning niet of niet helemaal past bij hun huidige leven en 65% van de 75-plussers ervaart een goede kwaliteit van leven. Er moet dus flink wat gebeuren om voor de grote en groeiende groep ouderen die zelfstandig thuis wil blijven wonen dit ook in de toekomst te kunnen doen.

Doel van het programma is dan ook dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven. Het programma kent drie actielijnen:
Actielijn 1 - Goede ondersteuning en zorg thuis
Actielijn 2 - Mantelzorg en vrijwilligers in zorg & welzijn
Actielijn 3 – Wonen

Versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun sociale omgeving: Sociaal Werk Nederland en de NOV zijn hierbij betrokken:

  • Het bevorderen van contacten tussen buurtbewoners, het verenigingsleven en maatschappelijke initiatieven vindt met name op lokaal niveau plaats. Elke gemeente werkt met zijn eigen lokale partners aan een stevige sociale basis. Binnen het traject ‘Versterking Sociale Basis’ van het programma Sociaal Domein zijn samen met mensen in de wijk, vrijwilligers, welzijnsorganisaties en gemeenten 10 lokale pilots opgezet om de ‘brede sociale basis’ te versterken. Een van de leerpunten is dat het voor professionals en gemeenten lastig blijkt om uit te gaan van wat er al is georganiseerd in de wijk en inwoners eigenaarschap te blijven geven. Binnen de trajecten wordt komend jaar gemonitord hoe gemeenten hier beter mee om kunnen gaan.

    Sociaal werkers Sjef van der Klein en Jenny Zwijnenburg zijn betrokken hierbij:
     
  • Ook doen een aantal sociaal werkers in opdracht van Langer thuis actie-onderzoek naar hoe wijkgericht sociaal werk een stevige(re) sociale basis voor ouderen kan creëren. Via concrete casuïstiek en verhalen van ouderen over hoe zij de sociale basis vanuit hun leefwereld beleven, ontstaat een rijk beeld over wat de sociale basis voor ouderen al betekent; welke partners hier een rol in hebben, wat mogelijk nog tekortschiet en hoe we dit zouden kunnen verbeteren.
     
  • In het kader van de aanpak cliëntondersteuning werken we eveneens aan het versterken van eigen regie en de toegang tot goede ondersteuning thuis voor onder meer ouderen. Uw Kamer is hier afgelopen maand over geïnformeerd. Een aantal gemeenten gaat ervaring op doen hoe (gespecialiseerde) cliëntondersteuning kan worden ingericht in pilots voor vier doelgroepen, waaronder zelfstandig wonende ouderen. Tenminste 2 gemeenten gaan specifiek voor ouderen aan de slag. In de komende maanden wordt verkend of en welke toerusting van vrijwillige cliëntondersteuners er nodig is (bijvoorbeeld via de ouderenbonden).
  • Mijnkwaliteitvanleven.nl. wordt voorgezet. Ouderen die hieraan meedoen kunnen aan de hand van hun persoonlijke uitkomsten een gericht gesprek voeren over passende zorg en ondersteuning.

De hele Kamerbrief vindt u als bijlage hieronder en op de website van VWS. 
En zie de Nieuwsbrief over het programma Langer Thuis in de bijlage. 

Bijlagen:

Sociaal Werk Nederland zoekt nog gastorganisaties voor bijeenkomsten. Aanmelden bij Johan Huttinga, huttinga@sociaalwerk.nl 

Lid worden