Nieuwsbericht

Voorkómen van dakloosheid onder jongeren bespaart veel geld

20 maart 2018 | 1 minuut lezen

De opvang van jongeren is belangrijk, maar kan dakloosheid niet altijd voorkomen. Wat gebeurt er als je de focus verlegt naar preventie, vroeg de Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) zich af. De opbrengst van iedere bestede euro stijgt dan van € 1,4 naar € 2,4, becijferden onderzoekers van onderzoeksinstituut DRIFT.

Nederland telt ruim 12.000 dak- en thuisloze jongeren, waarvan er bijna 8.700 tussen de 18 en 23 jaar oud zijn. Veel van hen hebben een verleden in de jeugdzorg, want jaarlijks verlaten 20.000 jongeren op hun 18de de jeugdzorg. Vaak zijn ze dan nog niet klaar om hun leven zelfstandig vorm te geven: ze hebben weinig inkomsten, geen opleiding of werk en weinig vrienden, maar wel fysieke en psychische problemen en schulden. Soms komen ze in de criminaliteit terecht.

Er zijn veel partijen betrokken bij de zorg voor deze kwetsbare groep, zowel overheden als private partijen. Het probleem is dat de hulp vaak pas op gang komt als de jongeren al zijn vastgelopen. Daardoor zijn de kosten (zorg, politie en justitie) hoog: tussen de € 36.000 en € 100.000 per jaar per dakloze jongere. En met hun reactieve benadering houden de betrokken partijen – hoe goed zij het ook bedoelen – het systeem in stand, aldus SZN

Kosten-batenanalyse: aanzienlijke besparingen
Daarom onderzocht onderzoeksinstituut DRIFT in opdracht van SWZ wat een duurzame, preventieve aanpak van dak- en thuisloosheid van jongeren oplevert. Dit verkennende onderzoek leverde een zogeheten maatschappelijke kosten-batenanalyse op: van kosten naar investeren. Dan gaat het om een indicatie van de huidige kosten, de kosten van preventie en de besparingen van die omslag van zorg naar preventie.
Niet alle gegevens waren beschikbaar, en het beschikbare materiaal was soms gekleurd, gedateerd of onduidelijk, en daardoor moeilijk vergelijkbaar. Toch blijkt glashelder dat gerichte, tijdige overheidsinvesteringen (door gemeenten en het Rijk) veel maatschappelijke rendement bieden én financieel aantrekkelijk zijn. Investeren in dak- en thuisloze jongeren loont, en levert winst op voor iedereen: in de eerste plaats voor de jongeren zelf, maar ook voor gemeenten en rijksoverheid, de hulpverlening, het onderwijs – en daarmee voor de samenleving als geheel.

Lees het hele verhaal inclusief een handzame infographic en het onderzoeksrapport
Ook ander onderzoek laat zien dat investeren in jongerenwerk in sociaal en financieel opzicht loont.

Lid wordenContact