Nieuwsbericht

Wijzigingen in de eisen aan voorschoolse educatie

Eline Kolijn
15 mei 2017 | 2 minuten lezen

Organisaties die voorschoolse educatie (ve) aanbieden moeten voldoen aan de eisen van de wet Kinderopvang. Zij hebben echter ook te maken met aanvullende eisen vanuit het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. In een brief aan de Tweede Kamer van 6 juni 2016 is naar aanleiding van de uitkomsten uit de pre-COOL studie aangekondigd dat het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie op een aantal punten zal worden aangepast. Daarnaast is al eerder aangekondigd dat het taalniveau van pedagogisch medewerkers in de ve verhoogd zal worden naar niveau 3F op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

De wijzigingen in het besluit zijn op 12 mei gepubliceerd. We zetten ze hier kort op een rij.

De kwaliteit van beroepskrachten voorschoolse educatie:

  • Beroepskrachten moeten als onderdeel van de beroepsopleiding specifieke scholing op het gebied van ve hebben gevolgd in de vorm van een keuzedeel en dat met een voldoende hebben afgerond. Ook andere scholing die specifiek gericht is op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie volstaat.
  • De beroepskrachten moeten aantoonbaar ten minste niveau 3F beheersen, op de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Dit geldt met ingang van 1 augustus 2019 voor beroepskrachten in de G-overig (kleine gemeenten). De G37 en M86 (middelgrote en grote gemeenten) hebben hier al eerder aparte bestuursafspraken over gemaakt.
  • De houder stelt jaarlijks voor elke ve-locatie een opleidingsplan vast met betrekking tot het onderhouden van de kennis en vaardigheden van de beroepskrachten. Dit plan moet aansluiten bij de aangescherpte eisen. Het moet bovendien concreet en toetsbaar worden uitgevoerd, jaarlijks geevalueerd en zo nodig bijgesteld worden.
  • Op een groep van meer dan 8 kinderen mag met betrekking tot de kwalificatie-eisen maximaal één van de twee beroepskrachten onder de uitzonderingsregel vallen (geboren vóór 1955, 15 jaar werkzaam, scholing gevolgd).

Pedagogisch beleidsplan

  • In het besluit wordt uitgewerkt wat er in het pedagogisch beleidsplan (verplicht vanuit de wet Kinderopvang) opgenomen moet worden in het geval van een ve-locatie. Het gaat hier om de visie op ve en daar bij passende acitiviteiten, het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van kinderen, het betrekken van ouders, het inrichten van een passende ruimte en de aansluiting met primair onderwijs.

Meer details en toelichting bij de wijzigingen van het ministerie van OCW vindt u hier. U kunt met uw vragen ook terecht bij Eline Kolijn.

Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang organiseren dit jaar weer regiobijeenkomsten over het gewijzigde besluit en de taaleis 3f. Ook wordt er een filmpje gemaakt om pedagogisch medewerkers over het verhoogde taalniveau te informeren. De vooraankondiging voor de bijeenkomsten volgt binnenkort. 

Lid wordenContact