Nieuwsbericht

11 Nieuwe Gouden Gemeenten

12 maart 2017 | 16 minuten lezen

Vlak voor de zomer van 2015 presenteerde Sociaal Werk Nederland (toen nog de MOgroep) voor het eerst 10 Gouden sociale Gemeenten. Dat bleek aanstekelijk: andere gemeenten vroegen zich af wat ze moesten doen om óók dat predicaat te krijgen. Elf daarvan is dat nu gelukt: Aalten, Almelo, Delft, Goirle, Huizen, Leerdam, Meppel, regio Midden-Limburg, Wageningen, Zandvoort en Zeist. In totaal zijn er er nu 20 gemeenten + 1 samenwerkende regio (Midden-Limburg).

Iedere gemeente is voorgedragen door een sociaalwerkorganisatie waarmee die gemeente samenwerkt. Veel van die gemeenten zijn ook bezocht door Sociaal Werk Nederland, vaak met een brede delegatie.
Ook deze nieuwe 11 Gouden Sociale Gemeenten zijn niet geselecteerd omdat daar álles goed gaat. Dat valt immers niet mee in tijden van decentralisaties en forse bezuinigingen. Maar deze elf zijn uitverkoren omdat ze nieuwe wegen zijn ingeslagen en samen met onder andere sociaalwerkorganisaties mooie resultaten boeken voor hun (kwetsbare) burgers. Daar krijgt de transformatie metterdaad vorm.

Anders gezegd:

  • het zijn lerende gemeenten die vol overtuiging samenwerken met lokale organisaties
  • ze maken de lokale samenleving sociaal toegankelijk voor kwetsbare mensen met hun beperkingen, door met hen en werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten afspraken te maken over participatiemogelijkheden
  • ze kiezen voor een werkwijze van preventie en presentie, waardoor ondersteuning van oud én jong niet pas mogelijk wordt als het kwaad al is geschied
  • ze zetten in op voldoende plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten en waar eigen verantwoordelijkheid, talenten en de kracht van het sociaal netwerk samenkomen
  • ze investeren in zichtbare professionals in de wijk met voldoende tijd om problemen te signaleren en aan te pakken

Graag stellen we de elf nieuwe Gouden sociale Gemeenten in alfabetische volgorde voor:

Gouden Gemeente Aalten                                                                 
Open houding en investeren in het sociale netwerk

Twee dingen maken Aalten tot een Gouden sociale Gemeente, vindt Eric Wichgers (directeur Figulus Welzijn). ‘Ten eerste: hun open, soepele en stimulerende houding tegenover nieuwe ideeën die je aandraagt. Van de wethouder tot de ambtenaar. Ze zeggen niet bij voorbaat dat er geen geld voor is, maar denken mee.’

Ten tweede investeert de gemeente nadrukkelijk in het lokale sociale netwerk. ‘Met menskracht én met geld.’ Dat hechte netwerk betaalt zich uit bij bijvoorbeeld de begeleiding van de ruim honderd vergunninghouders die Aalten telt. ‘Als Figulus doen we zelf het vluchtelingenwerk. Samen met de gemeente en de sociale dienst (Laborijn) hebben we een programma opgezet om iedere vergunninghouder minimaal één dagdeel per week te laten werken. Bij de voetbalclub of de kinderboerderij, maar ook bij bouwbedrijven, een kapper en zelfs bij een tandarts. In de hoop dat ze straks een baan vinden of een opleiding gaan doen. Want Aalten hanteert de visie dat hulpverlenen altijd gekoppeld moet zijn aan activeren. En terecht!’

De kracht van Aalten
Wat daarbij helpt is dat Aalten de afgelopen jaren niet heeft bezuinigd op bijvoorbeeld buurthuizen, die hier “Kulturhus” heten. ‘Andere gemeenten zie je nu alles op alles zetten om zo’n sociaal netwerk weer op poten te zetten.’
Aalten kent geen aparte sociale wijkteams. ‘Alle organisaties werken samen, van de voetbalclub tot MEE, van de kerken tot de Rotary. Met sociaal werk als smeerolie. Dat is de kracht van Aalten.’
Tegelijkertijd is de gemeente scherp op de uitkomsten van die samenwerking. ‘Organisaties die wel een tandje bij kunnen zetten, sporen ze aan om dat ook te doen. Ze zetten iedereen op scherp. Het belang van inwoners gaat boven dat van organisaties.’

----------------

Gouden Gemeente Almelo  
Ongemerkt over organisatiegrenzen heen                 

‘Het getuigt van lef dat ze het zo hebben aangepakt.’ Dat vindt Marieke Voogt (programmamanager bij DNO/Stichting Sociale Wijkteams Almelo) van de manier waarop de gemeente Almelo de sociale wijkteams heeft opgezet. ‘We werken als partners heel dicht op elkaar, vanuit een gedeelde visie en met vertrouwen in elkaar en elkaars vakmanschap.’

En minstens zo belangrijk: die open, constructieve houding van de gemeente maakt ook dat mensen in de uitvoering veel ruimte krijgen om verbeteringen voor te stellen en uit te proberen, merkt Marieke Voogt.
Een voorbeeld? ‘Wijkteams kregen te veel vragen van burgers, ook nadat er extra wijkcoaches waren aangesteld. Tegelijkertijd bleek dat diverse vragen niet bij het wijkteam thuishoorden. Dus kwam de suggestie om “setjes” te maken van een DNO-wijkcoach en een gemeentelijke Wmo-consulent die samen de hulpvragen beoordelen. Dat scheelt aanzienlijk bleek uit een pilot; burgers vinden dat ze beter worden geholpen.’

Sociaal werk eindverantwoordelijk voor transformatie
Dat lef is des te opmerkelijker omdat Almelo het niet breed heeft. Marieke Voogt: ‘De bezuinigingen kwamen hier keihard aan, maar de gemeente zit niet bij de pakken neer. Ze slagen erin om vooruit te kijken, met oog voor nieuwe kansen.’
Het leidde tot een hybride constructie rond de wijkteams. ‘Wij doen de uitvoering, maar met behulp van de administratie en de systemen van de gemeente. De klant merkt dat niet, die gaat ongemerkt over organisatiegrenzen heen.’
Ook opmerkelijk: de procesverantwoordelijke moest ook iemand van DNO zijn, vond de gemeente. Dat werd Marieke, die daarbij nauw samenwerkt met het hoofd Uitvoering van de gemeente. ‘Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar dan zoeken we naar oplossingen, niet naar schuldigen. Zo kun je echt transformeren.’

-------------

Gouden Gemeente Delft                                                     
‘Alles draait om co-creatie’

Delft wil een beweging in gang zetten die zorg en ondersteuning beter, sneller, eerder en lichter maakt. Dat willen veel andere gemeenten ook, maar Delft heeft daarvoor drie jaar geleden al een nieuwe weg ingeslagen, aldus Elke Louwers, programmamanager marktontwikkeling bij sociaalwerkorganisatie Kwadraad.

Al in 2014 is er op basis van gesprekken met partners in de stad een gezamenlijke sociale visie gemaakt. Dat is de basis voor onder andere de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar. Sociaalwerkorganisaties Kwadraad en Participe werken op basis van een prestatiecontract samen met MEE, Sportevenementen Haaglanden en een vijftal informele zorgorganisaties: Alzheimer DWO, Inloophuis Debora, Buddy Netwerk, Autisme Informatiecentrum en Ouderenfederatie.

Delft voor Elkaar ondersteunt bewoners en vrijwilligers organisaties via coaching, advies en ondersteuning bij wijkinitiatieven en sportactiviteiten. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen en in goede banen te leiden trekken ambtenaren en professionals eensgezind samen op. Melissa Jansen (projectdirecteur van penvoerder Participe): ‘Ieder vanuit zijn eigen rol, maar wél met dezelfde intentie en gedeeld enthousiasme. Alles draait om co-creatie.’

Raimond de Prez (wethouder gemeente Delft): ‘We gaan door met waar we drie jaar geleden aan begonnen: met alle partners en aan de hand van de Innovatieagenda en een Uitvoeringsagenda Sociaal Domein het zorglandschap echt veranderen.’

Een netwerk met 16 organisaties
De Toegang is het eerste contactpunt voor bewoners met een zorgvraag. Delft heeft geen wijkteams maar werkt vanuit de Toegang: een projectorganisatie van maar liefst 16 organisaties. Dankzij de gebundelde expertise kunne burgers direct goed geholpen worden.
Die intensieve werkwijze vraagt de nodige flexibiliteit van medewerkers en moederorganisaties. Delft werkt daarom volgens het principe Leren en Ontwikkelen, om te komen tot een vraaggerichte werkwijze, gebaseerd op één gezin, één plan, één regisseur en één budget.

--------------

Gouden Gemeente Goirle                                                           
‘De juiste mix van loslaten en betrokken zijn’

De sterke punten van Goirle? De gemeente hanteert al geruime tijd een integrale benadering bij ondersteuningsvragen. Gon Mevis (directeur sociaalwerkorganisatie ContourdeTwern): ‘Ze schakelden al naar een sociaal team voordat de wetgever dat vroeg.’ Bovendien weet de gemeente goed wat ze wil en heeft dat vastgelegd in de nota Back to Basics. ‘Ze houden heel goed de balans tussen loslaten en betrokken zijn.’

Wat enorm helpt is dat Goirle van oudsher een actief verenigingsleven heeft, stelt Marleen van Esch (consulente vrijwillige inzet bij ContourdeTwern). ‘Daar komen nu allerlei burgerinitiatieven bij, zoals eetprojecten voor ouderen, een sportproject, dagbesteding voor mensen met vergeetachtigheid. Gerund door vrijwilligers, zonder dat die een stichting of vereniging vormen. En het mooie is: het ene initiatief wakkert het andere aan. De gemeente treedt daarbij niet op de voorgrond, maar is belangstellend en ondersteunend. Ze denken mee, van de ambtenaar tot de wethouder.’

Zorgprofessionals verwijzen door naar burgerinitiatieven
Mede dankzij de verbindende rol van Ingrid Verhoeven (coördinator informele zorg bij ContourdeTwern) raakt ook de informele zorg verweven met burgerinitiatieven. ‘En ik heb ook een groot netwerk in de formele zorg. Zodra succesvolle burgerinitiatieven een begrip worden kunnen zorgprofessionals ernaar doorverwijzen.’
Een belangrijke schakel is ook vrijwilligerscafé de Verbinding. Eens per maand wisselen actieve burgers en professionals ideeën uit in cultureel centrum Jan van Besouw. ContourdeTwern zorgt voor thema’s.
En nog een pluspunt: de strategische plek van de toegang tot ondersteuning 't Loket. Dat zit in één gebouw samen met maatschappelijke organisaties als welzijnswerk, maatschappelijk werk en GGD. Ingrid Verhoeven: ‘De lijnen zijn kort. Voor professionals onderling en ook voor inwoners met een hulpvraag: die stappen zo even bij ons binnen.’

---------------

Gouden Gemeente Huizen                                                 
‘Je scherpt je aan elkaar’

‘Dialoog en de drang naar voren,’ dat zijn wat Ad Otjes (regiomanager Versa Welzijn) betreft de woorden die Gouden gemeente Huizen kenschetsen. ‘Die drang om te innoveren heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Samen willen we de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving gestalte geven.’

De naam van wethouder Janny Bakker kan daarbij niet ongenoemd blijven. ‘Ze pleitte indertijd voor minder zorg en méér welzijn. Daarmee nodigde ze ons uit om nieuwe wegen in te slaan. En die handschoen hebben we opgepakt.’
Dat resulteerde onder andere in drie succesvolle dagbestedingsprojecten. ‘Bijvoorbeeld het GeheugenHuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Een professional coördineert en vrijwilligers begeleiden uiteenlopende activiteiten. Gedurende acht dagdelen per week. Dat draagt er effectief aan bij dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen.’

Gemeente houdt wijkcentra overeind
Ook een mooi voorbeeld is het wijkcentrum Meentamorfose. Ad Otjes: ‘In grote delen van Nederland gaan buurthuizen dicht. De gemeente Huizen koos er gelukkig voor om de vier wijkcentra en een jongerencentrum juist te handhaven. Want dat moet natuurlijk als je werkelijk van zorg naar welzijn wilt! Maar we doen het nu wel anders: voor en door de buurt. Meentamorfose wordt nu deels gerund door mensen met een ggz-achtergrond.’

En daarbij blijft het niet, is de stellige overtuiging van Ad Otjes. ‘Er is een flow ontstaan, samen met de gemeente zorgen we dat het geheel meer is dan de som van de samenstellende delen. Dat is een kwestie van goed luisteren naar bewoners, durven experimenteren en elkaar zo nodig corrigeren. We scherpen ons aan elkaar en dan blijkt vaak dat er veel meer mogelijk is dan je vooraf had gedacht. Dat is partnerschap!’

----------------

Gouden Gemeente Leerdam                                                       
Belangrijke verbinder in het sociaal domein

Iedere gemeente kent het helaas: leegstaande panden waar jarenlang niets mee gedaan wordt. ‘Maar Leerdam gaat een werkplaats op de gemeentewerf gebruiken als leer/werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,’ vertelt Saskia Smeenk (directeur van sociaalwerkorganisatie SamenDoen). ‘En dankzij de actieve rol van de gemeente komt dit soort projecten ook echt van de grond.’

Nog een voorbeeld van die actieve rol? ‘De integrale aanpak van schulden en participatie door het sociale team van de gemeente, AVRES en SamenDoen. De cliënt heeft hierdoor één aanspreekpunt: een trajectbegeleider die zo nodig afstemt met collega’s en die een vrijwilliger thuisadministratie of buddy kan inzetten. En zodra iemand schuldenvrij is wordt de cliënt gestimuleerd om te participeren.’
Een derde voorbeeld is het project dementievriendelijke gemeente. Burgers, vrijwilligers en professionals die te maken hebben met ouderen worden getraind in vroegsignalisering van dementie. Bovendien komt er een “Inloophuis dementie” voor mensen met (beginnende) dementie en hun dierbaren. Door die aanpak komen mensen met beginnende dementie eerder in beeld en vervolgens op de juiste plek. Saskia Smeenk: ‘De gemeente subsidieert en faciliteert, maar laat de mensen met de kennis en kunde aan de slag gaan.’

Burgers versterken burgers
‘Dat maakt dat burgers zelf ook steeds actiever worden,’ vervolgt Saskia. ‘Zo gaat een werkgroep van ouders en jongeren met een migratie-achtergrond opvoedbijeenkomsten organiseren voor andere ouders met een migratie-achtergrond. De inhoud daarvan bepalen ze zelf. Maar professionals van Samendoen, jeugdgezondheidszorg en het sociaal team ondersteunen de werkgroep wél met hun expertise over opvoeden. Zo bevorder je dat burgers elkaar helpen en versterken.’

Lees ook het verslagvan het werkbezoek van Sociaal Werk Nederland aan SamenDoen.

-------------

Gouden Gemeente Meppel                                               
Partners onder huwelijkse voorwaarden

Ook in Meppel was de decentralisatie reden voor de gemeente om de afspraken met Welzijn MensenWerk te herzien. ‘We hebben elkaar goede basisvragen gesteld: wat doen jullie, wat doen wij en hoe vullen we dit samen resultaatgericht in?’ En dat leidde tot een uitkomst waar Corine Volleberg (directeur-bestuurder van Welzijn Mensenwerk) erg trots op is: partnerschap onder huwelijkse voorwaarden.

Een ‘kopgroep’ met sociaal werkers en ambtenaren gaf de eerste aanzet. Corine Volleberg: ‘Hoe willen we dat opdrachten geformuleerd worden? Hoe gaan we ons werk verantwoorden? Van aanbestedingen tot het omgaan met elkaar, álles hebben we uitgewerkt en opgeschreven. Op basis van partnerschap, niet van een hiërarchische verbintenis.’

Het vastleggen en naleven van de uiteindelijke afspraken zorgt voor een groot vertrouwen tussen gemeente en sociaal werk. ‘De gemeente heeft zicht op wat wij doen, omdat we ons werk op de afgesproken manier verantwoorden. De huwelijkse voorwaarden zijn dan ook verlengd voor de komende twee jaar. Bovendien is het proces van afspraken maken en vastleggen zo goed bevallen dat we op een soortgelijke manier aan de slag gaan met de financiering van het sociaal werk.’  

Eerste wijkcoöperatie in oprichting
Dit ‘huwelijk’ tussen sociaal werk en gemeente wordt gedragen door sociaal werkers, partnerorganisaties en actieve inwoners. Stichting Welzijn MensenWerk, Zorggroep Noorderboog, Promens Care en Stichting Icare zijn de initiatiefnemers voor de eerste wijkcoöperatie in Meppel. In de woonwijk Koedijkslanden/Berggierslanden, met ongeveer 9000 inwoners, gaat de coöperatie in oprichting zich inzetten voor het ontwikkelen van welzijn, wonen, zorg, diensten en faciliteiten, gericht op het stimuleren van ontmoetingen op een laagdrempelige manier. De gemeente Meppel betaalt 30% van de huur om de wijkgerichte welzijnsactiviteiten te garanderen.

--------------

Gouden Regio Midden-Limburg (Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert)

Gemeenten laten uitvoering Jeugdhulp vrij
Voor één gemeente is de transformatie al een pittige klus, laat staan voor zeven samenwerkende gemeenten. Toch is dat de regio Midden-Limburg goed gelukt. Mieke Pirson (directeur-bestuurder van AMW Midden-Limburg): ‘Met name de jeugdhulp. Ze hebben goed samengewerkt, goed beleid gemaakt, alle partners erbij betrokken en twee pilots gedraaid. Ze onderkennen dat jeugdhulp specifieke expertise vraagt.’

Hoe ziet die aanpak van jeugdhulp er dan uit? ‘In de regio is er nu één basisvoorziening voor jeugdhulp: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat is ondergebracht bij AMW-ML. Informatie, advies en preventie rond Jeugdhulp zitten hierdoor onder één dak,’ aldus Mieke Pirson.
Dat staat in positief contrast met het rapport van de kinderombudsman (2016) dat repte van ontoereikende diagnostiek, te lichte hulp en het ontbreken van nazorg, met als gevolg meer crisisplaatsingen. ‘De nieuwe Jeugdwet ging gepaard met een decentralisatie. In Midden-Limburg deden we dat in regionaal verband en samen met diverse netwerkpartners. En we hebben het CJG een spilfunctie gegeven in de jeugdhulpverlening: herkenbaar, laagdrempelig en vrij toegankelijk voor alle jeugdigen en ouders. Dat helpt om te voorkomen dat problemen escaleren.’

Scholen waarderen één aanspreekpunt
AMW-ML heeft met de gemeenten een vierjarige subsidie-afspraak voor het CJG. ‘Dat verankert het partnerschap en het onze professionals de ruimte hun werk goed te doen. De gemeente heeft namelijk wel het beleid ontwikkeld, maar bemoeit zich niet met de uitvoering.’
Hoe goed dat uitpakt merkte Sociaal Werk Nederland tijdens een werkbezoek aan twee scholen in de regio, waaronder vmbo-school Het Kwadrant. De schooldirectie vindt het een groot pluspunt om samen te werken met het CJG en daarmee één aanspreekpunt te hebben bij de hulp en zorg voor het kind en het gezin.’

-------------

Gouden Gemeente Wageningen                         
‘Iedereen een stem bij sociaal beleid’

Innovatief en vol lef. Zo ziet Esther van der Zee (directeur-bestuurder van de brede sociaalwerkorganisatie Solidez) de gemeente Wageningen. ‘De gemeente heeft alle burgers, organisaties en ondernemers opgeroepen om mee te denken met het sociaal beleid.’ Dat is vormgegeven in “Samen Wageningen” waaraan meer dan 3.000 mensen hebben meegedaan.Iedereen heeft een stem bij het sociaal beleid, iedereen doet mee.’

En dan gaat het niet alleen om burgers. ‘Woningstichting, politie, onderwijs, we werken allemaal samen,’ zegt Esther van der Zee. ‘In de sociaalwerkbranche hebben we het altijd over integraal werken en de transformatie. In Wageningen doen we dit op een unieke manier. We proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het sociaal beleid. En we faciliteren bewoners met eigen initiatieven vanuit de Huizen van de Wijk.’
Dat alles valt goed: cliënten waarderen de dienstverlening van Solidez met maar liefst een 8,5, ruim boven het gemiddelde.

Het Startpunt: 20 organisaties onder één dak
Hoe diep die samenwerkingsverbanden zijn geworteld in de samenleving van Wageningen bleek tijdens het recente werkbezoek van Sociaal Werk Nederland. Het Startpunt Wageningen is hét informatie- en ontmoetingspunt waar bewoners terecht kunnen met vragen over wonen, zorg, hulp, financiën, werk en opvoeding. Maar liefst twintig organisaties werken hier onder één dak intensief samen; van politie tot RIBW, van mantelzorg tot GGZ en van gemeente tot zorg.

En dat betaalt zich uit. Esther van der Zee: ‘In ’t Startpunt werken gemeentelijke Wmo- en jeugdconsulenten samen met zorgprofessionals en vrijwilligers van Solidez. Samen helpen we mensen weer op weg en stimuleren we dat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Doordat je elkaar iedere dag tegenkomt kun je daarbij veel efficiënter samenwerken. Veel korter dan hier kunnen de lijnen niet zijn.’

---------------

Gouden Gemeente Zandvoort                                  
‘Door de transitie is het echt beter geworden’

Sinds het begin van de transitie trekt de gemeente Zandvoort samen op met buurgemeente Haarlem. Volgens Albert Rechtenschot (directeur van PlusPunt) heeft dat vooral voordelen voor het sociaal werk: ‘De waardering voor sociaal werk is duidelijk groter dan vóór de transitie. De gemeente Zandvoort ziet nu echt de meerwaarde ervan voor burgers.’

Daarom werkt de gemeente nu ook voortvarend aan een tweede wijksteunpunt in Zandvoort Centrum. ‘Bovendien helpt de gemeente het sociaal werk dicht bij de mensen te brengen,’ stelt Albert Rechtenschot. ‘De gemeente haakt aan bij de vele sociale verbanden in Zandvoort. Maar ze schrijven niet voor hoe het allemaal moet.’
De samenwerking met ambtenaren is erg prettig. ‘Bovendien is wethouder Bluijs (sociaal domein) al jaren actief in het verenigingsleven; als sociaalwerkorganisatie mogen we van zijn netwerk gebruikmaken. Samen bereiken we nu steeds meer mensen.’

Laagdrempelig sociaal werk voorkomt dure zorg
Niet alleen de sociaalwerkorganisaties profiteren van de coöperatieve opstelling van de gemeente. Ook grote buur Haarlem leert van de ervaringen in Zandvoort. Bij het werkbezoek van Sociaal Werk Nederland aan Zandvoort (december 2016) was ook een wethouder van Haarlem aanwezig. ‘Die was erg onder de indruk van ons Steunpunt OOK, dat is bedoeld voor alle inwoners die door bijvoorbeeld ziekte, beperking of ouderdom enige steun kunnen gebruiken.’

Omgekeerd leert Zandvoort ook van Haarlem. ‘Wij zitten nu als sociaal werk ook met zoveel mogelijk andere disciplines om de tafel. Vervolgens kun je er met een laagdrempelig aanbod voor zorgen dat er zo min mogelijk burgers in de zorghoek terechtkomen. Mede dankzij die kennisuitwisseling tussen beide gemeenten hebben we het sociaal werk op een hoger niveau kunnen tillen.’

--------------

Gouden Gemeente Zeist                                                             
Burgers gaan boven regels!

Meedenken met burgers en hun belangen in het oog houden; sociaal werk belangrijk vinden; alle mogelijke middelen beschikbaar stellen; inwoners nadrukkelijk vragen om mee te doen. Het klinkt als een sprookje voor sociaal werkers, maar voor Erwin Hagen (directeur-bestuurder van Stichting MeanderOmnium) is het realiteit. ‘De gemeente stelt het belang van haar burgers boven andere zaken.’

Een mooi voorbeeld is de realisering van het burgerinitiatief “Austerlitz zorgt”. Erwin Hagen: ‘Austerlitz is inmiddels onderdeel van Zeist, maar de bewoners van dit “dorp in de stad”, willen graag zelfvoorzienend zijn. Daarom hebben ze eigen vervoersdiensten opgezet en draaien ze een eigen Wmo-loket. De gemeente heeft hierin meegedacht en heeft daarmee ook andere belangen opzij gezet.’

Doorbraaksessies
De gemeente luistert goed naar de inwoners en stuurt bij wanneer het een verkeerde kant op dreigt te gaan. Dat blijkt onder andere tijdens de “doorbraaksessies” van de gemeente, waarbij ook MeanderOmnium betrokken is. Erwin Hagen: ‘Met z’n allen kijken we naar situaties die fout gaan door bijvoorbeeld onnodig vasthouden aan regels. Vaak gaat het om burgers met schulden. Onze eerste zorg is dat iemand aan het werk komt en niet dubbel in de problemen komt omdat we strikt de regels toepassen. De gemeente vindt dat gelukkig ook.’

MeanderOmnium heeft de afgelopen 2 jaar meegedaan aan het In Voor Zorg verandertraject waarin hard is gewerkt aan de transformatie binnen het sociaal domein. Ook hierin heeft de gemeente een erg positieve rol gespeeld, constateert Erwin Hagen. ‘Ze blijken een prima sparringpartner en doen mee op alle niveaus!’

Het persbericht vindt u hier. 

Bijlagen

Lid wordenContact