Nieuwsbericht

Succesvol peuters (ook met achterstand) voorbereiden op het basisonderwijs

Janina van der Zande
14 september 2016 | 3 minuten lezen

Spelenderwijs in Utrecht doet het goed in peuterspeelzaalland, erg goed zelfs. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht die de organisatie monitort, komt naar voren dat de deelnemende kinderen erg goed scoren op sociaal emotionele ontwikkeling en op de gebieden van woordenschat en ontluikende rekenvaardigheden. Hoe komt het dat Spelenderwijs erin slaagt goed aan te sluiten bij kinderen, hun ouders en samen de kinderen enorm weet uit te dagen stappen te maken in hun ontwikkeling?

Eerst even voorstellen…
In de stad Utrecht heeft Spelenderwijs zo’n 62 locaties voor peuters ingericht waar ze met elkaar spelend kunnen leren. Op die locaties  ontvangen zij wekelijks ongeveer 2300 jonge kinderen waarvan er 1400 een achterstand hebben (of groter risico hebben om een achterstand op te lopen). Bijvoorbeeld doordat ze een andere afkomst en/of laaggeschoolde ouders hebben. Deze kinderen hebben dus meer aandacht nodig dan de 900 kinderen van hoger opgeleide ouders. Spelenderwijs heeft gemengde groepen waarin alle kinderen in de wijk een plekje kunnen krijgen. Kinderen van lager opgeleide ouders worden via het consultatiebureau doorverwezen naar Spelenderwijs en mogen dan 4 dagdelen per week bij een centrum spelend leren.  Veel ouders melden hun kind zelf ook al aan bij Spelenderwijs. Kinderen van hoger opgeleide ouders mogen twee dagdelen komen.

‘De hoofddoelstelling van Spelenderwijs is jonge kinderen goed voor te bereiden op het  basisonderwijs’, Friso Smits – teammanager Spelenderwijs. Utrecht

Belangrijke samenwerkingen
De meeste locaties van Spelenderwijs zitten in schoolgebouwen waarbij samenwerking met het basisonderwijs concreet wordt. De gemeente Utrecht is opdrachtgever en met hen wordt ook goed samengewerkt. Sterker nog, Spelenderwijs heeft een integratiemissie meegekregen van de gemeente. “En daar zijn wij natuurlijk heel geschikt voor. We hebben altijd ingestoken op die diversiteit en we hebben veel ervaring met kinderen en ouders met een andere afkomst”, zegt Friso.

Ouders betrekken
De ouders als expert zien. Friso: “We steken heel concreet in op de dialoog met de ouders. We praten niet over de ouders maar met de ouders en zien ze als educatieve partner.  We vertellen hen niet hoe het moet maar gaan het gesprek aan over hun behoeften en vragen.

We betrekken de ouders ook via oudercommissies, we heten ze welkom op de groep en vertellen hen over de thema’s waar we mee werken zodat ze dit thuis kunnen voortzetten. Ook zijn er spelinlopen waarbij ouders samen met hun kind komen spelen. Ieder jaar hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst  (start nieuwe schooljaar) waarbij we input krijgen van ouders en zij hun  vragen kunnen stellen. Via de voorleesexpres ondersteunen we zelfs ouders met een taalachterstand met voorlezen.

Kennis borgen
Met Utrechtse basisscholen, kinderopvang en andere peutercentra heeft Spelenderwijs een gezamenlijke visie en kader ontwikkeld (Utrechts Kwaliteitskader jonge kind, UKK) om met elkaar kwaliteit te kunnen leveren. Friso: “Samen bedachten we een helder verhaal en gaven antwoord op de vragen: wat hebben het jonge kind  en zijn ouders nodig? En wat heb je als organisatie nodig?” Met elkaar hebben zij Nu voor Later Utrecht opgezet. “Dit is een platform waar kennis gedeeld wordt,  ideeën op worden verzameld van ‘good practices’, studiedagen benoemd staan en masterclasses aangeboden worden.  Nu voor later stimuleert dat er lerende netwerken starten”, benadrukt Friso.

Spelenderwijs heeft zelf ook een uitgebreid bijscholingsprogramma en een werkbegeleider coacht de medewerkers van Spelenderwijs op dit kader, zodat kwaliteit geborgd blijft. Iedereen die met het jonger kind werkt heeft toegang tot de materialen en de website.

Vluchtelingen peuters
Spelenderwijs gaat zeer binnenkort starten met een groep van 15 kinderen van nieuwkomers. Zij komen 4 dagdelen in de week naar het centrum. “Het is dus niet nieuw voor ons om allochtone kinderen op te vangen, maar de populatie is nu een stuk groter geworden. Uiteindelijk zijn het allemaal kinderen die graag willen spelen, maar bij vluchtelingkinderen kan een trauma meespelen of andere problemen waardoor extra zorg nodig is”, zegt Friso. Indien nodig kan een zorgconsulente of het buurtteam aanschuiven bij het gesprek met de ouders of een tolk wanneer het gezin geen Nederlands of Engels spreekt.

Aansluiten bij brancheorganisatie
Friso van Spelenderwijs Utrecht ziet ook echt meerwaarde van het lidmaatschap van een brancheorganisatie, zoals Sociaal Werk Nederland: “Je kan via hen lezen hoe andere organisaties bepaalde dingen ervaren. Wat gaat bij hen goed en wat niet? Ook het netwerk is heel fijn om ervaringen uit te wisselen en elkaar scherp te houden. Het is sowieso goed om een collectief te hebben dat voor de belangen staat van het peuterwerk. Zij vormt op landelijk niveau een stem vanuit de branche.”

Lees meer over de IKC dag die De PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Sociaal Werk Nederland organiseren. 
Meer over Spelenderwijs en VVE vindt u hier en hier
Brochure over peuterwerk, ouders als partners.
Handreiking opzetten peuterwerk Vluchtelingenpeuters.
Blog Lex Staal over Peuterwerk als troef voor sterke buurt en ouderbetrokkenheid.
Visie op recht van ELK kind op talentontwikkeling

Lid wordenContact